vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hantera klagomål och synpunkter på vården

Vårdgivaren ska ta emot klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten från patienter och deras närstående. Vårdgivaren ska snarast informera om hur man ska gå tillväga för att lämna synpunkterna och informera om vilken hjälp som finns att få.

Vårdgivaren är första instans

I första hand är det vårdgivarens ansvar att bemöta och besvara de klagomål och synpunkter som kan uppstå i samband med vård och behandling. Patienter och närstående ska alltså vända sig direkt till den verksamhet som ansvarat för vården och föra fram sitt klagomål, Patientsäkerhetslagen (2010:659).

Verksamheten bör omgående bekräfta att klagomålet är mottaget och bör sedan lämna ett svar inom fyra veckor.

Alla vårdverksamheter bör vara så tydliga som möjligt i sin information till patienter om hur man går tillväga för att framföra klagomål och synpunkter. Patienter och närstående kan alltid få hjälp av Patientnämnden för att föra fram sina klagomål och få dem besvarade.

Att skriva ett yttrande – stöd till dig som vårdgivare

Många patienter som hör av sig till Patientnämnden vill få svar på sina frågor och
synpunkter. De vill att det som hänt dem inte ska behöva hända andra. Patientnämnden har därför tagit fram några tips till dig som ska som ska skriva ett svar, på vad du kan tänka på. Har du frågor hör gärna av dig till handläggaren på patientnämnden.

Stöd från Patientnämnden — Att skriva ett yttrande (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Patientnämnden är ett stöd för patienten

Patientnämndernas uppdrag är lagstadgat och definieras i lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som ska finnas i alla regioner. Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som stöd och hjälp för patienter eller närstående och kan vid behov agera länk till berörd verksamhet.

Patientnämnden har tystnadsplikt och kan hjälpa patient eller närstående att föra fram klagomål och synpunkter till verksamheten, samt se till att svar ges. Patientnämnden kan också ge råd och stöd när det gäller ersättning för skada som uppkommit i samband med vård. Är patienten under 18 år ska patientnämnden ta hänsyn till detta och hantera ärendet skyndsamt.

Patientnämnden ansvarar för all offentligt finansierad vård inklusive folktandvård. Det gäller även privat verksamhet som är kopplad till Region Östergötland genom samverkansavtal, vårdavtal, entreprenadavtal eller motsvarande. Nämnden arbetar på uppdrag av Region Östergötland och samtliga kommuner i Östergötland.

Den patient som har ett klagomål ska vända sig till patientnämnden i den region där vården givits. Om klagomålet gäller att hemregionen inte vill betala för vård i annan region ska klagomålet däremot gå till patientnämnden i hemregionen.

Kontaktuppgifter till patientnämnden i Region Östergötland (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder under vissa förutsättningar

IVO har skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder alltså bara händelser under vissa förutsättningar och där patienten först har varit i kontakt med vårdverksamheten.

Inspektionen för vård och omsorg IVO (ivo.se) Länk till annan webbplats.

Patientinformation

Om du inte är nöjd med vården (1177.se) Länk till annan webbplats.

Folder "Patientnämnden är till för dig"

Om du inte är nöjd med vården eller tandvården (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Berätta för IVO ( IVO.se) Länk till annan webbplats.