vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Biobanksansökan

Om du planerar att använda biobanksprover för vård och behandling eller forskning och därmed få tillgång till prov i svenska biobanker, krävs ett biobanksavtal. Ett biobanksavtal träder i kraft först efter att en biobanksansökan har skickats in, beviljats och alla parter har skrivit under.

Skicka in ansökan

Ansökan för prov som tas och inrättas i Biobank Östergötland ska skickas till Regionalt biobankscentrum i Syöstra sjukvårdsregionen (RBC Sydöst). Detsamma gäller ändringar av pågående multicenterstudier där huvudansvarig forskare finns i Sydöstra sjukvårdsregionen. Skicka ansökan via e-post: RbcSydostra@regionostergotland.se

Prov som tas eller förvaras inom Region Jönköpings län eller Region Kalmar län ska skickas till biobankssamordnaren i respektive region:

Biobanksansökan gällande klinisk prövning skickas till Biobank Sverige vis e-post: kliniskaprovningar@biobanksverige.se

Hur du gör en korrekt ansökan

Hämta alltid den senaste versionen av blanketterna på Biobank Sveriges webbplats. Är du osäker på vilken blankett och vilka bilagor som ska användas kan du använda blankettväljaren.

Alla dokument (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats.

Blankettväljaren (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats.

Följ checklistan inför biobanksansökan

En komplett och korrekt ifylld ansökan förkortar handläggningstiden. Gå därför igenom checklistan innan du skickar in din ansökan.

 • Kontakta Biobanksfaciliteten om ni avser att förvara prov där för att säkerställa att det finns möjlighet att ta emot och förvara proverna, via e-post: biobank@liu.se
 • Biobanksansökan kan skickas in innan etikansökan är godkänd men biobanksansökan kan inte beslutas om innan RBC Sydöstra har fått etikgodkännande.
 • Skicka med den signerade versionen av etikansökan.
 • Skicka med Etikprövningsmyndighetens beslut (eventuella villkor i beslutet måste vara uppfyllda). Finns det kompletteringar och ändringar till Etikprövningsmyndigheten ska de också bifogas.
 • Dubbelkolla att ansökan stämmer överens med etikansökan och forskningspersoninformationen (exempelvis att antal individer och provtyp stämmer et cetera).
 • Kontrollera att ansökan stämmer överens med etikansökan gällande datum för när prov ska vara tillgängliga för studien och om prov ska sparas efter att studien är avslutad.
 • Säkerställ att det råder samstämmighet i etik och ansökningshandlingar gällande hur prov hanteras (om, när och var de skickas för analys, sparas för framtida forskning, destrueras och så vidare).
 • Antal prov i ansökan ska avse primärprov, inte alikvoter eller mängd.
 • Ange (kryssruta) om ansökan avser en ny ansökan eller ändring av befintlig.
 • Sammanfatta gärna ärendet i några korta meningar när du skickar in din ansökan.
  • Exempel 1: Detta är en ny ansökan där vi önskar samla in blod och tumörvävnad i Östergötland. Prov ska analyseras på Linköpings universitet.
  • Exempel 2: Detta är en ändringsansökan gällande provsamling SCXXXX där vi avser lägga till fler forskningspersoner och fler prov.
 • Om du inom en forskningsstudie vill skicka prover för en åtgärd (ex. analys) utanför huvudmannen behövs ett Material Transfer Agreement (MTA). Avtalstiden i MTA får inte överskrida den avtalstid som finns beskriven i biobanksavtalet för provsamlingen inom den aktuella studien. Eventuellt behövs även en ändringsansökan för att förlänga biobanksavtalet.
 • Om du förvarar prov på Biobanksfacilliteten och vill skicka dem för analys måste du kontakta BBF prov i god tid så de hinner förbereda uttaget innan prov ska skickas, via e-post: biobank@liu.se.

Skicka prov för åtgärd

Ett Material Transfer Agreement (MTA) behöver upprättas när prov som är inrättade i Biobank Östergötland ska skickas för en åtgärd hos en mottagare utanför Region Östergötland, utom eller inom landet. Med åtgärd avses exempelvis analyser, omformatering eller förvaring.

Använd blankett L2a1, L2a2 eller L2a3. Vilken av dessa blanketter som ska användas beror på vem som är forskningshuvudman eller om det finns en sponsor.

Tänk på att fylla i avtalstid och uppsägning av avtalet under punkt 11, samt kontrollera att avtalstiden täcker tillgänglighetstiden av prov så som det beskrivs i biobanksavtalet.

Material Transfer Agreement (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats.

E-signering

Biobank Östergötland accepterar e-signering initierad av annan part. Om man önskar hjälp med att starta signeringsrunda så ska ansökan skickas till RBC Sydöst i Word-format.

Observera att e-signering är ett alternativ enbart om alla ingående parter har möjlighet att signera elektroniskt. Säkerställ att ansökningshandlingarna är signerade av rätt personer och i original. Är du osäker på vem som ska signera ansökan, kontakta RBC Sydöst.

Avgift vid ansökan

RBC Sydöst tar ut en subventionerad avgift på 2 500 kr/påbörjad timme för handläggning av ändring av multicenteransökningar. För prisuppgifter gällande Klinisk Prövning läs mer på Biobank Sveriges webbplats.

Prislista (biobanksverige.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

E-post: RbcSydostra@regionostergotland.se
Postadress:
Regionalt Biobankscentrum
Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping

Besöksadress:
Kungsgatan 23, Linköping

Kontaktpersoner Regionalt biobankscentrum