vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Patientsäkerhet för tandvården

Vårdgivare har skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att förebygga vårdskador, utreda och eventuellt anmäla händelser, engagera patienter och närstående samt bedriva en säkerhetskultur där åtgärder riktas mot underliggande systemfel.

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Länk till annan webbplats.

Nedan kan du välja att läsa om vad som gäller utifrån rollen som patient, medarbetare eller chef. De olika rollerna i vårt patientsäkerhetsarbete finns ytterligare beskrivna i vårt handlingsprogram som du hittar under rubriken "Aktuella dokument".

Patient

Patientens delaktighet i vården är central för god patientsäkerhet. I det fall patienten inte är nöjd med resultat eller bemötande ska hen i första hand ta upp sina synpunkter med aktuell behandlare och direkt på kliniken.

Patienten kan även kontakta kliniken via 1177. Ärendet kommer då direkt till klinikchefen.

Synpunkter och klagomål (1177.se) Länk till annan webbplats.

Klagomål som kommer direkt till kliniken

 • Telefonsamtal dokumenteras i daganteckning
 • Brev skannas in i journalen
 • Klinikchef avgör om ärendet är av sådan vikt att det ska rapporteras i Synergi.

I det fall patienten inte är nöjd med det svar som kliniken kan ge ske hen vända sig till patientnämnden.

Patientnämnden

Patientnämnden är en opartisk instans, fristående från hälso- och sjukvården. Hit kan patienter, anhöriga och personal vända sig för hjälp att framföra klagomål och få dem besvarade.

Patientnämnden i Östergötland (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Om en patient drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan hen ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

För patienter som vårdas inom regionfinansierad vård finns Löf.

LÖF - Regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (lof.se) Länk till annan webbplats.

Medarbetare

Många klagomål och synpunkter bygger på missförstånd eller otillräcklig information mellan behandlare och patient. För att uppnå en god patientsäkerhet är det av största vikt att patienten känner sig delaktig i den vård som du bedriver.

Patienten behöver informeras om till exempel

 • möjliga behandlingsalternativ
 • kostnad
 • prognos
 • risk för komplikationer och avvikelser som uppstår i vården.

Därtill är du som medarbetare skyldig att rapportera avvikelser som uppstår i arbetet. Dina skyldigheter som hälso- och sjukvårdspersonal finns att läsa i patientsäkerhetslagen 2010:659, kap. 6.

Patientsäkerhetslagen 2010:659 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats..

Rapportera avvikelser

En avvikelse är "en icke förväntad händelse eller observation i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra skada för patient, närstående, medarbetare, utrustning eller organisation."

För att underliggande systemfel ska kunna upptäckas och åtgärdas är det viktigt att du rapporterar avvikelser i avvikelsesystemet Synergi. Länk till annan webbplats.

Öppna Synergi. Länk till annan webbplats.

Så här registrerar du en avvikelse i Synergi (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Arbetet med avvikelser har tre syften:

 • att lyfta fram alla avvikelser på ett systematiskt sätt
 • att analysera vad avvikelser beror på
 • att dra lärdom och sedan förbättra rutiner och system.

Rapporteringsskyldighet gäller alla medarbetare i Folktandvården. Ärenden som handlar om patienters vård och omhändertagande ska rapporteras omgående av den medarbetare som var behandlare vid den aktuella händelsen.

Ge gärna förslag på åtgärd redan i avvikelserapporten!

Du har rätt att vara anonym som rapportör om du så önskar. Meddela i så fall din chef eller Folktandvårdens cheftandläkare

Mer om avvikelsehantering

Chef

Som chef har du ansvar för det systematiska patientsäkerhetsarbetet på kliniken.

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Dina uppgifter innefattar bland annat:

 • 1177 – synpunkter och klagomål
 • avvikelser
 • information till patienter och närstående när en vårdskada inträffar
 • introduktion av nya medarbetare.

Synpunkter och klagomål - chefens ansvar

Klagomål som kommer in via 1177.se hamnar genom avvikelsesystemet Synergi hos dig som klinikchef. Klagomål kan också komma direkt från patienten till en av dina medarbetare eller till dig som chef. Det är ditt ansvar att hantera klagomålet och återkoppla till den som har klagat inom 14 dagar (om personen har önskat återkoppling).

Gällande klagomål som kommer direkt till kliniken är det du som chef som avgör om ärendet är av vikt för verksamhetens utveckling/patientsäkerhetsarbete och därför ska föras in i Synergi.

Klagomålet behöver inte diarieföras utan hanteras på följande sätt:

 • Brev skannas in i journalen.
 • Om ärendet förs in i Synergi ska brevet bifogas som bilaga.
 • Telefonsamtal refereras i daganteckning.

Avvikelser - chefens ansvar

När en medarbetare rapporterar en händelse i avvikelsesystemet Synergi hamnar den hos dig som klinikchef. Du innehar rollen som avvikelsesamordnare och ditt ansvar är

 • hantering och utredning av avvikelser
 • utförande och uppföljning av åtgärder
 • återföring av erfarenheter på kliniken.

Om händelsen är allvarlig ska cheftandläkare informeras. Åtgärder ska då vidtas direkt för att undvika att det händer igen. Om åtgärden inte går att vidta omedelbart ska det finnas en tidplan.

Efter att ärendet har åtgärdats

Redovisa vid arbetsplatsträff:

 • Avvikelser/förbättringsförslag som har lett till nya rutiner eller liknande
 • Genomförda händelse- och riskanalyser.

Information till patienter/närstående när en vårdskada inträffar

"Vårdgivaren har skyldighet att informera patienter/närstående om inträffad vårdskada"
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659, 3 kap 8§

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Det här ska du informera om:

 • inträffade händelser
 • viktiga åtgärder som ska vidtas
 • patientnämndens verksamhet
 • möjligheten att anmäla klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 • möjligheten till ersättning från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).

Introduktion av nya medarbetare

Se till att din medarbetare har möjlighet att läsa handlingsprogrammet för patientsäkerhet (se ovan) innan introduktionstillfället.

Vid bokad genomgång:

 • Visa var handlingsprogrammet finns på Folktandvårdens intranät.
 • Gå igenom handlingsprogrammet:
  • förtydliga medarbetarens skyldighet att rapportera avvikelser
  • påpeka rätten för en rapportör att vara anonym
  • förklara skillnaden mellan risk, tillbud och avvikelse
  • gå igenom vad som gäller vid akuta händelser samt vem som är närmaste chef
  • övriga funderingar.
 • Visa hur medarbetaren skapar ett ärende
  • hur man hittar applikationen Synergi på intranätet
  • att medarbetaren gärna får ge förslag på åtgärd
  • att vi gärna tar emot förbättringsförslag.
 • Visa den här sidan på vårdgivarwebben.
 • Visa intranätsgruppen Patientsäkerhet i Folktandvården.

Relaterad information

Patientsäkerhet
(regionövergripande information)

Käkkirurgi US
Jour dagtid
Telefon: 010-109 74 58

Cheftandläkare
Folktandvården

Axel Dahlstedt
Telefon: 010-104 57 36

Annika Hurtig
Telefon: 010-103 89 74

Intranätsgrupp för medarbetare i Folktandvården:

Patientsäkerhet i Folktandvården Länk till annan webbplats.