vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Vulvacancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • C51- Malign tumör i vulva

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • Z85.4A Malign tumör i vulva i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C51)
 • C51.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i vulva

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Om stansbiopsi tagits, beskriv storlek och lokalisation av tumör, PAD-svar, gärna foto och skiss över tagna biopsier
 • Allmäntillstånd, längd, vikt och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförlopp gäller för vulvacancer, som innefattar mons pubis, labiae, klitoris, Bartholinis körtlar samt perineum.

Om hälsotillståndet

Förekomst

 • Vulvacancer är en ovanlig sjukdom och utgör cirka 0,6 % av all cancer hos kvinnor.
 • Årligen insjuknar cirka 150 kvinnor i vulvacancer i Sverige.

Prognos

5-årsöverlevnaden är cirka 70 %. Den prognostiskt viktigaste faktorn för överlevnad är förekomst av lymfkörtelmetastaser.

Orsaker

 • Skivepitelcancer utgör mer än 90 % av all vulvacancer.
 • Malignt melanom, morbus Paget och adenocarcinom står för mindre än 10 % av alla fall.

Riskfaktorer

 • Dysplasi eller cellförändringar i vulva.
 • Cirka 30–40 % av all vulvacancer är inducerad av humant papillomvirus (HPV), drabbar oftast något yngre kvinnor.
 • Hudsjukdomar såsom Lichen sclerosus i vulva (atrofisk hud-och slemhinneinflammation).

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

Följande utan annan uppenbar orsak ska föranleda misstanke hos kvinnor över 40 år och immundefekta patienter oavsett ålder:

 • sår i vulva som inte läker
 • långvarig sveda eller klåda som inte svarar på behandling
 • knöl i vulva eller ljumske
 • misstanke om malignt melanom i vulva.

Status

 • Allmäntillstånd
 • Lymfkörtelpalpation i ljumskar
 • Gynekologisk undersökning med inspektion och palpation av hela vulva och perianalområdet

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke ska följande utföras av gynekolog (skicka remiss inom ramen för SVF) eller primärvårdsläkare:

 • gynekologisk undersökning
 • palpation av ljumskar
 • histopatologisk undersökning (stansbiopsi) – om det finns flera malignitetsmisstänkta förändringar ska biopsier tas från samtliga förändringar.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • stark klinisk misstanke om vulvacancer vid gynekologisk undersökning
 • histopatologiskt fynd av vulvacancer eller malignt melanom i vulva.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss (invänta inte eventuellt PAD-svar).

Differentialdiagnoser

 • Benign tumör
 • Cysta
 • Eksematösa förändringar
 • Kondylom
 • Dystrofi som exempelvis leukoplaki eller Lichen sclerosus
 • Preinvasiv sjukdom som dysplasi eller cancer i situ som ofta är associerad med HPV 

Uppföljning

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan behöva basal rehabilitering till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Komplikationer

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2023-09-08

Hitta på sidan