vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Covid-19, influensa, RS och andra luftvägsinfektioner

Här finns samlad information om aktuella luftvägsinfektioner. Riktlinjer, rutiner, och stöd för dig som arbetar i vården. Längst ned på sidan hittar du aktuell statisitk.

Aktuella nyheter om smittskydd, vårdhygien och vaccination.

För personal med symtom på luftvägsinfektion

Personal med nytillkomna symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Återgång i arbete kan ske när personen är förbättrad och feberfri sedan minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk. Den som är sjuk tar själv ansvar för att stanna hemma från jobbet för att inte smitta andra och kan vid tveksamhet rådfråga sin chef.

Alla är enligt Smittskyddslagen 2004:168, kap. 2 § 2 Länk till annan webbplats. skyldiga till att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smitta.

Personal i vården rekommenderas årlig vaccination mot luftvägsvirus.

Munskydd vid patientnära vård

Utifrån rådande läge bedöms munskyddsanvändning kunna bidra som en smittförebyggande åtgärd.

Munskydd (IIR) används av personal vid all patientnära vård. Anpassning kan ske efter lokal riskbedömning i den egna verksamheten. Vid vård av patient med misstänkt eller verifierad luftvägsinfektion ska personlig skyddsutrustning användas.

Smittförebyggande åtgärder mot virusorsakade luftvägsinfektioner - riktlinje Länk till annan webbplats.

Aerosolgenererande procedur, parameter inte längre aktuell

Forskning har visat att risk för smitta är mer relaterat till kort avstånd mellan patientens
luftväg och utföraren än själva proceduren som utförs. Därav förändrad bedömning jämfört med tidigare av vad som är riskfyllda vårdmoment.

Följande procedurer bedöms därför inte längre medföra ökad smittrisk:

  • BiPAP- och CPAP-behandling
  • Högfrekvent oscillatorventilation (HFOV)
  • Icke-invasiv ventilering högflödesbefuktad syrgasbehandling (Optiflow)
  • Användning av roterande och oscillerande verktyg till exempel inom tandvård

Luftvägsinfektion, virusorsakad – hygienrekommendationer Länk till annan webbplats.

Vårdhygieniska riktlinjer om luftvägsinfektion

Informationsöverföring vid inläggning av patient från kommunal verksamhet med luftvägssymtom

När patient från kommunal verksamhet söker vård med luftvägssymtom eller utvecklar luftvägssymtom inom ett dygn efter inläggning på sjukhus, som är orsakad av influensa eller covid -19, ska den kommunala verksamheten uppmärksammas på detta för möjlighet till extra observans hos andra boende och ställningstagande till eventuellt postexpositionsprofylax.

Vaccination mot covid-19 och influensa

Information, riktlinjer och stöd om vaccinationen mot covid-19 och influensa.

Covid-19 vaccination

Influensavaccination

Statistik om covid-19, influensa och RS