vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Medicinska behandlingshjälpmedel

Rutiner för förskrivning av inhalator med Nebulisator samt PEP/RMT-utrustning.

INHALATOR MED NEBULISATOR (klinikhjälpmedel) 030306

Bilaga till Hjälpmedelsguiden

Behovskriterier

Kan förskrivas till brukare med behov av att kontinuerligt nebulisera läkemedel
och där enklare behandling ger otillräcklig effekt.

Förskrivning av specialinhalator med mycket kort inhalationstid (basprodukt)
kan endast göras till brukare med behov av flertalet dagliga inhalationer och vid behov av att inhalera antibiotika regelbundet. T.ex. Brukare med svårare luftvägssjukdomar eller det finns behov av att korta inhalationstiden för att optimera god andningsvård.


Läkarbedömning av behovet och ordination av läkemedel att nebulisera med
hjälp av inhalator, måste föregå förskrivning av inhalator.

Förskrivare

Läkare, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska med specialkunskap avseende andnings-organens sjukdomar och/eller erfarenhet av andningsbehandling vid ekonomiskt ansvariga kliniker.


Förskrivarbehörighet kan även beviljas läkare, fysioterapeut/sjukgymnaster och sjuk-sköterskor i andra verksamheter inom kommun eller Region Östergötland, i de fall kostnadsansvarig enhet bedömer att sökanden har den specialkunskap avseende andningsorganens sjukdomar och/eller erfarenhet av andningsbehandling som behövs.


Beviljande av förskrivningsrätt för inhalator görs av utsedd person på ekonomiskt ansvarig enhet i respektive länsdel; särskild blankett för detta finns på Region Östergötlands hemsida.

Anmärkning

Förbrukningsmaterial till specialinhalator med mycket kort inhalationstid kan förskrivas. Förbrukningsmaterial till övriga inhalator kan förskrivas till barn.


PEP/RMT-UTRUSTNING (klinikhjälpmedel) 030327

Behovskriterier

PEP

Kan förskrivas till brukare med sekretproblem vid kronisk eller akut lungsjukdom samt till brukare med neuromuskulär sjukdom med sekundära lungproblem. Enklare hjälpmedel ska först ha provats och uteslutits, t.ex. BA-Tube.

Behovskriterier

RMT

Kan förskrivas till brukare med kronisk eller akut lungsjukdom eller ryggmärgsskada med bestående påverkan på diafragma och behov av att öka diafragmas styrka och/eller minska dyspné. Kan även förskrivas till brukare med neuromuskulär sjukdom med sekundära
lungproblem.

Förskrivare

Läkare, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska med specialkunskap avseende andningsorganens sjukdomar och/eller erfarenhet av andningsbehandling vid ekonomiskt ansvariga kliniker.


Förskrivarbehörighet kan även beviljas läkare, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuk-sköterskor inom andra landstingsfinansierade verksamheter i de fall kostnadsansvarig enhet bedömer att sökanden har den specialkunskap avseende andningsorganens sjukdomar och/eller erfarenhet
av andningsbehandling som behövs.


Beviljande av förskrivningsrätt för PEP/RMT-utrustning görs av utsedd person på ekonomiskt ansvarig enhet; särskild blankett för detta finns på Region Östergötlands hemsida.