vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Förbättringsmodellen

Förbättringsmodellen är ett verktyg som hjälper oss att arbeta systematiskt med förändringar.

Det här är ett pågående förbättringsarbete, därför finns inte alla länkar på plats. Vi uppdaterar med länkar, ny kunskap och nya metoder efter hand som de blir klara.

Varför ska vi använda förbättringsmodellen?

Förbättringsmodellen hjälper oss att arbeta strukturerat och systematiskt, uppfylla mätbara mål samt hjälpa oss sätta samman en hållbar förändringsplan. Genom att vi alla använder samma modell, ökar möjligheterna för oss att hjälpa varandra, samverka och nå resultat med god kvalitet och lärande. Modellen hjälper oss också att snabbt komma i gång och genomföra mindre tester innan vi gör en större förändring. Att prova en förändring i liten skala, gör att möjligheten finns att se vad som har effekt och var nya risker kan uppstå.

Vad är förbättringsmodellen och hur hjälper den oss?

Modellen består av tre frågor samt förbättringshjulet PGSA som hjälper oss att testa små förändringar innan mer genomgripande förändring görs. Med frågornas hjälp får vi fram mål, mått till mätning och idéer som vi vill testa och göra. Därefter är det dags att planera, göra, studera och agera genom PGSA hjulets olika steg.

En flagga

1. Sätta mål och syfte

Vad vill vi åstadkomma?

En flagga

2. Mäta och följa upp

Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

En flagga

3. Samla idéer

Vilka förändringar kan vi göra eller testa som leder till förbättring?

En cirkel indelad i fyra delar. Delarna heter planera, göra, studera, agera. I mitten av cirkeln står det PGSA.

Förbättringshjulet PGSA

Att ställa sig frågan vad vill vi åstadkomma?

Den första frågan vid starten av ett förbättringsarbete ger oss vägledning i vad vill nå för resultat eller mål. Många gånger kan målet till en början kännas helt klart, men många gånger också något vi behöver stanna upp och fundera över.

Varför ska vi sätta mål när vi vill förändra?

Målet för alla förändringar är att vi ska nå förbättring och lärande. En förbättring sker inte utan en tydlig avsikt att göra det. Därför blir det extra viktigt att lägga tid på att formulera mål. Ett tydligt och välformulerat mål hjälper oss att fokusera förändringarna åt rätt håll.

Hur sätter vi mål?

Ibland finns redan ett uttalat mål som vi kan använda oss av. Ibland behöver vi bryta ner ett mål i mindre delar för att vara säkra på att vi gör rätt på vägen mot ett mer övergripande mål. Vi hittar vägledning till målformulering till exempel genom regionens styrning, God vård eller i Kunskapsstyrningen.

För att kunna sätta mål för den förbättring som vi vill åstadkomma behöver vi veta utgångsläget, det vill säga hur nuläget ser ut. Genom att kartlägga nuläget får vi hjälp att formulera ett tydligt mål för förbättringsarbetet.

Ibland behöver vi starta förbättringsarbetet med att förstå behovet eller problemet innan vi hittar mål och lösningar. Tänk på att patienten och invånarens behov ger oss vägledning här.

Vilka metoder hjälper oss att sätta mål?

 • SMARTa mål, metod/verktyg för att formulera mål
 • Donabedian målformuleringar

Vilka metoder hjälper oss att förstå behov eller kartlägga nuläget?

Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

Varför ska vi mäta?

När målet finns, behöver vi mäta och följa upp. Genom att mäta förbättringsarbetets framsteg under pågående förbättringsarbete och senare även resultatet av förbättringsarbetet, får vi reda på om vi uppnår målet eller inte. Med tätare mätningar kan vi tänka om och justera. Mätningar hjälper oss att ta beslut eller göra rätt vägval genom förbättringsarbetet. Mätning motiverar oss också att jobba framåt och tillsammans. Vad ska vi mäta?

Låt målet styra vad som ska följas upp och använd en mätmetod som kan visa på om förändringen leder mot önskat utfall. Då vet vi att förändringen sker utifrån vårt förbättringsarbete.

Genom att beskriva och visualisera nuläget före förändringen i en baslinjemätning, kan vi se om förbättringsarbetet är genomförbart och ger nytta.

Tänk på att data är i grunden är objektiv och samtidigt kraftfull nog att stärka eller stjälpa åsikter och meningar. Var därför nogsam vid insamling av data.

Hur mäter vi?

Försök att hitta något som kan mätas ofta, dagligen eller veckovis. Det kommer att ha betydelse för hur snabbt effekterna av förändringsarbetet syns. Samtidigt är det viktigt att vara tålmodig och mäta en längre tid för att se att resultatet är hållbart över tid. Vi behöver också vara tålmodiga för att kunna se om trender i mätningen beror själva förbättringsarbetet eller naturlig /slumpmässig variation.

Vilka metoder hjälper oss att mäta?

 • Värdekompassen - för mått och mätetal i en process
 • Styrdiagram

Vilka förändringar kan vi göra eller testa som leder till förbättring?

Varför behövs idéer?

När mål och mätetal är på plats, börjar insamling av idéer och lösningar. Dessa hjälper oss att nå vår önskade förbättring. De idéer som väljs ut, testas i PGSA-cykler.

Hur samlar vi idéer?

Insamling av idéer och tänkbara lösningar kan göras på många sätt. Ibland finns kanske redan förslag, ibland växer de fram i det dagliga arbetet och ibland behövs hjälp på vägen. Då kan olika metoder hjälpa till för idégenerering.

Ibland behövs frågor som hjälp vid idégenerering.

 • Vad säger kunskapsläget, evidensen eller riktlinjer?
 • Vad gör de som är bäst på detta?
 • Vad säger vår egen verksamhet?
 • Vad säger patienter och närstående?

Vilka metoder hjälper oss att hitta idéer?

I planeringsfasen tar vi fram en plan för genomförandet utifrån de mål, mått och idéer som vi har identifierat. Vi planerar vad som ska göras, hur det ska göras samt när och vem som ska genomföra det. Här planerar vi även hur förändringen ska följas upp och mätas.

Vilka metoder hjälper oss att planera?

 • Handlingsplan
 • Kommunikationsplan

I denna fas genomför vi förändringen som vi har planerat. Vi fångar fakta genom synpunkter, iakttagelser och erfarenheter. Här noterar vi även problem och oväntade händelser samt tar del av erfarenheter från genomförandet. Det är viktigt att se till att de som är involverade förstår problemet och vilka förbättringar som ska utföras.

Vilka metoder hjälper oss att göra?

 • Histogram
 • Paretodiagram
 • Styrdiagram
 • Dagbok eller loggbok

Under och efter genomförandet, studerar vi hur det går. Vi analyserar och jämför resultatet med vårt mål och våra mätetal. Vi använder olika statistiska metoder för att studera resultatet. När en positiv effekt uppnåtts och kvaliteten förbättrats, behövs fortsatta kontroller för att se till att förbättringarna bibehålls.

Vilka metoder hjälper oss att studera?

 • Histogram
 • Paretodiagram
 • Styrdiagram
 • Dagbok eller loggbok

I sista fasen tar vi hand om lärdomar från genomförandet. Vi summerar och reflekterar över de lärdomar vi gjort. Vi bedömer om förändringen ska förkastas, om något behöver justeras och prövas ytterligare ett PGSA varv. Om vi nått önskat resultat, så kanske förändringen ska implementeras som den är. Även då behövs en plan för det fortsätta arbetet. Vi tar också beslut om att sprida förändringen inom och utanför den egna enheten.

Vilka metoder hjälper oss att agera?

 • Implementering
 • Skala upp

Kontakt

Cecilia AdrianssonUtvecklingsledareRegionledningskontoret Stab