vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Teamet processtödjare inom suicidprevention

Som stöd i arbetet med att utveckla ett suicidpreventivt förhållningssätt i Region Östegötland finns ett team av processtödjare inom suicidprevention.

Teamet består av processtödjare inom suicidprevention från psykiatri, primärvård, somatik samt från chefsläkar- och chefssjuksköterske-enheten. Teamet samverkar med länssamordnaren för suicidprevention i Östergötland.

Syfte med teamet är att bidra med kunskap och aktiviteter för Region Östergötland som leder till minskat antal suicidfall och suicidförsök i Östergötland. Syftet är också att identifiera kunskapsområden och aktiviteter som bidrar till ökad trygghet hos chefer och medarbetare vid samtal och bemötande i olika grader av inslag av psykisk ohälsa hos invånare och medarbetare. Teamets insatser ska bidra till att utveckla ett starkt suicidpreventivt förhållningssätt i Region Östergötland.

I teamets uppdrag ingår bland annat att:

  • Ansvara för framtagande och implementering av en övergripande handlingsplan för Region Östergötland utifrån Strategi för suicidprevention 2021-2025.
  • Stötta verksamheterna i framtagande av lokala rutiner och verksamhetsanpassade arbetssätt utifrån den övergripande handlingsplanen.
  • Kartlägga behov av kompetenspåfyllnad och verka för att relevanta kompetenspåfyllande insatser initieras på centrumnivå och/eller verksamhetsnivå.
  • Identifiera och driva gemensamma utvecklingsområden på övergripande nivå och skapa samverkan.
  • Ta fram relevanta mätetal för suicidpreventivt arbete.
  • Öka kunskapen kring suicid och ohälsa.

Strategi för suicidprevention 2021-2025 Pdf, 780 kB.

Kontakta oss gärna via e-post:

suicidprevention@regionostergotland.se