vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Här hittar du information om införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i Region Östergötland.

Ett personcentrerat sammanhållet vårdförlopp (PSVF) är en beskrivning av vilka åtgärder som ska utföras och flödet i en vårdkedja för en specifik diagnos eller grupp av patienter. Vårdförloppen är framtagna inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och ska införas i alla regioner i Sverige.

Syftet med införande av vårdförloppen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Patienter ska uppleva en mer välorganiserad, sammanhållen och helhetsorienterad process.

Införande i Östergötland

Region Östergötland har en generisk modell för införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Modellen tillämpas på alla vårdförlopp men modifieras efter vårdförloppets specifika karaktär och andra förutsättningar. För varje vårdförlopp bildas en vårdförloppsgrupp som ansvarar för införandet. Införandet av vårdförloppen sker under ledning av en regionövergripande styrgrupp.

För att säkerställa fortsatt vårdkvalitet och vidareutveckling av vårdförloppen efter införande finns en modell för förvaltning som finns beskriven i en riktlinje. Enligt riktlinjen ska det för varje vårdförlopp årligen tas fram en handlingsplan.

Nuläge för införande i Östergötland

Införda vårdförlopp

Arbetet med förberedelserna är avslutade men det kan fortfarande pågå arbete med att genomföra vissa av åtgärderna som ingår i handlingsplanen:

 • Reumatoid artrit del 1 (RA) — vårdförloppsgruppen har avslutat sitt arbete och den 1 februari 2022 togs den första patienten in i vårdförloppet, dvs fick vård enligt de nya rutinerna.
 • Höftledsartros i primärvård del 1— vårdförloppsgruppen har avslutat sitt arbete och vård ges patienterna enligt vårdförloppet sedan juni 2022.
 • Stroke och TIA del 1 — tidiga insatser och vård, vårdförloppsgruppen har avslutat sitt arbete och vård ges patienterna enligt vårdförloppet sedan september 2022.
 • Sepsis (akutfas) del 1 — vårdförloppsgruppen har avslutat sitt arbete och vård ges patienterna enligt vårdförloppet från 1 mars 2023.
 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) del 1 — har avslutat sitt arbete och vård ges patienterna enligt vårdförloppet från april 2023.
 • Reumatoid artrit del 2 — förberedelser inför införande har avslutats och patienterna får vård enligt vårdförloppen sedan våren 2023.
 • Kritisk benischemi - vårdförloppsgruppen har avslutat sitt arbete och vård ges patienterna enligt vårdförloppet från oktober 2023.

Införande pågår

Arbete pågår i vårdförloppsgruppen:

 • Schizofreni del 1 och 2 — förstagånginsjuknande och fortsatt vård och behandling, vårdförloppsgruppen arbetar med analyser och förberedelser.
 • Hjärtsvikt – nydebuterad, arbete pågår i vårdförloppsgruppen.
 • Knäledsartros (del 1 i primärvård)
 • Osteoporos (startar med nulägeskartläggning av frakturkedjan i RÖ)

Införande ännu ej startat

Se plan för införande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i Region Östergötland Pdf, 54.3 kB.

Ordningsföljden för införande sker i samma ordning som vårdförloppen godkänns och publiceras nationellt om inte styrgruppen beslutar om annat.

Kontakt

Carin EricssonProcessledareRegion Östergötland
Maria IlhammarProcessledareRegion Östergötland