vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Remittering till kris- och traumamottagningen

Kris- och traumamottagningen är en öppenvårdsmottagning som tar emot människor med flyktingbakgrund, såväl asylsökande som personer med uppehållstillstånd vars psykiska och/eller psykosomatiska problem har samband med krig, förföljelse, tortyr och flykt. Behandling erbjuds till vuxna, ungdomar, barn samt familjer.

På kris- och traumamottagningen arbetar psykiater, psykologer, psykoterapeuter och vårdadministratörer. Patienter remitteras till oss från andra kliniker, primärvård, försäkringskassan, socialtjänsten, skolor, förskolor med flera. Det går även bra att söka till oss med egenremiss. Vi erbjuder planerade besökstider måndag-fredag.

Mottagningen arbetar med behandling av traumarelaterade symtom. Patienter med problematik som exempelvis psykoser, suicidrisk, låg funktionsnivå eller pågående missbruk kan behöva andra insatser.

Inom vårt uppdrag ligger även att vara en kompetens- och kunskapsresurs. Därför arbetar vi även konsultativt och stödjande med de personer som möter våra patienter i sin dagliga verksamhet, till exempel skola, socialtjänst, primärvård och boenden.

Remiss skickas till:
Flyktingmedicinskt centrum
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Den här informationen är önskvärd när du skriver remiss till kris- och traumamottagningen:

 • Personuppgifter inklusive aktuell adress och telefonnummer
 • För asylsökande, ange födelsetid och LMA-nummer (id hos Migrationsverket)
 • Hemland
 • Hur länge patienten varit i Sverige
 • Bakgrund (inkl. tidigare trauma-, krigs- och tortyrupplevelser)
 • Aktuell livssituation inkl familjeförhållanden, sysselsättning
 • Aktuell problematik
 • Andra hjälpkontakter (socialtjänst, sjukvård etc)
 • Eventuell medicinering och/eller sjukskrivning
 • Behov av tolk och i så fall vilket språk
 • Motivation att bearbeta sitt trauma
 • Förväntningar (vad vill pat ha hjälp med och hur)
 • Att patienten är informerad om att remiss är skickad till FMC
 • Frågeställning eller begäran
 • Accepterar SMS- påminnelse Ja/Nej
 • Symtom/besvär hos vuxna till följd av krig, förföljelse, tortyr och flykt som till exempel: ångesttillstånd, anpassningsstörning, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), dissociationsproblematik, problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationer.
 • Symtom/besvär hos barn/ungdomar till följd av krig, förföljelse, tortyr och flykt som t till exempel: oro, ångest, nedstämdhet och andra beteendeförändringar.

Inklusionskriterier

 • Barn och vuxna med flyktingbakgrund
 • Psykiska och/eller psykosomatiska besvär till följd av trauma under krig, förföljelse, tortyr eller flykt
 • Traumarelaterade besvär är det primära problemet
 • Identifierbara trauman
 • Traumarelaterade besvär innebär signifikant lidande
 • Potential att ta till sig traumabehandling
 • Inför remiss ska patienten vara väl informerad om att remiss skickas samt motiverad till samtalsbehandling
 • Patienten ska helst varit i Sverige minst 6 månader, undantag tortyroffer (helst 3 månader)

Vi tar även svårare fall av psykiska eller psykosomatiska besvär till följd av asylprocess där första linjens vård ej är tillräcklig.

Exklusionskriterier

 • Pågående substansbruk
 • Allvarlig psykisk sjukdom såsom psykos
 • Neuropsykiatrisk problematik eller utredning behövs
 • Allvarlig personlighetsstörning
 • Primär somatisk sjukdom
 • Djupare depressionsbild
 • Suicidrisk
 • Terapiresistent, bedöms ej kunna ta till sig behandlingen
 • Psykosocial belastning som behöver åtgärdas innan traumabehandling kan bli aktuell
 • 1:a linjens vård bedöms som tillräckligt, 1:a linjens insatser ej gjorda

Flyktingmedicinskt centrum (FMC) har som en del av sitt uppdrag att vara en kompetens och kunskapsresurs i kris, trauma, posttraumatisk stress och migrationsmedicinska frågor. Begreppet migrationsmedicin används i bred bemärkelse dvs. omfattande hälso-, psykologiska och sociala aspekter som har med migration, flyktingskap och asylprocessen att göra.

Inom den ramen erbjuder FMC konsultation till olika instanser i Östergötland, bland annat till regionen och kommuner, där man arbetar i direkt kontakt med barn, ungdomar och vuxna såväl asylsökande som personer med uppehållstillstånd.

Konsultation sker individuellt eller i grupp. Konsultationen syftar till att stärka och mobilisera resurser hos olika aktörer. Konsultation syftar till att lösa problem och är rådgivande.

För konsultation var god kontakta någon av nedanstående:

Vård till vård-nummer: 427 47

Karin Cederqvist, leg psykoterapeut
E-post: karin.cederqvist@regionostergotland.se

Sofia Hjulberg, leg psykoterapeut
E-post: sofia.hjulberg@regionostergotland.se

Lotta Lindström, leg psykoterapeut
E-post: lotta.lindstrom@regionostergotland.se

Johan Granli Karlsvärd, leg psykolog
E-post: johan.granli.karlsvard@regionostergotland.se

Jenny Sylvan, leg psykolog
E-post: jenny.sylvan@regionostergotland.se

Maria Edström, leg psykoterapeut
E-post: Maria.Edstrom@regionostergotland.se

Kontakt

Telefon för vårdgivare:
010-104 27 47

Fler kontaktuppgifter, se rubriken Konsultation

Kontakt för patienter:
Kris- och traumamottagningen (1177.se) Länk till annan webbplats.