vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Läkemedel och miljö

Läkemedel har en viktig funktion i samhället. De förebygger, botar och lindrar sjukdom. Men de kan också påverka vår miljö negativt.

Optimal läkemedelsanvändning värnar patientnyttan samtidigt som vi begränsar läkemedlens belastning på miljön och bidrar till en hållbar ekonomi. Här kan du läsa om hur läkemedel påverkar miljön och hur vi kan minska miljöpåverkan från läkemedel.

Hållbar läkemedelsanvändning

Miljöhänsyn i patientmötet

Vid rådgivning eller förskrivning kan du som förskrivare tänka på att:

  1. Öka kunskaper om olika substansers miljöpåverkan. Börja med de vanligaste preparaten som förskrivs eller rekommenderas.
  2. Välj i första hand preparat från REK-listan.
  3. Välj startförpackning eller refill när möjligt.
  4. Förskriv antibiotika enligt STRAMAS behandlingsrekommendationer samt de röda och gröna behandlingskorten.
  5. Gör läkemedelsgenomgångar. Läkemedelsgenomgångar kan leda till en genomsnittlig minskning av antalet läkemedel. Så även om huvudsyftet med en läkemedelsgenomgång är en optimal läkemedelsanvändning för patientens hälsa, så kan den teoretiskt sett även minska läkemedels påverkan på miljön och ekonomin.
  6. Uppmuntra patienten att lämna in överblivna, gamla eller använda läkemedel med aktivs substans kvar till apoteket.

Läs mer här:

REK-listan

Behandlingsrekommendationer (strama.se) Länk till annan webbplats.

De röda och gröna korten om antibiotikabehandling

Läkemedelsgenomgångar

Rätt avfallshantering

Läkemedel ska aldrig slängas i hushållssoporna eftersom de då riskerar att komma ut i naturen då förbränningen inte sker i tillräckligt hög temperatur. Om läkemedel spolas ned i toaletten sprids de till naturen då de flesta reningsverk inte klarar av att ta hand om läkemedel på ett effektivt sätt.

Vårdens läkemedelsavfall

Olika beredningsformer kan behöva hanteras på olika sätt. Detaljerade avfallsguider och information om beställning av förpackningsmaterial finns på sidan om avfallshantering.

Avfallshantering

Patientens läkemedelsavfall

Tänk på att stötta patienten med kunskaper om hur läkemedlet och tillhörande sprutor och kanyler ska sorteras. Detta gäller:

Överblivna läkemedel

Patienter ska lämna in sina överblivna och gamla läkemedel till ett apotek. Använda läkemedelsprodukter så som plåster med läkemedel (till exempel hormoner och smärtstillande), vaginalinlägg och inhalatorer ska lämnas in till apoteket. De innehåller även efter användning höga halter läkemedel. Apoteken tillhandahåller särskilda avfallspåsar kostnadsfritt till privatpersoner men annan genomskinlig plastpåse går också bra att använda.

Sprutor och kanyler

Patienter som använder sprutor och kanyler eller läkemedel med fast kanyl i hemmet behöver tänka extra noga på hur de ska kasseras. Dessa måste hanteras på rätt sätt så att ingen riskerar att sticka sig på kanylen eller sprutorna. I samtliga kommuner i Östergötland kan patienten hämta och lämna in en kanylburk på valfritt apotek.

Några goda råd för produkter med fast kanyl

För produkter där det finns läkemedel kvar efter användning och där kanyl sitter fast tex. förfyllda sprutor ska de återlämnas till öppenvårdsapoteket som läkemedelsavfall. Det är viktigt att läkemedlet som lämnas in på apotek är helt oskadliggjorda och att kanylen inte kan orsaka stickskada för personalen på apoteket. Det finns olika sätt som patienten kan säkerställa detta på:

  • Läs bipacksedel om instruktioner för kassering.
  • Säkerställ att stickskydd är på där det finns på läkemedlet.
  • Använd en produkt för att klippa av spetsen tex. BD Safe-clip som klipper av och innesluter kanylspetsar. När den är full ska den lämnas in till apoteket som läkemedelsavfall.
  • Använd om möjligt en kanylburk för att lämna in läkemedelsavfallet men kanyler.

För läkemedel där det går att separera på läkemedel och kanyl ska produkter med eventuella läkemedelsrester återlämnas till apoteket som läkemedelsavfall.

Kontakt

Avfallshantering
För frågor om avfall från läkemedel kontakta Stöd och service.
Stöd- och serviceportalen Länk till annan webbplats..

Övriga frågor
För generella frågor kontakta Region Östergötlands funktionsbrevlåda för läkemedelsfrågor via e-post: lakemedel@regionostergotland.se