vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Trycksårsmätning visar trendbrott för ökning av trycksår

Under hösten har den nationella punktprevalensmätningen (PPM) av trycksår genomförts av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 1 november redovisades resultatet som visar att andelen patienter med trycksår har minskat med 2.3 procentenheter i Region Östergötland men nivån är fortsatt hög exempelvis för sjukhusförvärvade trycksår.

Resultatet från den nationella mätningen 2023 visar att andelen patienter med ett eller flera trycksår har sjunkit med två procentenheter till 13,7 procent jämfört med mätningen 2022. Siffran inkluderar alla kategorier av trycksår. Det är en vändning i den negativa utveckling med ökande antal trycksårsdrabbade patienter som setts under de senaste tre åren.

Vården har under denna period utmanats på flera sätt av en pandemi, stora vårdbehov hos inneliggande patienter och svårigheter med kompetensförsörjning. Utlokaliserade patienter och överbeläggningar är riskfaktorer som kan leda till sviktande omvårdnad, brister i följsamhet till rutiner och uppföljning av insatta åtgärder.

En vårdskada orsakar stort lidande för patienten och förlänger behovet av vård. Den innebär också en större vårdinsats och ökade kostnader.

­- För att ingen patient ska drabbas krävs ett stort fokus på säkerheten. Ökad patientsäkerhet sker i samverkan med patient och närstående, inom den egna verksamheten, över klinikgränser och mellan vårdgivare, säger Anna C Kullberg, chefssjuksköterska.

Viktigt att förebygga och följa upp

Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen patienter med trycksår minimeras. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete.

- Det viktiga är nu att tillsammans fortsätta det dagliga arbetet med förebyggande åtgärder. Genom att se till att riktlinjer följs och viktiga insatser utförs, stärks patientsäkerheten och patienter skyddas från att skadas i sin kontakt med hälso- och sjukvården, säger Karin Johansson, enhetschef för Vårdkvalitet.

Vårdkvalitet ger stöd i säker omvårdnad

Vårdkvalitet är den enhet som har samordnat genomförandet av höstens trycksårsmätning. Enheten bistår med stöd för enskilda verksamheter genom samverkan kring resultat och identifierade utvecklingsområden. Vårdkvalitet ansvarar också för att planera för kommande PPM-mätningar som en del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet tillsammans med bland annat omvårdnadskvalitetsmätningar och avvikelsehantering.

Resultat mätning trycksår 2023 – Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

SKR PPM-mätning trycksår 2023

Mätningen består av observation, riskbedömning samt journalgranskning och genomförs inom slutenvård på sjukhus. Trycksår identifieras och klassificeras utifrån sårdjup enligt kategori 1–4.

  • 7060 inregistrerade patienter.
    Av dessa plockades 687 bort på grund av att de inte vill delta, annan orsak, patient fanns inom rättspsykiatrisk vård eller att patienten var under 18 år.
  • Region Gotland, Region Kronoberg, Region Stockholm, Region Sörmland och Region Västerbotten ingår ej i 2023 års mätning. För Västra Götalandsregionen är det 1 sjukhus som registrerats 2022 och 2023.
  • Nationellt visar mätningen att av totalt 3 142 kvinnor hade 12,9 procent trycksår och av de 3 231 männen hade 14,5 procent trycksår.
  • Av Region Östergötlands 438 patienter hade 13.7 procent trycksår (16 procent 2022).
  • 12.2 procent av patienterna hade sjukhusförvärvade trycksår (12.6 procent 2022).