vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Uppdrag i vårdval primärvård

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till vårdleverantörerna tydliggörs i Regelbok för vårdval primärvård i Östergötland.

Regelbok för vårdval primärvård

Vårdval primärvård - Regelbok 2024 Länk till annan webbplats.

Till kartverktyget Länk till annan webbplats.(Här hittar du vårdcentraler med närområde i regionen.)

Ansökan om auktorisation

Vårdval primärvård - Blankett för auktorisationsansökan Länk till annan webbplats.

Uppföljning av auktorisation

Uppföljningen syftar till att säkra att uppdraget utförts och stimulera till ständiga förbättringar. Här finns information om uppföljningsplanen, uppföljningsdialoger och underlaget som används för uppföljning.

Uppföljning

Planerad uppföljningdialog genomförs varje vår mellan beställare och företrädare för vårdcentralerna. Uppföljningsdialog kan också genomföras på förekommen anledning.

I Vårdval primärvård används olika underlag för för den årliga uppföljning. Områden som beaktas i uppföljningen är: tillgänglighet, delaktighet, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, kvalitet och patientsäkerhet.

Tillgängligheten inom primärvården avseende besök och telefon följs upp och sammanställs varje kvartal och presenteras på Regionens hemsida

Regionen genomför varje höst en patientenkät inom primärvården. Resultaten presenteras på Region Östergötlands webbsida där patienter har möjlighet att jämföra vårdcentralernas resultat.

Vårdval primärvård - Rapport auktorisationsuppföljning Länk till annan webbplats.