vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Linköping Comprehensive Cancer Center

Linköping Comprehensive Cancer Center håller samman cancervård, forskning och utbildning i Region Östergötland och vid Linköpings universitet och är Sveriges fjärde cancercenter ackrediterat enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standard.

Linköping Comprehensive Cancer Center är en plattform för samordning av cancervård, utbildning och forskning inom Region Östergötland och vid Linköpings universitet. Syftet är att samverka för en personcentrerad cancervård, öka patientinflytandet och förbättra alla delar av cancervårdflödet.

Vid Universitetssjukhuset i Linköping vårdas patienter från hela sydöstra sjukvårdsregionen och vi har flera nationella uppdrag inom högspecialiserad vård. Tillsammans styr vi åt samma håll för att nå resultat som gör skillnad för de cirka 10 000 patienter som vi träffar i cancervården varje år.

I juni 2024 ackrediterades Linköping Comprehensive Cancer Center enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standard. Ackrediteringen är ett åtagande om kontinuerlig förbättring och om att vara i framkant inom cancervård i Europa.

Vi vill göra skillnad för patienten

I Linköping Comprehensive Cancer Center vill vi nå resultat som gör skillnad för patienten.

Vår vision: Vårt arbete botar all cancer.

Vår mission: Vi minskar bördan av cancer genom forskning, utbildning, prevention och vård av högsta kvalitet.

Vår värdegrund: Patienterna kommer först.

Centrala delar i vårt arbete

Kvalitet

 • Ökad tillgänglighet
 • Kontinuerlig kvalitetsuppföljning
 • Utveckling av arbetsprocesser

Vård utifrån patienternas behov

 • Bästa möjliga vård erbjuds alla patienter

Forskning som gör skillnad för patienten

 • Forskningsresultat implementeras och kommer till nytta för patienterna
 • En tydlig överblick över all pågående cancerforskning i Region Östergötland och Linköpings universitet skapas
 • Samverkan mellan Linköpings universitet och Region Östergötland är självklar vid klinisk och translationell forskning

Konkreta förbättringar

 • Nysatsning på att arbeta enligt Standardiserade vårdförlopp (SVF)
 • Basal cancerutbildningsserie för medarbetare
 • Ett akademiskt forskningsråd skapas
 • PREM enkätundersökning bland patienter inom ett antal diagnoser. PREM står för ”Patient Reported Experience Measures” och mäter patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården.
 • Utser processledare för respektive cancerdiagnos, som ska samverka med sjukvårdsregionala processledare från RCC Sydöst.

Linköping Comprehensive Cancer Centers ledning

Linköping Comprehensive Cancer Centers styrmodell bygger på den befintliga linjeorganisationen för Region Östergötland. Centrumchefer och verksamhetschefer från verksamheter med stor andel cancervård är en central del av ledningen. Detta kompletteras med representanter från Linköpings universitet, Regionalt cancercentrum Sydöst (RCC Sydöst), patientorganisationer samt representanter från Region Jönköping och Kalmar.

Verksamhetsledningen har som ansvar att prioritera insatser och aktiviteter av övergripande karaktär för att styra mot de strategiska målen.

Ninnie Borendal Wodlin Vårddirektör, Ordförande

Ida Dånmark Centrumchef CKOC
Tobias Ekenlie Centrumchef BKC
Eva-Lena Zetterlund Centrumchef Sinnescentrum
Sofia Engblom Verksamhetschef onkologiska kliniken
Lena Bergvin Lundqvist Centrumchef DC
Niclas Hilding Centrumchef NSC
Bärbel Jung Verksamhetschef kirurgiska kliniken
Andreas Käll Verksamhetsområdeschef laboratoriemedicin
Johan Blomma Verksamhetschef röntgenkliniken
Srinivas Uppugunduri Verksamhetschef RCC
Charlotta Dabrosin Universitetsrepresentant, Ordförande Akademiska rådet
Anna Oscarsson Tibblin Chefsläkare
Frida Forsberg Processledare Rehabilitering
Lena Jonasson Universitetsrepresentant, Dekanus MedFak
Anette Grahn Omvårdnadschef
Lena Jonasson Universitetsrepresentant, Dekanus MedFak
Lars Alvefjord Patientrepresentant
Inger Berg Patientrepresentant
Mariana Stålebrink Patientrepresentant
Hanna Oden Poulsen Representant Region Jönköping
Jessica Eriksson Representant Region Kalmar

Bergthor Björnsson Stab
Conny Wallon Stab
Carmen Roel Stab
Erik Hilborn Stab
Per Sandström Stab

Nationell och sjukvårdsregional samverkan

Cancervården i Sverige har en lång tradition av samverkan på nationell och sjukvårdsregional nivå, både vad gäller kunskapsstöd och kompetensutveckling.

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) leder det nationella samarbetet under styrning av en cancersamordnare från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) och finansieras av såväl regionerna som SKR.

RCC i samverkan ska tillsammans med regionerna genomföra nationella cancerstrategin, bland annat genom nationell samsyn och samordning av vårdprogram, kvalitetsregister och läkemedelsregimer.

Regionala cancercentrum i samverkan - RCC (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

RCC Sydöst stöttar Region Östergötland, Region Kalmar län och Region Jönköpings län.

Regionalt cancercentrum sydöst - RCC Sydöst (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Linköping Comprehensive Cancer Center involverar också styrkeområdet Cancer. Styrkeområdet Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland.

Styrkeområdet Cancer - högprofilerad cancerforskning (liu.se) Länk till annan webbplats.

Styrkeområdet Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland.