vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och civilsamhället

Region Östergötland arbetar aktivt för en utökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och aktörer i civilsamhället. Genom samverkan ökar bland annat möjligheterna att nå och vägleda grupper och individer, med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.

Aktörer inom civilsamhället är bland annat idéburna organisationer,
ideell sektor eller föreningar, där människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag. Gemensamt för aktörer i civilsamhället är att de bedriver icke-kommersiell verksamhet.

Vårdcentralerna har sedan 2020 ett områdesansvar som innebär att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser baserat på befolkningens behov. Genom att använda statistikverktyget Områdesprofiler Östergötland kan man identifiera områden som sticker ut och samarbeta med lokala föreningar för att minska problemen.

Med hjälp av denna webbsida kan vårdcentralerna enklare utlysa sina samverkansbehov med civilsamhället utan att missgynna någon eller behöva göra en upphandling.

Områdesprofiler Östergötland (powerbi.com) Länk till annan webbplats.

Aktuella samverkansbehov

Här presenteras aktuella samverkansbehov där civilsamhällets delaktighet är av stort värde i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Östergötland.

Syfte
Att hjälpa människor att komma igång med fysisk aktivitet.

Målgrupp
Patienter som kontaktar Capio vårdcentral Berg i Linköping för besvär där fysisk aktivitet kan användas som behandling och prevention men där personen har svårt att komma igång på egen hand.

Typ av aktivitet

 • Pulshöjande träning med kondition och styrka. Träning i grupp två gånger per vecka i fem veckor. Ny gruppstart var femte vecka.
 • Tillhörande föreläsningar. Personal från vårdcentral ansvarar för föreläsningar och deltar även i träningen.
 • Deltagarna debiteras vanlig patientavgift (med möjlighet till frikort) för träffarna under pågående gruppbehandling.
 • Träningsupplägget bör vara riktat mot att främja fortsatt träning efter avslutad grupp. Efter avslutad grupp ges deltagare möjlighet att få fysisk aktivitet på recept (FaR) och bör ges möjlighet att fortsätta träna hos samma utförare till rimlig kostnad.
 • Projektet avser att inkludera människor som kan ha en ansträngd ekonomisk situation.

Geografisk område
Berga med omnejd. Aktiviteten bör arrangeras inom tre km från Berga centrum så att deltagare kan ta sig dit även om de saknar tillgång till bil eller buss.

Period för samverkan
September-december 2024

Sista datum för intresseanmälan
2024-05-31

Kontaktuppgifter
Jenny Berggren, specialistläkare i allmänmedicin på Capio vårdcentral Berga.
E-post: Jenny.berggren@capio.se

Syfte
Som en del i Capio vårdcentralen Bergas projekt med medborgardialog ”Samtal för bättre hälsa och vård” ingår även fortbildning för personal inom diskriminering, likarätt och normkritik.

Målgrupp
Personal på Capio vårdcentral Berg i Linköping.

Typ av aktivitet
Dialog/föreläsning/fortbildning/interaktiva moment eller liknande för att synliggöra olika gruppers behov och rådande ojämlikheter samt stimulera till reflektion hur vården och bemötande kan göras bättre, mer inkluderande och jämlikt.

Geografisk område
Berga med omnejd.

Period för samverkan
2024

Sista datum för intresseanmälan
Välkomnas så snart som möjligt. Inget slutdatum.

Kontaktuppgifter
Jenny Berggren, specialistläkare i allmänmedicin på Capio vårdcentral Berga.
E-post: Jenny.berggren@capio.se

Syfte
Samtal/föreläsningar på olika teman utifrån deltagarnas önskemål. Starten under 2023 riktades träffarna till utlandsfödda kvinnor och önskade tema blev ”Psykisk hälsa/ohälsa/stress”, ”Blodsocker/blodtryck/kolesterol” och ”Kvinnohälsa”.

Målgrupp
Invånare i Berga, Linköping

Typ av aktivitet
Följande tematräffar är hittills planerade under våren 2024:

 • ”Att fasta” - 1 februari.
 • ”Kvinnohälsa” - Början av mars.

Dessa träffar är öppna för alla oavsett kön eller födelseland.

Geografisk område
Berga med omnejd.

Period för samverkan
Våren 2024

Sista datum för intresseanmälan
2024-02-10

Kontaktuppgifter
Jenny Berggren, specialistläkare i allmänmedicin på Capio vårdcentral Berga.
E-post: Jenny.berggren@capio.se

Syfte
Vårdcentralen Nygatan vill nå ut till invånare i närområdet och medvetandegöra olika livsstilsfaktorers betydelse för den totala hälsoupplevelsen.

Målgrupp
Alla åldersgrupper i vårdcentralens närområde.

Typ av aktivitet
Ett event under 1-2 dagar med hälsotema i vårdcentralens närområde. Eventet kommer att innehålla utställningar, prova på aktiviteter, möjlighet att göra hälsotester samt samtala runt levnadsvanor. Eventet kommer att utföras i samverkan med den idealla föreningen Friskis & Svettis City, i Linköping.

Geografisk område
Vårdcentralen Nygatans upptagningsområde, centrala Linköping.

Period för samverkan
1-2 tillfällen under våren och hösten 2024.

Sista datum för intresseanmälan
2024-09-01

Kontaktuppgifter
Maria Myhrinder, rehabkoordinator och leg arbetsterapeut på Vårdcentralen Nygatan i Linköping.
Mobil: 072-452 78 01
E-post: maria.myhrinder@regionostergotland.se

Syfte
Vårdcentralen Kry Skarptorp vill samverka med föreningar och organisationer i området för att sprida kunskap om manlig psykisk hälsa och medverka i arbetet att minska det upplevda avståndet hos män till att söka professionell hjälp. Medarbetare önskar även sprida information om ämnet via exempelvis föreläsningar och/eller workshops till föreningen/organisationens medlemmar samt övriga invånare. Genom detta arbete vill vi också skapa nya och enklare kontaktvägar till män med behov av samtalskontakt.

Målgrupp
Män över 18 år med psykisk ohälsa i behov av hjälp via samtalsterapi.

Typ av aktivitet
Föreläsningar eller workshops om psykisk hälsa hos män. Identifiera strategier för att minska trösklar till samtalsterapi.

Geografisk område
Kry Skarptorp Vårdcentrals upptagningsområde.

Period för samverkan
2023-2024

Sista datum för intresseanmälan
2023-10-30

Kontaktuppgifter
Tim Johansson, PTP-psykolog på Kry Skarptorp Vårdcentral
Mobil: 076-812 16 79
E-post: tim.johansson@ad.kry.se

Vårdcentralen Tannefors önskar samverka med idrottsföreningar i området för att skapa förutsättningar för patienter att delta i anpassad fysisk aktivitet som kan vara både förebyggande och bidra till behandling. Medarbetare på vårdcentralen efterfrågar information om föreningens utbud för att kunna förmedla och hänvisa patienter till aktiviteter. Medarbetare på verksamheten önskar även föreläsa för föreningens medlemmar samt övriga invånare i frågor som rör hälsofrämjande arbete, i föreningens lokaler.

Målgrupp
Personer som är 65+ eller personer med behov av särskilt anpassad träning/fysisk aktivitet, samt till deras anhöriga.

Typ av aktivitet

 • Fysisk aktivitet för gruppen äldre och personer med behov av särskilt anpassad träning/fysisk aktivitet.
 • Information till personal om föreningens utbud.
 • Föreläsningar i hälsofrämjande syfte till målgruppen äldre (65+) och deras anhöriga.

Geografisk område
Vårdcentralen Tannefors upptagningsområde.

Period för samverkan
2023-2024

Sista datum för intresseanmälan
2023-10-15

Kontaktuppgifter
Hanna Gårdman, verksamhetsutvecklare på Vårdcentralen Tannefors
Telefon: 010-103 55 07

Vårdcentralen Borensberg har behov av samverkan med föreningar, organisationer och kommunen i syfte att förbättra levnadsvanor och att genom en aktivitet främja psykisk och social hälsa.

Målgrupp
Alla vuxna som bor i Borensberg med omnejd.

Typ av aktivitet
Hälsofrämjande fysisk aktivitet med sociala inslag som är tillgänglig för många.

Geografisk område
Vårdcentralen Borensbergs upptagningsområde.

Period för samverkan
2023-2024

Sista datum för intresseanmälan
2024-01-01

Kontaktuppgifter
Susanna Adler, samtalsterapeut på Vårdcentralen Borensberg
Mobil: 072-463 03 68

Anmäl nytt samverkansbehov

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Östergötland och vill samverka med aktörer i civilsamhället ombeds fylla i ett behovsformulär inför publicering här på webbplatsen.

Formulär för att anmäla nytt samverkansbehov (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Samverkansbehov: Främja hälsa, trygghet och social samvaro hos seniora invånare i Ljungsbro, Linköping

Syfte
Genom samverkan med lokala aktörer i Ljungsbros närområde arrangera en ”Äldrevecka” på vårdcentralen, med syftet att nå ut med information och inspiration för att främja hälsa, trygghet, social samvaro och aktivitet hos seniora invånare i Ljungsbro.

Målgrupp
Invånare över 65 år i Ljungsbro med omnejd.

Typ av aktivitet
En utställning/mässa där representanter från olika verksamheter i Ljungsbro finns representerade och kan informera om vad just de har att erbjuda målgruppen.

Geografisk område
Ljungsbro med omnejd.

Period för samverkan
Äldreveckan äger rum den 7-9 november, klockan 13-15.30.

Sista datum för intresseanmälan
2023-10-31

Samverkansbehov: Gå-fotboll i södra Linköping
Vårdcentralen Ekholmen har behov av samverkan med föreningar som erbjuder gå-fotboll i vårdcentralens upptagningsområde.

Vi önskar samverka genom att informera patienter i vår verksamhet samt bidra med en enkel utvärdering bland deltagarna och låta personalen prova på vid ett tillfälle i år. Ambitionen är också att vårdpersonal ska finnas på plats vid ett träningstillfälle och ge en allmän information om kost och fysisk aktivitet samt då också dela ut broschyren Din guide till hälsa.

Målgrupp: Personer 65 år och äldre

Typ av aktivitet: Gå-fotboll kombinerat med allmän information om kost och fysisk aktivitet.

Geografisk område: Södra Linköping, Vårdcentralen Ekholmens upptagningsområde.

Period för samverkan: 2023

Sista datum för intresseanmälan: 2023-05-02

Samverkansbehov: Förebygga diabetes i Kolmården

Vårdcentralen Kolmården önskar samverka med civilsamhället i syfte att erbjuda patienter med diabetes eller som löper risk för diabetes, att ingå i en grupp där de både får information men också konkreta aktiviteter för att förebygga diabetes eller förbättra sin hälsa om de har diabetes.

Målgrupp: Seniorer, 65 år eller äldre.

Typ av aktivitet: Någon form av fysisk aktivitet till exempel dans, rörelse, promenader, stavgång, vattengympa. Aktiviteten kan också innehålla ett pass för att stärka den sociala samvaron, exempelvis gemensamt fika eller hantverk.

Vårdcentralen kommer att erbjuda 2 träffar per termin där en sjuksköterska berättar om hur man kan förebygga diabates och svarar på frågor om hälsa.

Geografisk område: Kolmården

Period för samverkan: 3 år

Sista datum för intresseanmälan: 2023-07-31

Samverkansbehov: Synliggöra utbudet av fysisk aktivitet i Söderköping

Syftet är att öka fysisk aktivitet bland befolkningen i Söderköping genom att synliggöra utbudet av aktiviteter i civilsamhället för att motivera till ett mer fysiskt aktivt liv på individnivå. Syftet är också att synliggöra hur man genom levnadsvanor kan påverka för att få ett friskare och hälsosammare liv.

Målgrupp: Invånare i Söderköping, alla åldrar.

Typ av aktivitet: Friskvårdsmässa tillsammans med civilsamhället.

Geografisk område: Söderköping

Period för samverkan: 2023

Sista datum för intresseanmälan: 2023-05-02

När är det okej att samverka?

Tre exempel av samverkansbehov:

 • Exempel 1: Inga hinder för samverkan
  Verksamhet X vill samverka med idrottsföreningar för att sätta upp olika aktiviteter för patienter inom ett visst geografiskt område utan att ersättning utgår till föreningarna.
 • Exempel 2: Här krävs en bedömning (det kan i särskilda fall vara godtagbart)
  Verksamhet Y vill samverka med en specifik idrottsförening på en aktivitetsmässa.
 • Exempel 3: Ej acceptabel samverkan
  Verksamhet Z vill samverka med ett antal komersiella gym.

Mer information och vägledning gällande samverkan under informella former finns i riktlinjen för samverkan med civilsamhället.

Samverkan med civilsamhället - riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Informationsaktiviteter

Om samverkan med en eller flera föreningar har upprättats kan behov uppstå att nå ut med information till patienter och invånare om möjligheten att delta i olika aktiviteter. Ett exempel på det kan vara att föreningarna har tagit fram en affisch eller en broschyr som de vill sprida till patienter på vårdcentralen eller kliniken.

Informationsmaterial kan spridas och exponeras på följande sätt:

 • I samband med patientbesök
 • I väggfasta spårtavlor och broschyrfack. (De finns att beställa på intranätet, på sidan "Skyltar".)
 • På den digitala anslagstavlan (info-pc). (Ett lokalt textmeddelande beställs via ett webbformulär på intranätet, på sidan "Info-PC".)
 • I ett inlägg på vårdcentralens/klinikens Facebook-konto om det finns ett sådant.

På grund av risken för smittspridning är det inte tillåtet med lösa broschyrer i väntrum och andra publika lokaler, se riktlinje för information.

Information i hälso- och sjukvårdens publika ytor inom Region Östergötland - riktlinje (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Maria ElgstrandVerksamhetschef för hälso- och sjukvårdsdirektörens enheter
Charlotte RydbergJuridiska frågor
Hanna ArfvelinKommunikationsfrågor