vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Systematiskt patientsäkerhetsarbete handlar ytterst om att förebygga att patient drabbas av vårdskada.

Att utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada är viktigt i det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Syftet är att lära av det inträffade och på så sätt förhindra att händelserna upprepas. Ett annat syfte är att begränsa effekterna av händelser som inte helt går att förhindra.

Vårdgivarens sytematiska patientsäkerhetsarbete (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Handbok för tillämning (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Utredning och händelseanalys (lof.se) Länk till annan webbplats.

Regional riktlinje för utredning av vårdskada (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Allvarlig vårdskada och anmälan enligt lex Maria

En vårdskada är "lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården". En vårdskada som bedömds som allvarlig ska anmälas till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Föreskrift om anmälan enligt lex Maria (ivo.se) Länk till annan webbplats.

Både patienten, de närstående och personalen påverkas av en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Upplevelsen kan skilja sig åt, men alla behöver stöd och information. Det är ledningens ansvar att alla inblandade får rätt stöd.

Stöd till patient och närstående vid inträffad vårdskada (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Stöd till medarbetare vid inträffad vårdskada (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Patienter som skadas i vården kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag LöF (lof.se) Länk till annan webbplats.

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad.

Läkemedelsförsäkringen (lff.se) Länk till annan webbplats.

Verksamheten där skadan inträffat ansvarar för att informera patient och närstående om möjligheten att ansöka om ekonomisk ersättning.

Klagomålshantering

I första hand , är det vårdgivaren som tar emot, utreder och besvarar klagomål och synpunkter från patienter och deras närstående.I Region Östergötland har vårdgivaren placerat ansvaret för klagomålsprocessen inom verksamheterna hos respektive chef för verksamheten, vanligtvis verksamhetschef. Detta eftersom det är ändamålsenligt att klagomål hanteras nära verksamheten där händelsen inträffat.

En välfungerande klagomålshantering är en viktig del i patientsäkerhetsarbetet som bidrar till att uppmärksamma och förebygga vårdskador, samt att ge patient och närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

Är händelsen allvarlig ansvarar verksamhetschef för att händelsen rapporteras till chefläkare som tar ställning till lex Maria-anmälan.

På 1177.se finns information om hur anmälan kan ske.

Om du inte är nöjd med vården (1177.se) Länk till annan webbplats.

Patientnämnden  kan kontaktas vid behov av stöd.

Hantera klagomål och synpunkter på vården

Patienter och närstående har möjlighet att anmäla klagomål till IVO (7 kap. 10 § PSL). Klagomålet kan avse såväl verksamhet som personal inom hälso- och sjukvården. Om vårdgivaren har fått möjligheter att uppfylla sina skyldigheter avseende klagomålshantering ska IVO utreda klagomål som rör:

  • allvarlig vårdskada
  • tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller isolering enligt smittskyddslagen (2004:168)
  • händelser som i samband med vård som allvarligt inverkat på patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.

Om händelsen ligger mer än två år tillbaka i tiden får IVO avstå från att utreda.