vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP)

Lagen innebär att personer som har behov av samordnade insatser från flera parter ska omfattas av en samordnad vård- och omsorgsplanering.

Detta för att säkerställa ett patientsäkert och förebyggande arbete utifrån personcentrerade och samordnade insatser på rätt vårdnivå, där organisatoriska gränser inte påverkar personens upplevelse av trygghet och säkerhet.

Bakgrund

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kom 2017 och i samband med denna tecknades en politisk överenskommelse mellan kommunerna i Östergötlands län och Region Östergötland gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

För att uppnå en hög gemensam standard har en länsgemensam riktlinje tagits fram, i samverkan mellan Region Östergötland och länets 13 kommuner, inklusive privata utförare. Det finns också en processbeskrivning där aktiviteterna beskrivs steg för steg samt beslut om gemensamt kommunikationssystem (Cosmic Link) med tillhörande manualer. Enligt överenskommelsen förväntas samtliga aktörer följa riktlinje och framtagna arbetssätt.

Inom ramen för samverkansorganisationen för vård och omsorg mellan Region Östergötland och länets kommuner har en stödstruktur (SVOP-gruppen) tillskapats för att stödja och utveckla processen för samordnad vård- och omsorgsplanering. Området ses som en viktig del i förflyttningen till Nära Vård.

Kontakt

För kontakt med någon i processledningsgruppen för Samordnad vård- och omsorgsplanering (SVOP) mejla till e-post:

Samordnadvardochomsorgsplanering@regionostergotland.se