vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Rätt till hjälpmedel i olika livssituationer

Särskilda rutiner fför asylsökande, gömda personer, personer med skyddad identitet, brukare inom kriminalvård, samt den som har tillfälligt behov av hjälpmedel.

Hjälpmedelsguiden kap 4.8

Enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland har asylsökande samma rätt till vård och hjälpmedel som personer folkbokförda i länet.

När det gäller behov av nödvändiga hjälpmedel, det vill säga hjälpmedel som är helt nödvändiga för att kunna klara den dagliga livsföringen, har enligt Hemsjukvårdsavtalet länets kommuner ansvar för bedömning och förskrivning i hemsjukvård, medan regionen ansvarar för bedömning och förskrivning till asylsökande som får hälso- och sjukvård via regionen. Förskrivna hjälpmedel till asylsökande ska alltid köpas.
Kommunen/förskrivande enhet inom Region Östergötland fakturerar regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd för köp av dessa hjälpmedel. Specifik faktureringsadress till Region Östergötland ska användas. Kontakta hjälpmedelskonsult vid behov.

När det gäller behov utöver nödvändiga hjälpmedel, enligt ovan, har regionen ansvar för all bedömning, förskrivning och kostnad för köp av dessa hjälpmedel. Specifik faktureringsadress till Region Östergötland ska användas för fakturering av dessa köpta hjälpmedel. Kontakta hjälpmedelskonsult vid behov.

LMA-kortet som styrker att patienten är registrerad som asylsökande hos Migrationsverket, ska alltid visas upp och giltighetstiden måste kontrolleras. Den asylsökandes LMA-nummer ska uppges. Sjukvårdshuvudmannens åtagande gäller fram till och med när den asylsökande fått beslut om permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförd alternativt får ett avvisningsbeslut.

Vid hjälpmedelsförskrivning till asylsökande ska Östergötlands Regelverk för hjälpmedelsförskrivning och fastställt hjälpmedelssortiment följas. Hjälpmedlen ska återlämnas senast då brukaren lämnar länet.

Hjälpmedelsguiden kap 4.9

Enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland har gömda och papperslösa personer samma rätt till vård och hjälpmedel som personer folkbokförda i länet.

Vid hjälpmedelsförskrivning till gömda och papperslösa ska Östergötlands Regelverk för hjälpmedelsförskrivning och fastställt hjälpmedelssortiment följas. Hjälpmedlen ska återlämnas senast då brukaren lämnar länet.

Personer som i dagligt tal kallas för papperslösa är i huvudsak:
• personer som har sökt asyl i Sverige, fått avslag på ansökan, men ändå valt att stanna i landet. Dessa kallas ofta för gömda personer.

• personer som har kommit till Sverige utan att söka asyl, men som ändå vistas i landet för att till exempel arbeta ”svart”.

• personer som har kommit till Sverige legalt och som söker vård utan att uppge sin riktiga identitet.

Region Östergötland har ansvar för bedömning, förskrivning och kostnad för köp av hjälpmedel till dessa personer. Specifik faktureringsadress till Region Östergötland ska användas för fakturering av dessa köpta hjälpmedel. Kontakta hjälpmedelskonsult vid behov.

Kommunerna har inget ansvar för gömda och papperslösas hjälpmedelsbehov, utan får vid behov hänvisa dessa ärenden till regionen.

Arbetsgång vid förskrivning av hjälpmedel till brukare inom kriminalvård och rättspsykiatri.

Förskrivaren träffar brukaren och gör en bedömning.

Är brukaren folkbokförd i Östergötland - följ sedvanliga förskrivningsrutiner.

Är brukaren INTE folkbokförd i Östergötland, ska förskrivning göras utifrån
komplettering av regionernas Riksavtal gällande Vård av vissa patienter,
kap 3.1.a:

 • Bedömning av behov görs utifrån Östergötlands Regelverk för
  hjälpmedelsförskrivning.
 • Kontakta alltid ansvarig sjukvårdshuvudman i hemlandstinget innan en
  förskrivning. Detta för att höra om hemlandstinget själv önskar leverera
  hjälpmedlet (utifrån förskrivaren i Östergötlands bedömning), eller om man
  önskar att förskrivaren här går vidare med förskrivning av hjälpmedlet via
  Östergötlands hjälpmedelsleverantör. Ta samtidigt reda på en faktureringsadress till hemregionen, innan en eventuell förskrivning görs.
 • Beställ hjälpmedlet hos Sodexo Hjälpmedelsservice och ange att hemregionen ska betala. Lämna faktureringsadress och leveransadress till Sodexo. Sodexo kontaktar brukarens hemregion och kommer överens om fakturering av försäljning/hyra. Sodexo levererar hjälpmedlet till angett leveransadress i Östergötland (hos brukaren eller förskrivaren) och fakturerar hemlandstinget.

Förskrivning

 • Ta alltid kontakt med respektive hjälpmedelskonsult i samband med förskrivning av hjälpmedel till person med skyddad identitet. Hjälpmedelskonsult behöver veta vilka hjälpmedel i respektive förråd som är förskrivna till personer med skyddad identitet.

 • Ring Sodexo Hjälpmedelsservice vid beställning/förskrivning av hjälpmedel till brukare med skyddad identitet. Beställ inte via Hjingis.

 • Lämna inga personuppgifter till Sodexo Hjälpmedelsservice i samband med beställning/förskrivning.

 • Hjälpmedlet ska registeras på förråd i folkbokförd kommun eller på förråd hos respektive Habilitering. Kostnaden styrs då till aktuellt förråd.
  Uppge vilken leveransadress/förråd som hjälpmedlet ska levereras till (brukarens adress kan inte lämnas ut, vid leverans till brukaren använd rutin enligt punkt 3 nedan).

Se även särskilda rutiner för reparation och service.

Efter en skada, operation eller liknande kan ibland ett tillfälligt behov av hjälpmedel i hem- och närmiljö uppstå. Tillfällig hjälpmedelsförskrivning kan göras till personer folkbokförda i Östergötland. Använd då blanketten lån av hjälpmedel för tillfälligt bruk Pdf, 208.3 kB..

Den som har tillfälligt behov av ett hjälpmedel i samband med besök av hjälpmedelsanvändare kan som privatperson hyra eller köpa hjälpmedel. Sodexo Hjälpmedelsservice Länk till annan webbplats.hyr ut vissa hjälpmedel till privatpersoner.

Hjälpmedel för vistelse i fritidshus, för semesterresa och vid tillfällig vistelse på annat ställe än där brukaren är folkbokförd, samt hjälpmedel för att utöva sport, hobby och motion berättigar inte till lån av hjälpmedel. I dessa situationer är det den enskildes personliga ansvar att själv hyra eller köpa eventuella hjälpmedel.