vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället

Region Östergötland arbetar aktivt för en utökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och aktörer i civilsamhället. Genom samverkan ökar bland annat möjligheterna att nå och vägleda grupper och individer, med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Aktörer inom civilsamhället är bland annat idéburna organisationer,
ideell sektor eller föreningar, där människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag. Gemensamt för aktörer i civilsamhället är att de bedriver icke-kommersiell verksamhet.

Vårdcentralerna har sedan 2020 ett områdesansvar som innebär att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser baserat på befolkningens behov. Genom att använda statistikverktyget Områdesprofiler Östergötland Länk till annan webbplats. kan man identifiera områden som sticker ut och samarbeta med lokala föreningar för att minska problemen.

Med hjälp av denna webbsida kan vårdcentralerna enklare utlysa sina samverkansbehov med civilsamhället utan att missgynna någon eller behöva göra en upphandling.

Aktuella samverkansbehov

Här presenteras aktuella samverkansbehov där civilsamhällets delaktighet är av stort värde i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Östergötland.

Syfte
Genom samverkan med lokala aktörer i Ljungsbros närområde arrangera en ”Äldrevecka” på vårdcentralen, med syftet att nå ut med information och inspiration för att främja hälsa, trygghet, social samvaro och aktivitet hos seniora invånare i Ljungsbro.

Målgrupp
Invånare över 65 år i Ljungsbro med omnejd.

Typ av aktivitet
En utställning/mässa där representanter från olika verksamheter i Ljungsbro finns representerade och kan informera om vad just de har att erbjuda målgruppen.

Geografisk område
Ljungsbro med omnejd.

Period för samverkan
Äldreveckan äger rum den 7-9 november, klockan 13-15.30.

Sista datum för intresseanmälan
2023-10-31

Kontaktuppgifter
Kajsa Klashed, verksamhetsutvecklare på Vårdcentralen Ljungsbro
Mobil: 070-149 93 99

Vårdcentralen Tannefors önskar samverka med idrottsföreningar i området för att skapa förutsättningar för patienter att delta i anpassad fysisk aktivitet som kan vara både förebyggande och bidra till behandling. Medarbetare på vårdcentralen efterfrågar information om föreningens utbud för att kunna förmedla och hänvisa patienter till aktiviteter. Medarbetare på verksamheten önskar även föreläsa för föreningens medlemmar samt övriga invånare i frågor som rör hälsofrämjande arbete, i föreningens lokaler.

Målgrupp
Personer som är 65+ eller personer med behov av särskilt anpassad träning/fysisk aktivitet, samt till deras anhöriga.

Typ av aktivitet

 • Fysisk aktivitet för gruppen äldre och personer med behov av särskilt anpassad träning/fysisk aktivitet.
 • Information till personal om föreningens utbud.
 • Föreläsningar i hälsofrämjande syfte till målgruppen äldre (65+) och deras anhöriga.

Geografisk område
Vårdcentralen Tannefors upptagningsområde.

Period för samverkan
2023-2024

Sista datum för intresseanmälan
2023-10-15

Kontaktuppgifter
Hanna Gårdman, verksamhetsutvecklare på Vårdcentralen Tannefors
Telefon: 010-103 55 07

Vårdcentralen Borensberg har behov av samverkan med föreningar, organisationer och kommunen i syfte att förbättra levnadsvanor och att genom en aktivitet främja psykisk och social hälsa.

Målgrupp
Alla vuxna som bor i Borensberg med omnejd.

Typ av aktivitet
Hälsofrämjande fysisk aktivitet med sociala inslag som är tillgänglig för många.

Geografisk område
Vårdcentralen Borensbergs upptagningsområde.

Period för samverkan
2023-2024

Sista datum för intresseanmälan
2023-09-22

Kontaktuppgifter
Monika Haakenstad Wilhelmsson, verksamhetschef på Vårdcentralen Borensberg
Mobil: 073-628 13 79

Anmäl nytt samverkansbehov

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland och vill samverka med aktörer i civilsamhället ombeds fylla i ett behovsformulär inför publicering här på webbplatsen.

Formulär för att anmäla nytt samverkansbehov Länk till annan webbplats.

Samverkansbehov: Gå-fotboll i södra Linköping
Vårdcentralen Ekholmen har behov av samverkan med föreningar som erbjuder gå-fotboll i vårdcentralens upptagningsområde.

Vi önskar samverka genom att informera patienter i vår verksamhet samt bidra med en enkel utvärdering bland deltagarna och låta personalen prova på vid ett tillfälle i år. Ambitionen är också att vårdpersonal ska finnas på plats vid ett träningstillfälle och ge en allmän information om kost och fysisk aktivitet samt då också dela ut broschyren Din guide till hälsa.

Målgrupp: Personer 65 år och äldre

Typ av aktivitet: Gå-fotboll kombinerat med allmän information om kost och fysisk aktivitet.

Geografisk område: Södra Linköping, Vårdcentralen Ekholmens upptagningsområde.

Period för samverkan: 2023

Sista datum för intresseanmälan: 2023-05-02

Samverkansbehov: Förebygga diabetes i Kolmården

Vårdcentralen Kolmården önskar samverka med civilsamhället i syfte att erbjuda patienter med diabetes eller som löper risk för diabetes, att ingå i en grupp där de både får information men också konkreta aktiviteter för att förebygga diabetes eller förbättra sin hälsa om de har diabetes.

Målgrupp: Seniorer, 65 år eller äldre.

Typ av aktivitet: Någon form av fysisk aktivitet till exempel dans, rörelse, promenader, stavgång, vattengympa. Aktiviteten kan också innehålla ett pass för att stärka den sociala samvaron, exempelvis gemensamt fika eller hantverk.

Vårdcentralen kommer att erbjuda 2 träffar per termin där en sjuksköterska berättar om hur man kan förebygga diabates och svarar på frågor om hälsa.

Geografisk område: Kolmården

Period för samverkan: 3 år

Sista datum för intresseanmälan: 2023-07-31

Samverkansbehov: Synliggöra utbudet av fysisk aktivitet i Söderköping

Syftet är att öka fysisk aktivitet bland befolkningen i Söderköping genom att synliggöra utbudet av aktiviteter i civilsamhället för att motivera till ett mer fysiskt aktivt liv på individnivå. Syftet är också att synliggöra hur man genom levnadsvanor kan påverka för att få ett friskare och hälsosammare liv.

Målgrupp: Invånare i Söderköping, alla åldrar.

Typ av aktivitet: Friskvårdsmässa tillsammans med civilsamhället.

Geografisk område: Söderköping

Period för samverkan: 2023

Sista datum för intresseanmälan: 2023-05-02

När är det okej att samverka?

Tre exempel av samverkansbehov:

 • Exempel 1: Inga hinder för samverkan
  Verksamhet X vill samverka med idrottsföreningar för att sätta upp olika aktiviteter för patienter inom ett visst geografiskt område utan att ersättning utgår till föreningarna.
 • Exempel 2: Här krävs en bedömning (det kan i särskilda fall vara godtagbart)
  Verksamhet Y vill samverka med en specifik idrottsförening på en aktivitetsmässa.
 • Exempel 3: Ej acceptabel samverkan
  Verksamhet Z vill samverka med ett antal komersiella gym.

Mer information och vägledning gällande samverkan under informella former finns i Region Östergötlands riktlinje för Samverkan med civilsamhället. Länk till annan webbplats.

Informationsaktiviteter

Om samverkan med en eller flera föreningar har upprättats kan behov uppstå att nå ut med information till patienter och invånare om möjligheten att delta i olika aktiviteter. Ett exempel på det kan vara att föreningarna har tagit fram en affisch eller en broschyr som de vill sprida till patienter på vårdcentralen eller kliniken.

Informationsmaterial kan spridas och exponeras på följande sätt:

 • I samband med patientbesök
 • I väggfasta spårtavlor och broschyrfack. (De finns att beställa på intranätet, på sidan "Skyltar".)
 • På den digitala anslagstavlan (info-pc). (Ett lokalt textmeddelande beställs via ett webbformulär på intranätet, på sidan "Info-PC".)
 • I ett inlägg på vårdcentralens/klinikens Facebook-konto om det finns ett sådant.

På grund av risken för smittspridning är det inte tillåtet med lösa broschyrer i väntrum och andra publika lokaler, se riktlinje för information i hälso- och sjukvårdens publika ytor inom Region Östergötland. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad

Kontakt

Maria ElgstrandVerksamhetschef för hälso- och sjukvårdsdirektörens enheter
Charlotte RydbergJuridiska frågor
Hanna ArfvelinKommunikationsfrågor