vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Behörigheter och administration Cosmic

Alla behörigheter till Cosmic beställs och ändras vid behov av den medarbetare som utsetts som behörighetsadministratör av vårdenhetens verksamhetschef.

Kommunverksamhet

Verksamhetschef meddelar kommunens huvudadministratör om nya kommunadministratörer utses. Kommunadministratören loggar med SITHS-kort in i regionens administrationsgränssnitt.

Logga in med SITHS-kort (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Instruktion för kommunadministratörer (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Logga in via Citrix

Journalportalen startas via Citrix. Vem som ska ha behörighet att logga in via Citrix-teknik (med hjälp av SITHS-kort) bestäms av respektive verksamhetschef. Beställningen görs sedan via HSA-katalogen.

Information om inloggning i Journalportalen samt dess olika funktioner Pdf, 430.7 kB.

  1. Se till att ditt SITHS-kort sitter i kortläsaren.
  2. Logga in med SITHS-kort (regionostergotland.se) Länk till annan webbplats.

Efter inloggning hamnar du på startsidan, där du kan starta Journalportal kommun.

  • För att starta aktuella applikationer via Journalportal krävs behörighet kopplat till användarroll och verksamhetsuppdrag.
  • När du klickat på ikonen för Journalportal kommun visas dialogruta där du ska välja verksamhetsuppdrag.
  • Markera aktuellt verksamhetsuppdrag och klicka OK

Kontakta supporten om du har problem att logga in

Behörighet Cosmic

För att användaren ska få tillgång till Cosmic krävs en behörighetsprofil i Cosmic. I behörighetsbeskrivningen finns mer information vad behörighetsprofilerna innebär och vilka behörighetskombinationer som rekommenderas.

Behörighetsbeskrivning kommun Cosmic (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Varje användare tilldelas en individuell behörighet. Det innebär att användaren har samma behörighet i Cosmic oavsett vilken eller vilka vårdenheter denne arbetar på inom kommunen.

Behörighet till övriga vårdsystem

För att få behörighet till övriga vårdsystem inom Journalportalen, t ex ROS , krävs också att användaren tilldelats ett uppdrag för berörd vårdenhet. Även dessa behörigheter tilldelas av den som är utsedd som kommunadministratör.

Uppdrag användarroll kommun

Utöver behörighetsprofilerna tilldelas även uppdrag vilka styr vilka användarroller och enheter som ska vara tillgängliga för användaren att logga in med.
Användarrollerna styr menyutseendet som kan vara olika beroende på om användaren loggar in som t.ex. "Sjuksköterska" eller "Lokal administratör".

Valet av användarroll är också betydelsefull vid eventuell loggranskning, till exempel då patient begär att få veta vem som tagit del av dennes uppgifter i systemet.

Start och inaktivering av behörighetsprofil/uppdrag involverar både HSA, kommun och regionen. Beställning/avbeställning av uppdrag vid ny enhet, stängning av enhet alternativt tillägg av uppdrag för befintlig enhet fylls i blankett och bifogas i mail som skickas till e-post:

OmorgPJ@regionostergotland.se

Beställning Cosmic Link uppdrag - blankett (Dokumenta) Länk till annan webbplats.

Loggranskning, Journalportal kommun

Kvalitetskontroll kommun

I vården finns ofta behov av att följa upp patienter för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Respektive verksamhetschef avgör hur kvalitetsuppföljningen i deras verksamhet ska utföras och av vem.

Uppdraget Kvalitetskontroil ges till medarbetare med tillräcklig kunskap för uppdraget, och ska tilldelas under tidsbegränsad period - se blankett Uppdrag kvalitetskontroll kommun Länk till annan webbplats.. Ansökan om behörighetsprofil utförs sedan enligt rutin med Beställning Cosmic Link uppdrag.

Se även riktlinje Kvalitetsuppföljning för kommun i Cosmic Länk till annan webbplats..

Lokal administratör kommun

Den person som har uppdrag/behörighetsprofil som Lokal administratör kan:

  • administrera vårdenhetens samt kopplade underenheters lokala inställningar och urval i Cosmic.
  • skapa nya fraser

Manual

Lokal administration kommun Cosmic (Dokumenta) Länk till annan webbplats.