vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Elrullstol

Rutin och checklistor för bedömning/förskrivning av elrullstol. Dessa är ett komplement till regionens regelverk för förskrivning av elrullstol.

Rutin för förskrivning av elrullstol Pdf, 177 kB.

Rutin för uppföljning av elrullstol Pdf, 122.6 kB.

Intervjumall för uppföljning Pdf, 133 kB.

Formulär till brukaren

Kan lämnas eller skickas till brukaren att använda i ett tidigt skede för att involvera brukaren i bedömningsprocessen. Underlaget innehåller ett antal frågeställningar som brukaren ombeds tänka till kring, inför mötet med förskrivaren.

Formulär till brukaren inför bedömning Pdf, 104 kB.

Checklista: Bedömning av arbetsterapeut inför eventuell förskrivning av elrullstol

Checklistan innehåller olika väsentliga delar för bedömningen; funktionsstatus, kognitivt status, användningsområde mm. Checklistan ska användas som ett stöd i förskrivnings-processen så att inga väsentliga delar i utredningen tappas bort. Checklistan mynnar slutligen ut i tre alternativ; ingen förskrivning, förskrivning med förlängd utprovningsperiod eller förskrivning.

Checklista vid bedömning Pdf, 60.5 kB.

Medicinskt underlag från läkare

Medicinsk information från läkare måste alltid inhämtas innan en förskrivning får göras. Blanketten kan antingen skickas till behandlande läkare eller fyllas i av förskrivaren efter kontakt med aktuell läkare. Det medicinska underlaget är ett komplement till förskrivande arbetsterapeuts bedömning.

Medicinskt underlag från läkare Pdf, 126.9 kB.

Medicinskt underlag från läkare (digital blankett) Word, 38 kB.

Checklista: Körträning elrullstol

Används när elrullstol förskrivits vid träning med aktuell elrullstol. Checklistan innehåller ett antal olika moment och övningar som ska gås igenom och som brukaren ska klara av, innan körträningen kan avslutas.

Checklista vid körträning Pdf, 116.1 kB.

Information vid förskrivning av elrullstol

Vid en förskrivning ska detta dokument överlämnas till och gås igenom med brukaren. Skriften innehåller lite allmän information om vad som gäller vid elrullstolsförskrivning, samt information om trafikregler. Informationen ska användas tillsammans med checklista vid körträning, för att ge brukaren möjlighet att studera de trafikregler som gäller vid framförande av elrullstol.

Informationsskrift till brukaren vid förskrivning Pdf, 298.4 kB.

Informationsskrift till brukaren vid förskrivning-engelsk version Pdf, 301.7 kB.

Hjälp med utprovning

Sodexos blankett ”Anmälan om utprovning” att hämta i Hjingis Länk till annan webbplats.och används när det finns behov av hjälp med utprovning på Sodexo Hjälpmedelsservice.

Observera att ovanstående dokument inte är journalhandlingar. Det finns inget krav på journalföring/arkivering av dessa. Bedömning/förskrivning ska journalföras i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.