vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ersättningsetablering LoL och LoF - köp/sälj

Här har vi samlat information för dig som vill sälja eller köpa en etablering.

Så här handläggs en försäljning

Den som vill sälja sin etablering till annan vårdgivare fyller i blanketten ”Försäljning av ersättningsetablering, för läkare och fysioterapeuter”.

Region Östergötland bedömer om kraven för försäljning är uppfyllda. Region Östergötland publicerar en ansökningsinbjudan via en elektronisk databas på regionens webbplats samt på Mercell Opic. Ansökningsinbjudan (annonsen) ligger ute under minst 5 veckor.

Av ansökningsinbjudan ska det framgå:

  • Vems etablering som ska överlåtas.
  • Kontaktuppgifter till säljaren.
  • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet.
  • Specifika krav avseende utrustning, lokal m.m. hänvisas till den överlåtande vårdgivaren.
  • Hur en ansökan ska lämnas.
  • Vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.

När ansökningstiden har gått ut görs en anbudsöppning och anbuden prövas utifrån gällande regelverk. Inkomna anbud är bindande samt omfattas av anbudssekretess. Region Östergötland beslutar om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för etableringen och som uppfyller angivna krav.

Region Östergötland skickar ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande. När informationen om tilldelningen gått ut finns möjlighet att inom 10 kalenderdagar överklaga beslutet.

Sälja ersättningsetablering

Vid försäljning av din ersättningsetablering måste du uppfylla heltidskravet. Heltid innebär att du ska ha arbetat minst 35 timmar/vecka i genomsnitt under någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Den ekonomiska ersättningen ska ha uppgått till minst 85 procent av ersättningstak 1.

Läs igenom "Så här handläggs en försäljning" för att få information om försäljningens olika moment. Fyll därefter i och skicka blanketten "Försäljning av ersättningsetablering, för läkare eller för fysioterapeuter".

Köpa ersättningsetablering

Aktuella upphandlingar inom Region Östergötland (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Begränsningar

För att få teckna ett samverkansavtal måste du först säga upp din eventuella anställning i någon region.

  • Samverkansavtal får inte tecknas om du är verksam inom ramen för ett valfrihetssystem.
  • Du kan nekas att teckna samverkansavtal om du är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om du inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning vid anbudsutvärderingen.
  • Du kan också uteslutas om du är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om Region Östergötland kan visa att du gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i din yrkesutövning.

Frågor och svar

Om en läkare eller fysioterapeut som verkar enligt etableringslagarna (LOL och LOF) vill sälja sin verksamhet måste de i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning. Det gör det möjligt för den som köpt verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samverkansavtal med regionen. Begreppet ersättningsetablering innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen.

Nej, det är inte möjligt för ett dödsbo att genomföra en ersättningsetablering utifrån gällande lagstiftning.

Nej, det går inte. En lagändring har gjort att tecknande av samverkansavtal måste konkurrensutsättas. Detta är nödvändigt eftersom ersättningsetableringarna annars kommer att strida mot EU:s lagstiftning. En konsekvens av detta för den enskilde läkaren och fysioterapeuten som vill överlåta sin verksamhet är att de inte själva kan utse sin efterträdare.

Nej, men Region Östergötland har som uppgift att under sekretess ta fram den sökande som uppfyller fastställda villkor och som erbjuder det högsta priset på en verksamhet.

När Region Östergötland tagit emot en komplett anmälan om försäljning tar det cirka tre-fyra månader tills nytt avtal kan tecknas.

Det står vårdgivaren fritt att annonsera ut sin avsikt att sälja verksamheten, exempelvis i tidningar och tidskrifter. I annonsen ska framgå att anbud lämnas till Region Östergötland enligt fastställda rutiner. Kostnader för annonsering svarar vårdgivaren själv för.

En ansökningsinbjudan publiceras i minst fem veckor från den dag då den offentliggörs. Uppgiften om sista dag för att lämna in ett anbud framgår av ansökningsinbjudan.

Säljarens kontaktuppgifter finns i ansökningsinbjudan.

Ja, du som anbudsgivare är bunden av det anbud som du lämnat in i tre månader.

Verksamheten får inte flyttas till annan ort utan samråd med regionen. Det går dock bra att flytta verksamheten inom aktuell ort.

Du övertar överlåtarens kvarvarande ersättningstak för kvarvarande tiden av året. Ett ersättningstak räknas alltid per kalenderår.

Vid ett ansökningsförfarande rörande ersättningsetablering gäller absolut sekretess. Efter anbudstidens utgång hävs sekretessen.

Säljaren har rätt att fram till dess att det nya samverkansavtalet har ingåtts, återkalla sin anmälan. Regionen får i sådant fall fatta ett beslut att avskriva ärendet.

Ett samverkansavtal kommer att tecknas med köparen när rätten till ersättning enligt lagen sägs upp av säljaren samt en vidimerad kopia av aktuellt köpekontrakt lämnas till regionen. Om köparen är anställd inom en region måste även kopia på uppsägningsblankett inkomma innan samverkansavtal kan tecknas.

Av samverkansavtal som sluts mellan köparen och regionen kommer det att framgå när avtalet börjar gälla.

Ja, du har rätt att inom 10 kalenderdagar från att du har fått del av beslutet överklaga detta till Förvaltningsrätten.

Relaterad information