vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Verktyg för bedömning och återkoppling ST

Verktygen är tänkta som mallar som kan användas i olika specialiteter i Region Östergötland.

Verktygen används för både kliniska utbildningsmål och övergripande mål och kan med fördel anpassas eller kompletteras utifrån respektive specialitets behov. Flera specialistföreningar erbjuder också egna verktyg specifikt framtagna för den egna specialiteten, som man kan hitta på respektive förenings hemsida.

Återkoppling på klinisk tjänstgöring

Mallen används för att utvärdera ST-läkarens kompetens under en begränsad tjänstgöringsperiod, till skillnad från sit-in, som används för att utvärdera ett specifikt tillfälle. Mallen kan med fördel användas under och i anslutning till kliniska placeringen både på den egna kliniken och under sidoutbildning. Används den under pågående tjänstgöring ger det en möjlighet att korrigera eventuella brister innan placeringen är över. Rent praktiskt fyller ST-läkaren och handledaren i sin respektive mall och använder sedan de ifyllda mallarna som underlag för diskussion.

Klinisk tjänstgöring, feedback (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Klinisk tjänstgöring, självskattning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

360 grader

För att få en bred bild av hur ST-läkaren fungerar i olika sammanhang, kan man göra en serie av enkäter som medarbetare av olika kategorier och kollegor i olika miljöer ombeds fylla i.

360 grader, egen bedömning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

360 grader, medarbetares bedömning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Medsittning

Medsittning innebär att handledaren observerar ST-läkaren under ett patientmöte eller något annat kliniskt moment. Mini-CEX används för observation av ett patientmöte, DOPS används vid observation av ett praktiskt ingrepp. Kliniskt ledarskap/non-technical skills kan användas vid olika tillfällen för att utvärdera bland annat professionalitet, kommunikationsförmåga och teamarbete.

Mini Clinical Evaluation Exercise Form, Mini-CEX (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Direct Observation of Procedural Skills, DOPS (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Kliniskt ledarskap/non technical skills (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Specialistkollegium

ST-läkaren har inte alltid (eller ens oftast) sin huvudhandledare som klinisk handledare. Detta faktum kräver att klinikerna tänker till hur kompetensvärdering och återkoppling till ST-läkaren ska gå till.

Specialist- eller handledarkollegium är en metod för att hantera situationen. Specialisterna på en klinik träffas då i syfte att samråda om klinikens ST-läkare och göra en gemensam kompetensvärdering.

Viktigt att tänka på vid användande av specialistkollegium:

  • Både specialister och ST-läkare ska känna till att ett specialistkollegium kommer att äga rum, så att inte återkopplingen kommer som en överraskning
  • Viktigt att ha en god ordning för mötet, så att tonen hålls konstruktiv och respektfull
  • Vid en identifierad brist hos någon adept, ska man också fundera över hur kliniken kan hjälpa vederbörande att växa på området
  • Även AT-läkare, randande ST-läkare och vikarierande underläkare kan ha nytta av bedömningen och återkopplingen.

Specialistkollegium, självskattning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Specialistkollegium, handledarskattning (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Case based discussion (CBD)

En journalanteckning kan fungera utmärkt som utgångspunkt både för att göra en bedömning av ST-läkarens kunskaper och för att ge återkoppling. CBD är en metod för genomgång av skriftlig dokumentation för diskussion kring medicinska resonemang, handläggning och uppföljning.

Instruktioner för bedömning enligt CBD (Dokumenta) Länk till annan webbplats.