vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Avtalsinformation LoL och LoF

Här hittar du som vårdgivare ytterligare information kopplat till uppdraget.

Du som ny fysioterapeut med samverkansavtal startar alltid med arvodeskategori A. Om du uppfyller kraven för arvodeskategori B kan du ansöka om detta.

Du som fysioterapeut med samverkansavtal måste arbeta heltid, vilket motsvarar 35 timmar per vecka och motsvarar 85% av ersättningstak 1.

När du tecknar avtal med Region Östergötland får du en vårdgivarkod. Denna kod används vid registrering i Privera och ska anges vid kontakt med Region Östergötland.

Vid ändring av kontakt- och utbetalningsuppgifter måste du anmäla detta till Region Östergötland via framtagen blankett.

Du som vårdgivare med samverkansavtal ska följa Region Östergötlands Patientavgifter.

Vårdgivare med samverkansavtal omfattas inte av Region Östergötlands patientskadeförsäkring. Du som vårdgivare verksam enligt LOL och LOF ska därför teckna en egen patientskadeförsäkring. Vårdgivare kan utöver detta behöva en ansvarsförsäkring.

Varje år ska alla vårdgivare enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) §10 skriva en patientsäkerhetsberättelse. Mallar för att kunna skriva en patientsäkerhetsberättelse finns bland annat på SKR:s hemsida.

Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården men även hur patienters och närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.

Berättelsen ska också redogöra för resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten under föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. Den behöver inte skickas in till Region Östergötland, ska finnas tillgänglig att visas upp vid anmodan.

Privera är Region Östergötlands ersättningssystem för lagetablerade vårdgivare. Du som vårdgivare rapporterar in underlag och godkänner sedan din ersättning via Priveraportalen. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer.

Tolk beställs enligt Region Östergötlands upphandlade tolkavtal. Tjänsten är kostnadsfri för vårdgivare med samverkansavtal.