vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ohälsa i munnen

Munhälsan har stor betydelse för vårt välmående. Att förebygga ohälsa i munnen främjar hälsan.

Vår hälsa kan vara påverkad genom undernäring, infektioner, lunginflammation eller andra besvär som har samband med en dålig munhälsa. Smärta och bristfälligt tandstatus gör det svårt att äta och tugga.

Munhälsan påverkar oss också socialt genom att tal, utseende och andedräkt försämras. Det är därför av vikt att munnen blir en naturlig del av den dagliga omvårdnaden. Om en person inte kan sköta sin munvård själv är det viktigt att han eller hon får hjälp med det. Till hjälp för att upptäcka ohälsa i munnen finns riskbedömningsinstrumentet ROAG.

Nationella riktlinjer

Munhälsa - översikt Länk till annan webbplats.

Vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Bedömning av munhälsa efter stroke Länk till annan webbplats.

Tillägg Östergötland

Munhälsa, att förebygga och behandla ohälsa i munnen hos patienter i Region Östergötland (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Munhälsa för äldre

Bedömningsinstrument

ROAG, instrument för riskbedömning där munhälsa ingår (senioralert.se) Länk till annan webbplats.

ROAG i fickformat (palliativ.se) Länk till annan webbplats.

ROAG manual och åtgärder (senioralert.se) Länk till annan webbplats.

Senior alert

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som stöttar prevention kring bland annat fall, trycksår, viktnedgång och ohälsa i munnen.

Munhälsa Senior Alert (senioralert.se) Länk till annan webbplats.