vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Barn som anhöriga

När en familjemedlem drabbas av sjukdom kan det också påverka barnet. Här finns information om hur du som vårdgivare kan agera för att uppmärksamma barn som anhöriga.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, har ett missbruk eller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet bor tillsammans med oväntat avlider.

Till barn räknas barn och ungdomar under 18 år och i Region Östergötland ingår även syskon i begreppet anhöriga.

Lagstiftningen särskiljer inte diagnoser utan det är förälders/nära anhörigs situation och dess eventuella inverkan på barnet nu och i framtiden som är avgörande för behov av insats. Lagstiftningen anger heller inte en lägsta nivå för sjukvårdens ansvar. Även barn vars förälder/ närstående har en mindre allvarlig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan ha behov av stöd.

Regionala dokument för arbetet med barn som anhöriga

Patientinformation