vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vikariat eller tillfällig frånvaro enligt LoL och LoF

Nedan finner du som vårdgivare med samverkansavtal information gällande tillfällig frånvaro med eller utan vikarie.

Anmälan om vikarie/tillfällig frånvaro

Du ska anmäla frånvaro som påverkar din möjlighet att ta emot patienter och därmed försvårar för dig att uppnå heltidskravet. Även om du inte avser att anlita vikarie, ska du anmäla frånvaro till Region Östergötland.

Du som ägare av etableringen är ansvarig gentemot Region Östergötland när det gäller uppföljning, dialogmöten eller motsvarande även under frånvaroperioden oavsett om du har vikarie eller inte.

Ersättning för åtgärder utförda av vikarie utgår längst sex hela kalendermånader i taget.

Anmälan om vikarie/ tillfällig frånvaro ska skickas in till Region Östergötland. Endast anmälningar i original och på korrekt anmälningsblankett behandlas. Adressuppgifter finns på respektive blankett.

Vikariat medges under förutsättning att den angivna vikarien, om denne eventuellt är anställd i någon region, är tjänstledig från sin anställning i minst den omfattning som vikariatet avser. Som tjänstledighet anses inte kompensationsledighet eller semester. Tjänstledigheten ska på anfordran kunna styrkas.

Skäl för tillfällig frånvaro med eller utan vikarie

Ersättning lämnas även till vårdgivare som inte bedriver verksamhet på heltid till följd av sjukdom, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag eller av annat liknande skäl. Ta kontakt med Region Östergötland för dialog innan du ansöker om frånvaro av annat liknande skäl.

Sjukdom

Arbetsoförmåga på grund av sjukdom måste styrkas med giltigt sjukintyg. Intygsutfärdaren får inte vara jävig. Vid bedömning av rätten till vikarie på grund av sjukdom tar Region Östergötland hänsyn till vårdgivarens möjlighet att återgå till arbetet.

Semester

Maximalt 45 dagar per kalenderår. Notera att semesterdagar alltid tas ut på heltid.

Ledighet för vård av barn

Läs om rådande bestämmelser på Försäkringskassans webbplats.

Föräldrapenning (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats.

Förestående ålderspensionering

Ledighet med anledning av förestående ålderspensionering accepteras i en sammanhängande period om högst två år före pensioneringen och för ett halvår i taget. Ledighet med anledning av förestående ålderspensionering kan bara nyttjas en gång. Avbryter vårdgivaren ledigheten anses denna möjlighet vara förverkad och ny ledighet av samma skäl kommer inte att medges.

Vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet

Vikariat med anledning av forskning eller vidareutbildning ska styrkas genom särskilda handlingar. Vikariat får inte lämnas för längre sammanhängande eller närliggande perioder om sammanlagt tre år om inte särskilda skäl föreligger. Vidareutbildning ska avse utbildning med koppling till den egna specialiteten. Efter avslutat uppdrag eller avslutad utbildning ska dokument som styrker detta kunna redovisas på begäran av Region Östergötland.

Politiskt eller fackligt uppdrag

Vikariat med anledning av politiskt eller fackligt uppdrag ska styrkas med intyg.

Intyg/handlingar

Du som ägare av etableringen ska på begäran av Region Östergötland redovisa och styrka att någon av de angivna frånvaroanledningarna föreligger samt visa att detta medför hinder för dig som vårdgivare att tillfälligt, helt eller delvis bedriva din verksamhet.

Samtliga intyg/handlingar ska skickas till Region Östergötland, till exempel inhämtade uppgifter från Socialstyrelsen, intyg rörande frånvaroanledning (sjukdom, forskning eller vidareutbildning, politiskt eller fackligt uppdrag) etc. Om vikariat lämnats på felaktiga grunder kommer Region Östergötland återkräva ersättningen.

Inrapportering av uppgifter vid vikariat

Vikariatstagaren ska vara verksam på din mottagningsadress, med din avtalskod.

Registrering av besök ska alltid ske på din avtalskod och vikariens namn och personnummer skall framgå.

Ersättning betalas ut till dig som vikariatsgivare, du ansvarar för att betala din vikarie. Ersättning utgår inte för åtgärder utförda av vikarie före det att anmälan godkänts av Region Östergötland.

Relaterad information