vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Dokumentation och uppföljning läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Här finns nedladdningsbara dokument som hör samman med riktlinjen "Enkel- och fördjupad läkemedelsgenomgång" samt "Läkemedelsberättelse".

Dokument

Presentationsmaterial Pdf, 403.8 kB.

Presentationsmaterial att använda på den egna enheten vid informationsträffar. Materialet beskriver kort innebörden av LiÖ:s riktlinje Läkemedelsgenomgång enkel- och fördjupad samt läkemedelsberättelse.

Mall för lokal rutin Word, 33.8 kB.

Sida 1 är ett försättsblad med förklaring av vad som ska förtydligas under respektive rubrik i den lokala rutinen (det vill säga sidan 2).
Skrivfälten utvidgas vid skrivning.
Försättsbladet behöver inte sparas.

Checklista Word, 24.6 kB.

I samband med breddinförandet på kliniken/vårdcentralen ombeds en utsedd kontaktperson att dels inventera de mallar där de nya sökorden behövs och dels inventera vilka andra ev läkemedelsspecifika sökord som används. Avsikten är att de nya sökorden till stor del ska ersätta andra läkemedelsspecifika sökord och att det därmed inte bör finnas behov av att ha de andra sökorden kvar. Dock kan det finnas behov av att ha kvar särskilt läkemedelsspecifika sökord eller skapa ett nytt och då ska det framgå av denna inventering.
Denna mall ska användas vid inventeringen då det är viktigt att få en motivation till varför sökord ska finnas kvar eller att man önskar att de tas bort. Flera verksamheter kanske använder samma sökord och innan det tas bort måste det erhållas en bild över samtligas behov.

Dikteringsmall Word, 26.8 kB.

Mallen kan användas som stöd vid diktering och användning av frastext avseende läkemedelsberättelse. Modifiera den efter enhetens behov och rutiner.

Uppföljning

Enkel läkemedelsgenomgång


Andel patienter, oavsett ålder och antal läkemedel, som fått en enkel läkemedelsgenomgång i samband medJan 2024

inskrivning på
sjukhus

34 %

besök hos läkare i
öppenvård

9 %

besök hos läkare i primärvård

6 %

Läkemedelsberättelse

Andel patienter, oavsett ålder och antal läkemedel, som fått en läkemedelsberättelse i samband medJan 2024

utskrivning från slutenvård

38 %

Patientupplevd kvalitet avseende läkemedel via nationella patientenkäten

Resultat: Nedan redovisas resultaten för Östergötland i jämförelse med riket.

Resultat primärvård nationella patientenkäten 2019 och 2022 Pdf, 399 kB.

Resultat specialiserad öppenvård nationella patientenkäten 2018 och 2021 Pdf, 411.2 kB.

Resultat specialiserad slutenvård nationella patientenkäten 2018 och 2021 Pdf, 411.4 kB.

Resultat akutmottagningar nationella patientenkäten 2020 och 2022 Pdf, 408 kB.

Läkemedelsbehandling

Indikatorer gällande läkemedelsbehandling kan sökas fram via webbplatsen Vården i siffror (vardenisiffror.se) Länk till annan webbplats.. Det går att söka fram data för Östergötland i jämförelse med riket.

Några exempel:
Minst ett läkemedel som bör undvikas till äldre*,
andel personer ≥75 år
Mars 2023
Östergötland7,6 %
Riket7,0 %
Antiinflammatoriska läkemedel,
andel personer ≥75 år
Mars 2023
Östergötland1,7 %
Riket2,4 %
Antipsykotiska läkemedel,
andel personer ≥75 år
Mars 2023
Östergötland1,7 %
Riket2,2 %

* bensodiazepiner med lång halveringstid, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, det smärtstillande medlet tramadol samt sömnmedlet propiomazin (Propavan).