vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Patientlagen

Patientlagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Fritt val av vårdgivare av öppen vård samt primärvård

Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Patienten ska sammanfattningsvis få ta del av det öppenvårdsutbud som ingår också i ett annat landstings vårderbjudande även om utbudet är ett annat än det som finns i patientens hemlandsting.

Vårdgivarnas prioritering av patienter ska baseras på medicinska behov. Detta innebär att landsting och regioner inte kan prioritera sina egna invånare framför patienter som är bosatta i andra delar av landet.

Möjlighet att få en ny medicinsk bedömning

En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att få en ny medicinsk bedömning i andra regioner.

Patienten har även möjlighet att lista sig i en annan region samt välja fast vårdkontakt.

Utvidgad informationsplikt

Informationen till patienten ska anpassas till personens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Den som ger informationen ska så långt det är möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen. Informationen ska lämnas skriftligt om mottagaren ber om det.

Barn ska få möjlighet att uttrycka sin inställning till den aktuella vården eller behandlingen. Barns delaktighet ska underlättas.

Patienter ska få information på en mängd olika områden och på ett sätt som är anpassat och begripligt för patienten. På 1177.se för vårdpersonal finns information hur du kan använda 1177.se i mötet med patienten för att på ett bra sätt möta informationskraven i den nya patientlagen.

1177 för vårdpersonal (1177.se) Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens handbok

Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig — handbok för vårdgivare, chefer och personal (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.