vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Sortiment och leverans av hjälpmedel

Hjälpmedelssortimentet är indelat i två kategorier, standard- och basprodukter.

I Sodexo Hjälpmedelsservices webb-baserade beställningsportal, Hjingis, finns en hjälpmedelsöversikt där fastställt sortiment är markerade med Ö. En grundläggande princip för hjälpmedelsanvändningen är återanvändning av hjälpmedel, efter rekonditionering, så långt det är rimligt utifrån kvalitet och ekonomi.

Standardprodukter

De mest frekvent förskrivna hjälpmedlen är standardprodukter. De är beskrivna utifrån dess funktioner. Utifrån den funktionsbeskrivningen väljer förskrivaren vilken standardprodukt som passar aktuell brukares behov.

En standardprodukt är alltid förskrivarens förstahandsval. Inom en standardprodukt kan det ingå flera hjälpmedel av olika modeller som uppfyller de beskrivna funktionerna.
Inom gruppen standardprodukter finns hyr- och köpprodukter.

Basprodukter

När en standardprodukt inte uppfyller aktuell brukares behov kan en basprodukt förskrivas. Dessa är vanligtvis produkter som kommun/Region Östergötland hyr, men även en del köphjälpmedel finns som basprodukter.

Leveransvillkor

Standardprodukt: leveranstid är (vid beställning före kl 15.00) nästkommande dag alternativt nästkommande leverans till delförråd för de som ej har daglig leverans.

Basprodukt: leveranstider (i antal dagar) för hjälpmedel i bassortiment finns specificerat i Sodexo Hjälpmedelsservices webb-baserade beställningsportal, Hjingis.

Är behovet av ett hjälpmedel mer akut än vad som medges enligt ovan kan, enligt sjukvårdshuvudmännens avtal med Hjälpmedelsservice, akut handläggning begäras inom 24 timmar. Avgift för akut handläggning: 500 kr (kostnad för ev transport tillkommer)

Leveransförsening och vite

Vid leveransförsening av hyrhjälpmedel ska hjälpmedelsleverantören betala vite med hel månadshyra från och med första dagen då leveransen uteblivit. Vad gäller leverans av köpprodukter ska vite betalas vid leveransförsening på 7 dagar eller mer.

Vite ska betalas av hjälpmedelsleverantören till kund, utan att begäran om detta behöver göras. Om leveransförseningen inte har meddelats förskrivaren, har fått konsekvenser för patient eller liknande kan avvikelse på händelsen göras enligt vedertagen avvikelserutin.

Betalningssätt och kostnadsansvar

Kommun/Region Östergötland hyr eller köper hjälpmedel från Sodexo Hjälpmedelsservice, enligt avtal.

Hyrprodukter

Hyrprodukter är hjälpmedel som kommun/Region Östergötland hyr via en månatlig hyra. Hyreskostnaden börjar när hjälpmedlet är levererat och upphör när hjälpmedlet återlämnas. Hjälpmedlen ägs av Sodexo Hjälpmedelsservice och de är individmärkta med en vit ettikett.

Köpprodukter

Köpprodukt är hjälpmedel som kommun/Region Östergötland köper. Dessa hjälpmedel betalas av beställande enhet. Köphjälpmedel beställs oftast hem till enhetens förråd och efter bedömning förskrivs dessa till brukare.