vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Faktagruppen

Ibland kan gränssnittet för ansvar mellan specialistvård och primärvård vara oklart. För frågor som som hamnar "mittemellan" och inte kan besvaras av primärvårdens nationella eller regionala kunskapsstöd finns Faktagruppen.

Faktagruppen är en resurs för läkare som jobbar på vårdcentral inom Vårdval primärvård i Östergötland.

Gruppen har följande uppdrag:

  • Ansvara för framtagande och förvaltning av lokala tillägg i Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården.
  • Utreda frågeställningar från verksamheter som gäller samverkan mellan primärvården och övriga delar av sjukvården, samt i samverkan med berörda verksamheter komma fram till beslut i frågorna.
  • Fungera som remissinstans för Region Östergötland rörande nationella kunskapsdokument vid framtagande och uppdatering.

Faktagruppen arbetar på uppdrag av regionledningen i Region Östergötland och består av erfarna distriktsläkare.

Medlemmar i faktagruppen

Fadi Chedid, Övergripande MLA, Primärvårdscentrum

Anders Götmar, Vårdcentralen Kärna

Mara Kosovic, Vårdcentralen Ljungsbro

Kjell Blomqvist, Vårdcentralen Åby

Diana Hasselqvist, Akutkliniken Universitetssjukhuset

Peter Wodlin, Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset

Louise Fröberg-Tinghed, processtöd

Rutin vid gränssnittsfrågor

Har du stött på en gränssnittsfråga eller har tvist uppstått vid handläggning av en patient?Kontrollera om det finns gällande rutiner på området.

Om en tydlig rutin finns men avvikelse har skett

  1. Ta i första hand kontakt med remittenten/den som svarat på remissen och hänvisa till gällande rutin.
  2. Om ni inte kommer överens, tar lokal vårdcentralschef kontakt med verksamhetschef på aktuell klinik.
  3. Om inte verksamhetscheferna kommer överens, skickas ett mejl till Primärvårdscentrums PE-chef Johan Nordén med kopia till Faktagruppen. Faktagruppen återkopplar sedan till frågeställare vad som händer med frågan.

Om rutinen är otydlig eller inte finns

  1. Skicka en fråga/önskemål till Faktagruppen för vidare hantering. Gruppen tar fram ett förslag på rutin och kontaktar aktuell klinik för förankring.
  2. Beslut om ny rutin kan fattas av primärvårdscentrums PE-chef Johan Nordén och verksamhetschef på aktuell klinik, alternativt av vårddirektör om tvist uppstår.