vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Bastjänstgöring (BT)

Sedan 1 juli 2021 finns en ny föreskrift för specialisttjänstgöring, ST, som inkluderar bastjänstgöring, BT. Initialt berör det endast de som är utbildade utomlands och som inte gjort svensk AT.

Vad är bastjänstgöring?

Införandet av bastjänstgöring, BT, är en del av en större reform från 1 juli 2021, där den svenska läkarutbildningen förlängdes med en termin och blir legitimationsgrundande. Allmäntjänstgöringen (AT) tas bort och specialiseringstjänstgöring (ST) förlängs till minst 5,5 år men i regel 6 år. Läkaryrket är ett internationellt gångbart yrke och BT innebär att både nyutexaminerade svenska läkare och internationellt utbildade gör sin bastjänstgöring som en tidig del i sin specialisttjänstgöring.

Den nya läkarutbildningen startade höstterminen 2021, vilket innebär att svenska läkarstudenter ska göra BT i stället för AT från hösten 2027. Fram till dess är det utlandsutbildade läkare med svensk läkarlegitimation, som inte omfattas av övergångsregler, som ska göra BT.

BT i Region Östergötland

Syftet med BT är att alla legitimerade läkare ska få en likvärdig introduktion till svensk sjukvård, oavsett om de är utbildade utomlands eller i Sverige. BT fokuserar på att öka och fördjupa kliniska och allmänna färdigheter inom läkaryrket som kommunikation, samarbete, ledarskap och vetenskapligt förhållningssätt.

BT är målstyrd med följande obligatoriska placeringar:

  • Introduktion 4 veckor fördelade över bastjänstgöringen
  • Akut sjukvård 4 månader
  • Primärvård 4 månader
  • Psykiatri 3 månader

Under tjänstgöringstiden erbjuds kontinuerlig handledning och ett individuellt utbildningsprogram hur målen för BT ska/kan uppfyllas och bedömas. ST/BT kansliet ansvarar för utfärdandet av BT-intyg.

Bastjänstgöringen kan antingen integreras i ST-utbildningen eller göras som en separerad tjänstgöring med tolv månaders anställning på ST- och BT-kansliet.

Integrerad BT

Integrerad BT innebär att BT görs inom ramen för en tillsvidareanställning som ST-läkare i verksamheten. En individuell utbildningsplan görs tillsammans med ST- och BT-kansliet. Under BT har läkaren sin anställning i verksamheten vilket innebär att kostnaden belastar verksamheten och att chefen finns på hemmakliniken. ST- och BT-kansliet ansvarar för kurser och placeringar under utbildningstiden. BT-läkaren behöver därför inte ordna med placeringar eller söka kurser. Under BT finns inget utrymme för andra kurser inom ST-utbildningen på grund av Socialstyrelsens krav på tjänstgöringstid samt för att ge möjlighet till att klara BT-målen.

Ansöka till integrerad BT

Det är vanligt att en tjänst som ST med integrerad BT föregås av en visstidsanställning på 3–6 månader för att säkerställa att medarbetaren motsvarar kraven för rekrytering. När medarbetaren bedöms ha uppnått rätt kvalifikationer ska verksamhetschefen meddela ST- och BT-kansliet om att en plats på BT önskas. Notera att ett sjukvårdsbaserat språktest ska beställas hos International Office samt att verksamhetschefen och handledaren ska skriva ett rekommendationsbrev till ST- och BT-kansliet. När anmälan har kommit in skickar ST och BT-kansliet en länk till ansökan i varbi till verksamhetschefen. Medarbetaren ansöker om tjänsten och skickar med efterfrågade bilagor och dokument. Därefter går frågan ut om referenser via Refapp.

Inför starten av specialisttjänstgöring skrivs ett anställningsavtal om tillsvidareanställning som ”ST med integrerad BT”. Anställningsavtalet behöver vara giltigt senast per dagen då BT startar.

Region Östergötlands krav inför rekrytering till ST med integrerad BT Länk till annan webbplats.

Separerad BT

Separerad BT innebär en tidsbegränsad anställning på ST- och BT-kansliet under cirka tolv månader. Det är i dagsläget utlandsutbildade läkare med svensk legitimation som är aktuella för denna typ av tjänst.

Utlysning av separerade BT-tjänster sker vid behov. Tjänsterna annonseras via lediga jobb (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats. på sedvanligt sätt.

Kontakt

Sara KinertÖvergripande ST/BT-studierektor och enhetschef
Caroline BrunngårdUtbildningssamordnareBT-kansliet