vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vårdgaranti och valfrihet

Vårdgarantin i Region Östergötland betyder att patienten ska få vård inom en viss tid.

Vårdgarantin i Östergötland innebär att:

  • Patienten ska få telefonkontakt med 1177 och vårdcentralen samma dag.
  • Den som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem ska man få en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.
  • Om läkaren skriver en remiss för bedömning, undersökning eller behandling, ska patienten få komma till specialisten inom 90 dagar.
  • Om specialistläkare bedömer att patienten behöver behandling ska han eller hon få den inom 90 dagar.

Vårdgarantin talar endast om inom vilka tidsgränser patienten ska få vård. Den styr inte om patienten ska få vård eller vilken vård patienten ska få.

Vårdgarantin gäller inte akut vård. Den gäller inte heller återbesök, kontroller eller enbart utredande undersökningar, som till exempel röntgenundersökningar. Vårdgarantin gäller inte tandvård.

Om patienten själv väljer att vänta längre tid än tre månader gäller inte vårdgarantin. Det gör den inte heller när ett besök eller en behandling måste göras senare av medicinska skäl, till exempel om patienten har en annan komplicerad sjukdom som hindrar besök eller behandling.

Det är sjukvårdens ansvar att se till att patienten får den vård som behövs. Om en patient inte kan tas emot inom tre månader på besök eller behandling ska kliniken informera om det i god tid. Patienten ska också få ett erbjudande om besök eller behandling på en annan sjukhusklinik eller hos en privat vårdgivare i Östergötland som har kortare väntetid. Om det inte är möjligt, kan patienten erbjudas besök eller behandling i annat län – i första hand inom Region Jönköpings län eller Region Kalmar län. Patienten får ersättning för din resa enligt Region Östergötlands sjukresereglemente.

Att utnyttja vårdgarantin

Om en patient får besked från sjukhuset att väntetiden är mer än tre månader till besök eller behandling inom den specialiserade vården och i stället vill komma till en klinik med kortare väntetid, ska personen kontakta den klinik som lämnat beskedet. Klinikens namn står i det brev som patienten har fått med posten.

Patienten kan också kontakta Region Östergötlands fristående vårdlots som känner till var i landet det kan finnas möjlighet till kortare väntetider.

Region Östergötland bestämmer vilken klinik i landet som ska utnyttjas för vård enligt vårdgarantin.

Vårdlots

Om patienten själv vill välja sjukhus utanför Östergötland

Patienten kan själv bestämma att besöka eller bli behandlad på sjukhus i ett annat landsting. Förutsättningen är att en klinik i Östergötland har erbjudit besök eller behandling. En annan förutsättning är att sjukhuset är ett landstingssjukhus eller har ett så kallat vårdavtal med något landsting som gäller utomlänspatienter. Region Östergötland betalar vården, men patienten måste själv betala kostnader för resor och eventuell övernattning. Patienten kan kontakta den aktuella kliniken i Östergötland och begär att få en valfrihetsremiss.

Kontakt

Vid frågor om vårdgarantin, kontakta fristående vårdlotsen.

Telefon: 0771-84 85 86
Telefontid helgfria vardagar klockan 9.00-12.00 och 13.00-16.00.

E-post: vardlotsen@regionostergotland.se