vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Regler och policy för hjälpmedel

Personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett oberoende liv med samma rättigheter, möjligheter, ansvar och skyldigheter som övriga människor i samhället. Kommuner och Region Östergötland ska bidra till att minska och förebygga hinder för människor med funktionsnedsättning och därigenom bidra till jämlikhet och full delaktighet för alla.

Regelverk för hjälpmedelsförskrivning

Regelverk för hjälpmedelsförskrivning är ett verktyg för att säkerställa att personer med funktionshinder får en likvärdig bedömning och tillgänglighet till hjälpmedel i Östergötland. Dokumentet ska i första hand ge vägledning åt medarbetare inom hälso- och sjukvården som arbetar med hjälpmedelsförskrivning. Det fungerar också som allmän information till brukare, anhöriga, intresseorganisationer med flera.

Regelverk för hjälpmedelsförskrivning Pdf, 922.2 kB.

Hjälpmedelspolicy

Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Region östergötland och länets kommuner som beskriver huvudmännens synsätt och viljeinriktning kring hjälpmedel. Hälso- och sjukvårdslagen § 3b och §18b, lagen om medicintekniska produkter och arbetsmiljölagen reglerar de båda huvudmännens ansvar gällande hjälpmedel.

För att säkerställa välfungerande vårdkedjor i övergången mellan olika sjukvårdshuvudmän ska förskrivningsprocessen utformas på ett patientsäkert samt kompetens- och kostnadseffektivt sätt.

Sjukvårdshuvudmännen förbinder sig att utarbeta de länsgemensamma regelverk och anvisningar som krävs för att åstadkomma en välfungerande och patientsäker tillämpning i samverkan. Ambitionen är att säkra en god och jämn kvalitet genom att också tillämpa arbetssätten gemensam förskrivarutbildning och gemensam kompetensutveckling. Upphandling ska i största möjliga omfattning vara gemensam.

Hjälpmedel ska ses som en integrerad del i vård och behandling och brukares erfarenheter ska tillvaratas.

Bärande principer skall vara närhet, kontinuitet och delaktighet samt § 2 i hälso- och sjukvårdslagen som bland annat säger:

  • att målet för hälso- och sjukvården, är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen
  • att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vård
  • att den skall vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patienternas behov av trygghet i vården och i behandlingen
  • att den skall vara lättillgänglig
  • att den skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Hjälpmedel skall tillhandahållas på sådant sätt att brukaren/patientens hela livssituation vägs in i bedömning, utprovning, anpassning och teknisk service. I möjligaste mån, skall detta ske så nära brukarens/patientens hem som möjligt. Personer med funktionsnedsättning skall ha möjlighet att kunna behålla hjälpmedlet genom hela vård- och behandlingskedjan samt vid flytt mellan länets kommuner.