vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Regionens tandvårdsstöd

För samtliga av regionens tandvårdsstöd gäller fritt val av vårdgivare. Patientavgiften för den vård som ingår är densamma som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet.

N-tandvård

Tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet

Den uppsökande verksamheten är avgiftsfri och består av:

 • Munhälsobedömning - en översiktlig bedömning av munhälsan som utförs i hemmet eller på det särskilda boendet
 • Utbildning av omvårdnadspersonalen - en vidareutbildning inom munvård

Nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård syftar till att förbättra individens livskvalitet genom att förbättra förmågan att äta och tala. Detta kan innebära olika slags tandvård beroende på behov och situation.

Om allmäntillståndet hos patienten inte medger någon mer omfattande behandling ska fokus ligga på att motverka smärta och obehag genom att hålla patienten fri från sjukliga förändringar i munnen.

Tandvårdskort

Målgrupper

Uppsökande tandvård ska bedrivas bland dem som har stort behov av personlig vård och omsorg och som

 1. kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enl. 18 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Med detta menas personer som bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, t.ex. sjukhem, ålderdomshem, gruppboenden o.dyl. eller
 2. får omfattande hälso- och sjukvård i hemmet eller
 3. omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller
 4. bor i egen bostad och har mycket stora behov av vård och/eller omsorg.

Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst 3 gånger/dygn samt tillsyn under natten (alternativt trygghetslarm).

Samtliga personer som har en pågående LSS-insats enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas av stödet.

Intygsutfärdare

För att ha rätt att utfärda intyg ska intygsutfärdaren genomgått utbildning, tillhandahållen av Tandvårdsenheten.

Intygsutfärdare är bistånds- och LSS-handläggare i kommunen, sjuksköterskor inom särskilt boende/hemtjänst, distriktssköterskor på vårdcentralen samt sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården.

Utfärdat tandvårdskort

Tandvårdskort utfärdas en gång per månad (i slutet av månaden) och skickas till personens folkbokföringsadress.

Tandvårdskortet för avgifter som inom den öppna hälso- och sjukvården ska uppvisas för tandvårdspersonal i samband med vård och behandling.

Anvisningar

Anvisningar för nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade (N-tandvård) (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Ändringsexemplar 1 september 2023 Pdf, 541.5 kB.

Anvisningar för uppsökande verksamhet (N-tandvård) (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Bedömningsjournal och munvårdskort uppsökande verksamhet (pdf) Pdf, 56.7 kB.

Gäller från 15 januari 2024

Anvisningar för N-tandvård från och med 15 januari 2024 Pdf, 647.9 kB.

Ändringsexemplar N-tandvård 15 januari 2024 Pdf, 648.1 kB.

F-tandvård

Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Syftet är att målgruppen ska få tandvård till en rimlig kostnad och att uppmuntra till förebyggande behandlingar.

F-tandvård omfattar personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av:

 1. svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinsons sjukdom
 3. multipel skleros
 4. cerebral pares
 5. reumatoid artrit
 6. systemisk lupus erythematosus
 7. sklerodermi
 8. amyotrofisk lateralskleros
 9. orofacial funktionsnedsättning
 10. symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 11. sällsynt diagnos och stora svårigheter att sköta sin munhygien, stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller orofaciala symtom.

Läkarintyg

Läkarintyg krävs och ska skickas till:
Tandvårdsenheten
Region Östergötland
581 91 Linköping.

Blanketten finns under Anvisningar, blanketter och rapporter.

När intyget godkänts av Region Östergötland får patienten ett blått tandvårdskort.

Bastandvård sker enligt patientavgift som inom den öppna hälso- och sjukvården och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet. Tandvårdsbehandlingen omfattar inte fastsittande protetik (kronor, broar, implantat). Förhandsbedömning krävs vid större behandlingar.

Anvisningar

Anvisningar för tandvård till personer med stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård) (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Ändringsexemplar 1 september 2023 Pdf, 684.4 kB.

Gäller från 15 januari 2024

Anvisningar F-tandvård från 15 januari 2024 Pdf, 684.5 kB.

Ändringsexemplar F-tandvård 15 januari 2024 Pdf, 684.7 kB.

Tandvård för vissa sjuka, S-tandvård

Vilken tandvård som ingår i S-tandvården beror på vilken grupp patienten tillhör. All sådan tandvård prövas av den behandlande tandläkaren hos regionens tandvårdsenhet.

Grupper

 1. Tandvård till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning.
 2. Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet
 3. Behandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall
 4. Tandvårdsbehandling på patienter som ska genomgå kirur­giska ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav
 5. Tandvårdsbehandling på patienter som på grund av sjuk­dom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan
 6. Tandvård på patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom
 7. Tandvårdsbehandling på patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun-, och halsregionen
 8. Tandvårdsbehandling på patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom)
 9. Tandvård på patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné
 10. Behandling vid extrem tandvårdsrädsla
  Mer information om tandvårdsrädsla
 11. Tandvårdsbehandling på patienter som får fyllningar utbytta på grund av avvikande reaktioner mot dentala material
 12. Tandvård till patienter som får fyllningar utbytta som led imedicinsk rehabilitering i samband med långvariga sjukdomssymptom.
  Mer information om fyllnadsbyte
 13. Upphörd. Behandling av patienter med Sjögrens syndrom
 14. Upphörd. Behandling av patienter med nedsatt salivsekretion till följd av strålbehandling
 15. För patienter som fått frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade

Anvisningar

Anvisningar för tandvård som led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid (S-tandvård) (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Ändringsexemplar 15 januari 2023 Pdf, 324 kB.

Gäller från 15 januari 2024

Anvisningar S-tandvård från 15 januari 2024 Pdf, 324.1 kB.

Ändringsexemplar S-tandvård 15 januari 2024 Pdf, 318.1 kB.