vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Katastrofmedicinskt centrums verksamhet

Katatrofmedicinskt centrum har uppdraget att vara ett nationellt och internationellt centrum inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi sedan starten 2001. Syftet är att bedriva forskning, utbildning, utveckling inom dessa ämnesområden.

Uppdragsbeskrivning för KMCs verksamhet

Våren 2018 förtydligade Regionledningen KMCs uppdragsbeskrivning för perioden 2018-2021. Ett erkännande som bekräftar att KMC ska:

  • vara ett nationellt utbildnings- och forskningscentrum för katastrofmedicin, akutmedicin, prehospital vård, traumatologi samt katastrofmedicinsk beredskap.
  • ansvara för Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap med uppgift att i Region Östergötland planera, agera och följa upp särskilda händelser och samhällsstörningar.
  • på uppdrag av Region Östergötland samordna ansökan om statlig ersättning för sjukvårdskostnad för flyktingar med varaktigt vårdbehov.
  • genom utlandstjänstgöring i flyktingproducerade regioner kompetensutveckla medarbetare inom Rregion Östergötland.
  • förvalta och utveckla RÖ ägda produkten Emergo train system (ETS).

Från och med 1 januari 2019 ingår Säkerhetsenheten i KMCs produktionsenhet. Säkerhetsenheten arbetar regionövergripande med det systematiska säkerhetsarbetet inom Region Östergötland. Enhetens uppdrag är att:

  • skapa förmåga för Region Östergötlands medarbetare att hantera störning och avbrott genom utbildning och stöd.
  • ansvara för strategisk planering av regionens säkerhetsarbete och ge stöd och rådgivning inom brandskydds -och säkerhetsfrågor. Uppföljning av regionens arbete med säkerhetsfrågor, genom lagbevakning förebyggande arbete, information och utbildning.

Katastrofmedicinskt centrum leds av en stab och har fyra verksamhetsområden.

Verksamhetsidé

Katastrofmedicinskt centrum vill utifrån ett tydligt medborgarperspektiv och efter bästa evidens skapa kris och katastrofmedicinsk förmåga ur ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

KMC ska genom säkerhetsenheten bidra till att robust sjukvård kan bedrivas där kontinuitetshantering är ledordet. Säkerhetsenheten verkar förebyggande och operativt för alla som vistas inom Region Östergötlands verksamheter.

Centrumet ska på ett attraktivt sätt utbilda, inhämta och bygga ny kunskap. Vi ska utgöra ett nav inom katastrofmedicin, akut- och prehospitalsjukvård, traumatologi och katastrofmedicinsk beredskap för samtliga aktörer inom samhällets krisberedskap. Genom internationella insatser kan personal inom hälso- och sjukvården kompetensutvecklas.