vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ordnat införande

Region Östergötlands arbete med ordnat införande syftar till att åstadkomma en kostnadseffektiv, ändamålsenlig och jämlik användning av nya läkemedel, för alla patienter. Arbetet sker på både nationell och lokal nivå.

Nationellt samarbetar Sveriges regioner kring införande av nya läkemedel. SKR:s råd för nya terapier (NT-rådet) beslutar om vilka läkemedel som ska omfattas av nationellt ordnat införande. För de utvalda läkemedlen ger NT-rådet rekommendationer till regionerna om de kan användas, bör användas eller om regionerna bör avstå från användning. NT-rådets rekommendationer överprövas inte lokalt.

Förhandling om läkemedelspriser

Om priset för ett nytt läkemedel är så högt att behandlingen inte bedöms som kostnadseffektiv kan NT-rådet initiera en förhandling med berört företag. Regionerna förhandlar gemensamt och om man når godtagbara villkor tecknar vanligen varje region avtal direkt med företaget.

Spridning av NT-rådets rekommendationer

Inom Region Östergötland ansvarar Hälso- och sjukvårdsstrategiska enheten tillsammans med Klinisk farmakologi för att sprida information om NT-rådets rekommendationer och gemensamt förhandlade avtal till de verksamheter som är berörda. Mer information om det nationella arbetet finns på Regionernas samverkansmodell för läkemedel, där man bland annat hittar NT-rådets rekommendationer och en beskrivning av arbetet och de gemensamma funktioner som ingår i regionernas samverkan för läkemedel och medicintekniska produkter.

Regionernas samverkansmodell för läkemedel Länk till annan webbplats.,

Läkemedel som inte omfattas av nationellt ordnat införande

Avseende läkemedel som inte omfattas av nationellt ordnat införande samarbetar regionerna Östergötland, Kalmar och Jönköping för att uppnå jämlik användning i Sydöstra sjukvårdsregionen. Regionala arbetsgruppen (RAG) för ordnat införande av nya läkemedel arbetar med stöd av Regionala programområden (RPO) med att ta fram rekommendationer för användning av nya läkemedel.

Läkemedel - beslut och rekommendationer (sydostrasjukvardsregionen.se) Länk till annan webbplats.

Utlåtanden om läkemedel inom terapiområde onkologi och hematologi avges av RAG cancerläkemedel.

Senaste utlåtanden av regional arbetsgrupp för cancerläkemedel (cancercentrum.se) Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta oss på e-post:
lakemedel@regionostergotland.se