vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Varje år drabbas ett stort antal patienter av vårdskador i samband med vård. Största andelen vårdskador är vårdrelaterade infektioner. Region Östergötland arbetar aktivt med att minska förekomsten av VRI.

Vad är en VRI?

VRI är en förkortning av vårdrelaterad infektion. Det betyder att patienter som söker vård eller tar emot vård i sitt hem eller boende får en infektion. Till exempel lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion.

Det kan vara flera orsaker till VRI och riskfaktorer som kirurgi, kateter i urinvägarna eller blodbanan ökar risken att drabbas.

Vi vet att hygien är viktigt. Rena händer, följa anvisningar och rutiner såväl som att patienter får rätt näring, munvård och aktivitet.

Definition av VRI

En vårdrelaterad infektion är en infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning.

Strategi för att minska VRI

Tillsammans mot VRI Länk till annan webbplats. är Region Östergötlands gemensamma strategi mot vårdrelaterade infektioner. Varje enskild medarbetare och extern entreprenör har ansvar och kunskap för att kunna arbeta VRI-förebyggande så att vi alla tillsammans kan nå målet att halvera förekomsten av VRI.

Arbetssätt för att minska VRI

En person som söker vård i Östergötland möter ofta många människor i vår organisation. Det är inte ovanligt att patienter har många vårdkontakter och därmed också är i många olika lokaler och använder mycket utrustning och material. Det betyder att det ställer krav på inte bara vårdpersonal utan alla som kommer i kontakt med "vårdflödet".

Ledning och kultur

Undvikbara VRI ska vara oacceptabla och möjliga att förebygga.

Kompetens

Medarbetare ska tidigt förvärva grundläggande kunskap och upprätthålla denna för att kunna arbeta VRI-förebyggande.

Riskbedömning

Riskfaktorer för VRI ska identifieras och åtgärdas så tidigt som möjligt. Patienter ska vårdas på enheter med rätt medicinsk specialitet och kompetens.

Patientens medverkan

Patienter och anhöriga ska vara informerade och ges möjlighet att själva förebygga VRI.

Städning, lokaler och utrustning

Patienter ska vårdas i rena lokaler som inte utgör risk för smitta. Vård ska bedrivas i lokaler med god vårdhygienisk standard. Medicintekniska produkter och utrustning i patientvård ska uppfylla vårdhygieniska krav.

VRI - uppdrag och roller

Vårdrelaterade infektioner (VRI) förebyggs genom flera insatser på samtliga nivåer i organisationen. Region Östergötland har en gemensam strategi för arbetet mot VRI där insatserna tydliggörs för varje nivåer inom organisationen. Verksamhetschefen ansvarar för de insatser som utförs inom sin organisation och ska tillsätta ett multiprofessionellt VRI-team som strukturerat leder verksamhetens arbete.

Den utsedda centrumansvariga hygiensjuksköterskan på Smittskydd och vårdhygien har som uppdrag att arbeta för att motverka smitta och smittspridning inom vården.

Kontaktpersonen har i uppdrag att vara ett tydligt stöd för verksamheterna och har också en kontrollfunktion. I dialog med kontaktperson på centrum planeras insatser och förebyggande arbete enligt den framtagna VRI-strategin: Tillsammans mot VRI Länk till annan webbplats..

Det är den person som är utsedd och har uppdrag från sin centrumchef att ansvara för dialogen med centrumansvarig hygiensjuksköterska på Smittskydd och vårdhygien.

Uppdraget är att arbeta för att nå målet med vår gemensamma strategi mot vårdrelaterade infektioner i Region Östergötland.

Kontaktperson ska fungera som en "samordnare" av VRI-arbetet på kliniknivå. Det är därför av vikt att nära dialog sker med verksamhetschefer och verksamheternas VRI-team och de aktiviteter som pågår där. Denna dialog kan se ut på många sätt och det viktiga är att det finns ett pågående arbete för att förebygga VRI och att detta arbete följs upp.

VRI-teamets sammansättning:

 • Verksamhetschefen är ansvarig för arbetet och rapporterar regelbundet insatser och resultat till centrum.
 • Stramaansvarig läkare leder VRI-teamet.
 • VRI-team ska vara multiprofessionellt och bestå av relevanta yrken/ funktionsansvariga från verksamhetens olika enheter, som till exempel hygienombud, hygienobservatör, fysioterapeuter, CVK- eller KAD-ansvariga.

Uppdraget innefattar:

 • Mäta, sammanställa och presentera VRI-data utifrån infektionsverktyget, PPM-VRI samt utifrån egna mätsystem.
 • Initiera och bedriva relevanta förbättringsåtgärder för minskad VRI-förekomst utifrån klinikens VRI-problem.
 • Ansvara för implementering av lokala, regionala och nationella vårdprogram mot VRI, såsom åtgärdspaket mot postoperativa infektioner, skötsel av centralvenösa infarter och handläggning av urinvägskateterisering.
 • Övervaka följsamhet till Basala hygienrutiner och klädregler samt vidta relevanta förbättringsåtgärder, såsom utbildningsinsatser.
 • Ansvara för framtagning och revidering av lokala riktlinjer inom området VRI.
 • Genomföra vårdhygieniska egenkontroller.

SAL, strama ansvariga läkare på kliniker, vårdcentraler och privata enheter

Stramaarbetet syftar till att minska VRI och förbättra kvalitén när det gäller infektionsdiagnostik och antibiotikabehandling. Målet är att motverka vårdrelaterade infektioner och att ge ”rätt antibiotika till rätt patient vid rätt tillfälle”.

Det skall ske genom regelbunden uppföljning, analys och rapportering av resultat, god följsamhet till Stramas 10-punktsprogram, implementering av vårdprogram och riktlinjer, samt en kontinuerlig dialog på klinikerna/vårdcentralerna. Dessa arbetsuppgifter ligger inom läkarnas ansvars- och kunskapsområde och kan inte delegeras till andra yrkesgrupper. Arbetet bör dock bedrivas i lokala team på kliniken/vårdcentralen med multidisciplinär sammansättning som till exempel hygienansvariga, CVK/KAD-ansvariga sjuksköterskor och verksamhetsutvecklare. Stramaansvariga läkare erbjuds utbildning och stöd från de övergripande Stramagrupperna.

Stramaläkarna utses av respektive verksamhetschef och tid ska avsättas för uppdraget.

Uppdragen innefattar:

 • Att vara klinikens/vårdcentralens kontaktperson i det lokala stramaarbetet.
 • Att vara delaktig i kommunikationen med Stramagrupperna inom primärvård respektive sjukhus.
 • Ansvara för klinikens/vårdcentralens data på Stramaportalen och skapa forum för diskussioner kring antibiotikaförbrukning och resistensläge.
 • Ansvara för framtagning och revidering av lokala riktlinjer inom området VRI och antibiotikaanvändning (behandling och profylax).
 • Ansvara för implementering av nationella, regionala och lokala vårdprogram mot VRI (ex åtgärdspaket mot postoperativa infektioner, skötsel av centralvenösa infarter och hantering av kvarliggande urinkatetrar (KAD)).
 • Ansvara för information och utbildning av sina kollegor inom området och sörja för att Stramas 10-punktprogram implementeras.
 • SAL på sjukhus ansvarar för att bygga upp och leda klinikens Strama/ VRI-team.
 • SAL på sjukhus ska tillsammans med verksamhetschef ansvara för att årligen genomföra dialog/ kvartssamtal med stramaexpert. Dokumentation ska göras i SAL checklistan där resultaten redovisas, utvärderas och förbättringsåtgärder presenteras.
 • SAL på sjukhus ansvarar för validering och återrapportering av data från infektionsverktyget. Infektionsverktyget är ett IT-stöd för kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner och antibiotika och ger information om de fem viktigaste VRI-diagnoserna (blodförgiftning, urinvägsinfektion, postoperativ sårinfektion, lunginflammation och Clostridie difficile-orsakad diarré).
 • SAL ska kontinuerligt följa klinikens resultat via utdatarapporter i infektionsverktygets rapportverktyg för att identifiera lokala förbättringsåtgärder. Strama >> Länk till annan webbplats.

Vårdpersonal med specifikt uppdrag är en viktig del i VRI-teamet. Personen eller personerna har ett uppdrag som gör dem viktiga för att skapa en helhetsbild av de vårdrelaterade infektionerna och hur dessa kan förebyggas. Oftast ingår också ett utbildningsuppdrag och att uppdatera lokala anvisningar.

För att minska risken för smittspridning i vården är följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler en grundförutsättning. Alla enheter som vårdar, behandlar och undersöker patienter ska ha en eller flera hygienobservatörer som utför mätningar. Enhetschef eller motsvarande utser hygienobservatörer.

Hygienobservatörer ansvarar för att:

 • Utföra följsamhetsmätningar månadsvis och registrera dessa i Accessa.
 • Enhetens chef ansvarar för resultatet men hygienobservatör kan, i medverkan med chef, analysera resultat och återkoppla till medarbetare. (Exempelvis LEAN-tavla, APT, utbildningsdagar).
 • Samarbeta kring identifierade vårdhygieniska förbättringsområden tillsammans med enhetens VRI-team där exempelvis hygienombud, observatörer, STRAMA-ansvariga läkare, KAD- och CVK-ansvariga, vårdenhetschef kan ingå.
För mer information om vad mätningarna innebär, se Observationsstudier.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) förebyggs genom flera insatser på samtliga nivåer i Region Östergötland. Verksamhetschefen ansvarar för de insatser som utförs inom sin organisation och ska tillsätta ett multiprofessionellt VRI-team som leder verksamhetens arbete mot VRI. Verksamhetschefen är den som är ytterst ansvarig för den vårdhygieniska standarden enligt föreskriften Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Länk till annan webbplats..

VRI-teamet ska vara multiprofessionellt och bestå av relevanta funktionsansvariga från verksamhetens olika enheter såsom exempelvis hygienombud.

I det förebyggande VRI-arbetet har hygienombuden en viktig roll som länk mellan personalen på sin enhet och VRI-teamet. Målsättningen är att höja kunskapsnivån för vårdhygieniska frågor och det bör därför finnas hygienombud på alla enheter.

Förslag på uppdrag för hygienombud

 • Medverka vid enhetens vårdhygieniska egenkontroller fyra gånger per år. Samt initiera relevanta förbättringsåtgärder i samråd med chef.
 • Medverka vid vårdhygieniska förbättringsåtgärder tillsammans med övriga i VRI-teamet samt hålla personalen på enheten uppdaterad om pågående arbeten.
 • Vara en resurs beträffande vårdhygieniska styrande dokument.
 • Samarbeta med hygienobservatörer på sin enhet.

Kontakt

Martin ZetterlundProcessledareSmittskydd och vårdhygien