vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Behandlingsprogram KBT på nätet i Östergötland

De flesta vårdcentraler och ungdomshälsor i Östergötland erbjuder behandlingsprogram för ångest/oro, stress, depression och sömnsvårigheter.

Aktuella behandlingsprogram vuxna

Region Östergötland har i dagsläget tillgång till sex olika internetbaserade behandlingsprogram inom IKBT vuxna.

Behandlingsprogrammet passar för personer som upplever att ångest utgör ett påtagligt hinder i det vardagliga livet. Behandlingen är anpassad för till exempel social ångest, panikångest och agorafobi (torgskräck). Ångesthjälpen består av 8 avsnitt och behandlingstiden är 8-10 veckor. Programmet ger verktyg och strategier att kartlägga och hantera ångesten genom att bland annat träna på att utsätta sig för jobbiga situationer och känslor, öva medveten närvaro och acceptans. Kartläggning av viktiga värderingar och mål i livet ger hjälp att skifta fokus och motivation att våga utsätta sig för det jobbiga.

Behandlingsprogrammet passar för personer som upplever att nedstämdhet, bristande energi, initiativförmåga och glädje/lust utgör ett påtagligt hinder i det vardagliga livet. Depressionshjälpen består av 7 avsnitt och behandlingstiden är 7-10 veckor. Programmet innehåller verktyg och metoder som genom att kartlägga och bryta negativa spiraler ger hjälp att komma tillbaka till ett bättre mående. Verksamma delar är bland annat planering av aktiveter och strategier att hantera tankar och känslor.

Behandlingsprogrammet passar för personer som upplever att stressbesvär utgör ett påtagligt hinder i det vardagliga livet. Stresshjälpen består av 6 avsnitt och behandlingstiden är 6-8 veckor. Programmet innehåller verktyg och metoder att hantera och leva med stress, genom till exempel medveten närvaro, planera och att sätta gränser för sig själv och andra.

Behandlingsprogrammet passar för personer som upplever att sömnbesvär utgör ett påtagligt hinder i det vardagliga livet. Sovhjälpen består av 7 avsnitt och behandlingstiden är 7-10 veckor. Programmet innehåller verktyg och metoder att hantera sömnbesvär, bland annat genom att kartlägga och schemalägga sömnen, se över vanor och rutiner som bidrar till bättre och mer effektiv sömn.

Behandlingsprogrammet passar för personer som upplever att oro och ältande utgör ett påtagligt hinder i det vardagliga livet. Oroshjälpen består av 7 avsnitt och behandlingstiden är 7-10 veckor. Programmet innehåller verktyg och metoder att kartlägga och hantera oron för att i stället skifta fokus mot vad som är viktiga mål och värderingar i livet. Syfte att minska orons påverkan i vardagen. Verksamma delar i behandlingen är bland annat situationsanalyser, övningar i medveten närvaro och acceptans.

Behandlingsprogrammet är utformat för behandling av stressrelaterade besvär som exempelvis anpassningsstörning och utmattningssyndrom.

Livsbalansen består av 8 grundavsnitt och behandlingstiden är 8-10 veckor. Patienten får utforska sitt livsutrymme, arbeta med lugna och aktiva återhämtningsstrategier samt träna på att ändra sina stressbeteenden. Programmet innehåller även tillämpad avslappning.

Som komplement till grundmodulerna finns även valbara moduler som kan läggas till efter behov (skräddarsydd behandling). De valbara modulerna fokuserar på hållbart arbetsliv, oroshantering, perfektionism, uppskjutande och sömnbesvär.

Om behandlingen för vuxna

Samtliga behandlingsprogram innehåller kunskapsavsnitt som förmedlas via text, filmer och ljudfiler. Under behandlingstiden har patienten regelbunden kontakt med sin egen behandlare för vägledning och stöd. Till varje avsnitt hör hemuppgifter och arbetsblad som patienten arbetar självständigt med och som behandlaren ger återkoppling på. Kommunikation mellan behandlare och patient sker i regel en gång per vecka via textmeddelanden i behandlingsplattformen Stöd och behandling (SOB).

Behandlingsprogrammet är uppdelat i sex till åtta avsnitt (beroende på behandlingsprogram) och patienten arbetar normalt sett i en takt om ett avsnitt per vecka.

För behandlaren tar det i snitt cirka 10-20 minuter per vecka att följa patientens behandling, ge återkoppling samt ge tillgång till nästa avsnitt.

För vem lämpar sig behandlingen?

Innan behandlingen startar träffar behandlaren patienten för en ingående bedömning av patientens tillstånd och lämplighet för internetbehandling. Efter det tas beslut om behandlingsstart.

Förutsättningar för deltagande KBT på nätet för vuxna:

  • Patienten är över 18 år (kan användas från 16 år efter mognadsbedömning).
  • Patienten är motiverad och beredd att arbeta självständigt med självhjälpsavsnitt.
  • Patienten har utrymme att avsätta cirka 30 minuter/dag för arbete med behandlingsprogrammen under cirka 8-10 veckor.
  • Patienten har viss datorvana och tillräckligt goda kunskaper i svenska för att tillgodogöra sig innehållet i behandlingsprogrammet.
  • Patienten har tillgång till dator/platta med internetuppkoppling.
  • Patienten har inga betydande kognitiva svårigheter.
  • Patienten har inte pågående missbruk/riskbruk av alkohol/droger.
  • Innan KBT på nätet rekommenderas till patienten har ställningstagagande gjorts kring eventuell somatisk orsak till patientens mående.

Aktuella behandlingsprogram barn och unga

De flesta barnhälsor, ungdomshälsor samt BUP-kliniker i Region Östergötland erbjuder behandlingsprogram för ångest/oro för unga mellan 13 och 19 år med möjlighet att välja till program för föräldrastöd.

Ångesthjälpen Ung är ett behandlingsprogram för barn 13-19 år med lindriga till måttliga ångestbesvär. Programmet är ett transdiagnostiskt ACT (Acceptance and commitment therapy)- program med åtta moduler som tar cirka tio veckor att gå igenom. I programmet får man följa några olika ungdomar med olika typer av ångestproblematik. Programmet innehåller filmer, ljudövningar och text och är anpassat till åldersgruppen.

Ångesthjälpen Ung Föräldrastöd är ett komplement till Ångesthjälpen Ung och syftar till att ge föräldrar/vårdnadshavare ökad kunskap om programmet. Programmet består av totalt fyra moduler med information om innehållet i Ångesthjälpen Ung. Programmet tilldelas till föräldrar/vårdnadshavare i Stöd och behandling (SOB).

Om behandlingen för barn och unga

För barn och unga krävs ofta att vårdnadshavare är med som aktivt stöd vid behandlingen. Detta kan innebära att man sitter tillsammans och går igenom behandlingsavsnitten och att vuxna hjälper till vid genomförande av hemuppgifter. Hur stor vårdnadshavarens medverkan bör vara bedöms av behandlare innan behandlingen startar utifrån patientens ålder och mognad.

Behandlingen pågår i cirka 8-10 veckor och patienten och eventuellt vårdnadshavare har regelbunden kontakt med behandlaren under hela behandlingen. Patienten och vårdnadshavare träffar behandlaren för bedömning innan behandlingen startar för att se om KBT på nätet kan vara ett lämpligt behandlingsalternativ. Därefter träffar patienten och vårdnadshavare behandlaren vid ett tillfälle under behandlingstiden och efter behandlingen för att utvärdera eventuella fortsatta behandlingsbehov.

Kontakt

För dig som jobbar i vården:

E-post:internetbehandling@regionostergotland.se

För patienter:

Om du är patient och intresserad av KBT på nätet kan du hitta information på 1177.se Länk till annan webbplats. eller vända dig till din vårdgivare.