vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Samverkan inom tandvården

Tandvårdsenheten inom Region Östergötland ansvarar för tandvård för barn och unga samt regionens tandvårdsstöd.

Tandvårdsenheten ansvarar också för:

 • behovsbedömningar, planering och uppföljning inom tandvårdsområdet
 • upphandling och förslag till avtal
 • administration kring tandvård för barn och unga
 • administration kring regionens tandvårdsstöd
 • upplysning till allmänheten kring tandvård och särskilt regionens ansvarsområden.

Så fungerar tandvården

Tandvård för barn och unga

 • Avgiftsfri tandvård
 • Tandreglering
 • Vårdval inom allmäntandvård

Statligt tandvårdsstöd (Försäkringskassan) Länk till annan webbplats.

 • Tandvård för de flesta vuxna
 • Särskilt tandvårdsbidrag

Regionens tandvårdsstöd, vuxna

 • Tandvård för vissa äldre och funktionshindrade
 • Tandvård för vissa sjuka
 • Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård)
 • Käkkirurgi

Med allmäntandvård menas den vanliga tandvården hos privata tandläkare/tandhygienister eller Folktandvårdens kliniker.

Det är fri taxesättning så privattandläkare och privata tandhygienister bestämmer själva sina tandvårdstaxor.

För Folktandvården beslutas tandvårdstaxan av regionfullmäktige.

Varje vårdgivares taxa skall finnas anslagen i mottagningen.

Folktandvårdens kliniker Länk till annan webbplats.

Privata vårdgivare Länk till annan webbplats.

Specialisttandvården är specialiserad vård dit allmäntandvården kan remittera patienter för specifika svårare behandlingar eller utlåtanden.

Specialisttandvård finns inom nio olika områden:

 • bettfysiologi
 • endodonti (rotbehandling)
 • käkkirurgi
 • odontologisk röntgen
 • ortodonti (tandreglering)
 • oral protetik
 • pedodonti (specialiserad barntandvård)
 • parodontologi (tandlossningssjukdomar)
 • orofacial medicin (sjukhustandvård).

I Östergötland finns det specialisttandvård både inom offentlig och privat verksamhet.

För Folktandvården gäller den fastställda tandvårdstaxan. Privata vårdgivare har egna tandvårdstaxor.

För behandling av barn och unga till och med det kalenderår de fyller 23 år är behandlingen avgiftsfri.

Vilken hjälp kan vi erbjuda patienter?
De som är extremt tandvårdsrädda kan få stöd av en psykolog under tandvårdsbehandlingen.

Hur sker behandlingen?
En psykolog gör en inledande bedömning av patienten och därefter sker behandlingen i samarbete mellan patient, psykolog och tandläkare. Man använder KBT, kognitiv beteendeterapi Länk till annan webbplats., vilket innebär att man sakta möter de saker och föremål som väcker rädsla. Detta sker i små steg och har visat sig vara mycket framgångsrikt.

Vad krävs för att patienten ska få denna hjälp?

 • patienten ska, bortsett från akuta ingrepp, ha låtit bli att gå till tandläkaren under lång tid (cirka fem år)
 • patienten ska bedömas lida av extrem tandvårdsrädsla av både en tandläkare och en psykolog
 • det ska finnas ett behov av tandbehandling.

Vad kostar det?
Patientavgift betalas som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet.

Kan man välja psykolog och tandläkare?
Man kan fritt välja tandläkare men psykologbehandlingen är upphandlad av regionen och är inte valfri.

Översikt av hantering vid extrem tandvårdsrädsla Pdf, 114.5 kB.

 

Tandvårdsstödet ger i vissa fall stöd för utbyte av tandfyllningar som led i en medicinsk sjukdomsbehandling. Vård som omfattas av stödet skall förhandsbedömas hos Tandvårdsenheten, detta sköts av den behandlande tandläkaren.

Patientavgiften är densamma som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet.

Det finns även ett stöd för utbyte av fyllningar på grund av lokala reaktioner i munhålan, se punkt 11.

Vilket medicinskt underlag krävs?
Fyllningsbytet skall ingå i en behandlings- eller utredningsplan som upprättas av en läkare med specialistkompetens inom patientens symtomområde. Läkaren har det medicinska ansvaret för fyllningsbytet, men det krävs inte något bevisat orsakssamband mellan symtomen och fyllningarna.

Får man välja läkare och tandläkare?
Det är fritt val. Tandläkaren måste omfattas av Försäkringskassans regler för det statliga tandvårdsstödet. Region Östergötlands regler för sjukresor gäller och kan vara begränsande.

Ingår även provtagningar och tester?
Om läkaren remitterar för olika provtagningar eller tester följer dessa vanliga sjukvårdsregler. Sådana tester ersätts inte av Tandvårdsenheten.

Ingår all tandvård?
Endast utbyte av dentala material ingår. Normalt medges byte till likvärdiga material. Fortsatt tandvård sker inom det statliga tandvårdsstödet och dess regler.

Var får jag mera information?
Tandvårdsenheten tel. 010-103 73 27, e-post region@regionostergotland.se

Enhetschef
Maria Johansson
010-103 73 68
Maria.Anna.Johansson@regionostergotland.se

Tandvårdshandläggare
Joakim Sundelin
010-103 73 27
Joakim.Sundelin@regionostergotland.se

Bedömningstandläkare
Anita Mortensson - i tjänst tisdagar, onsdagar, torsdagar
010-103 73 69
anita.mortensson@regionostergotland.se

Lars Jönsson - i tjänst tisdagar
010-103 70 80
lars.jonsson@regionostergotland.se

Tandvårdsstrateg/samhällsodontolog
Caroline Blomma
010-103 70 83
caroline.blomma@regionostergotland.se

Berit Mastrovito
010-103 73 94
berit.mastrovito@regionostergotland.se

Samverkansgruppen hanterar utveckling och uppföljning av såväl odontologiska som administrativa tandvårdsfrågor ur ett beställarperspektiv. Gruppen leds av Tandvårdsenheten och i gruppen ingår representanter för

 • Folktandvården: Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör
 • Privattandläkare: Muamer Odzakovic Norrköpings privattandläkarförening och Jon Granath, Östergötlands privattandläkarförening

Adjungerande representanter:

 • Käkkliniken: Jahan Abtahi
 • Odontologisk radiologi: Anna Borg

Kontakt

Maria JohanssonEnhetschefTandvårdsenheten