vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Etikstöd barnsjukvård

Inom Region Östergötland finns olika resurser för er som önskar råd när det gäller frågor kring barnsjukvård. Ibland kan frågor uppstå som ni vill prata med någon om och få råd. Det kan också gälla andra situationer när ni önskar få stöd i att komma vidare eller fatta beslut i situationer där etiska frågor är i fokus. Nedan finns en kort presentation av de resurser som finns.

Ni kan alltid kontakta någon av dem via mejl för att få råd och stöd. Ni kan också kontakta dem för att få mer information om etikronder och om ni upplever behov av att diskutera ett fall på er arbetsplats.

Etikteamet Barnklinken Linköping

På barnkliniken i Linköping och Motala finns ett etikteam som är tvärprofessionellt. Vårt uppdrag är att öka medvetenheten om och stötta i hanteringen av etiska dilemman och frågeställningar. Vi gör detta genom att anordna etikfika, hålla i etikronder och utbildningsinsatser. Vi samarbetar med andra etikteam och grupper i regionen och inom barnmedicin nationellt.

Flera i teamet har utbildning i dilemma metoden. Detta är en modell för att leda etikdiskussioner som syftar till att fatta mer underbyggda beslut i frågor där de etiska värderingarna bör vägas in.

Kontakta gärna oss om du har frågor eller vill ha hjälp att diskutera något fall!

Medlemmar:

Lisa Törnudd, läkare BOND
E-post: Lisa.Tornudd@regionostergotland.se

Hedvig Kraft, sjuksköterska BOND
E-post: Hedvig.Kraft@regionostergotland.se

Pablo Muñoz Bancalero, läkare NEO
E-post: Pablo.Munoz.Bancalero@regionostergotland.se

Ingela Karlsén, lekterapeut
E-post: Ingela.Karlsen@regionostergotland.se

Petra Lindsmyr, lekterapeut
E-post: Petra.Lindsmyr@regionostergotland.se

Malin Jedenfalk, läkare Motala
E-post: Malin.Jedenfalk@regionostergotland.se

Susanne Kessler, sjuksköterska Motala
E-post: Susanne.Kessler@regionostergotland.se

Hillevi Johansson, sjuksköterska öppenvården
E-post: Hillevi.Johansson@regionostergotland.se


Barnetikrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen

I den sydöstra sjukvårdsregionen finns en arbetsgrupp i etik som arbetar på uppdrag av programområde Barn och ungdomars hälsa. Vi behandlar etiska frågeställningar på ett professionellt sätt för att därigenom underlätta för bra beslut i verksamheterna. Gruppen är tvärprofessionell och består av medlemmar från alla sjukhus i regionen.

Vi arbetar genom:

  • utbildningsinsatser
  • konsultationer
  • att delta i och leda etik diskussioner
  • att omvärldsbevaka området
  • att utforma rådgivningsstöd
  • samverkan med etik råd i regionen och andra relevanta grupper.

Kontakta medlemmarna via e-post:

Linköping
Lisa Törnudd
E-post: Lisa.Tornudd@regionostergotland.se

En vakant plats

Norrköping
Pernilla Båtsby
E-post: Pernilla.Batsby@regionostergotland.se

Eva Lena Sten
E-post: Eva.Lena.Sten@regionostergotland.se

Kalmar
Johan Bobeck
E-post: Johan.Bobeck@regionkalmar.se

Madeleine Törnqvist
E-post: Madeleine.Tornqvist@regionkalmar.se

Västervik
Katarina Algovik
E-post: Katarina.Algovik@regionkalmar.se (sammankallande)

Camilla Henriksson
E-post: Camilla.Henriksson@regionkalmar.se

Jönköping
Fredrik Ingemansson
E-post: Fredrik.Ingemansson@rjl.se

Maria Grimmark
E-post: Maria.Grimmark@rjl.se

Kontakt

Lisa TörnuddLäkare BOND, H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus