vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Rött öga utan smärta

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • H100 Mukopurulent konjunktivit
 • H101 Akut atopisk konjunktivit
 • H113 Blödning i bindehinnan
 • H15- Sjukdomar i senhinnan
 • H109P Konjunktivit UNS
 • H104 Kronisk konjunktivit
 • H041 Tårkörtelsjukdom

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • H10.0 Mukopurulent konjunktivit
 • H10.4 Kronisk konjunktivit
 • H10.9 Konjunktivit, ospecificerad
 • H19.3 Keratit och keratokonjunktivit vid andra sjukdomar som klassificeras på annan plats
 • H04.1 Andra tårkörtelsjukdomar
 • H11.3 Blödning i bindehinnan
 • H15.9 Sjukdom i senhinnan, ospecificerad
 • H10.1 Akut atopisk konjunktivit

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Handläggs i första hand inom primärvården.

Specialistsjukvård

Konsulteras vid svårigheter med diagnostik/behandling.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation avser att underlätta bedömning, handläggning och viss behandling vid rött öga utan smärta.

Om hälsotillståndet

Definition

Rött öga kan uppstå genom:

 • att blodkärl i ögats bindehinna utvidgas eller brister
 • inflammatoriska och infektiösa tillstånd i och kring ögat.

Förekomst

Rött öga eller röda ögon är det vanligaste ögonsymtomet i primärvården.

Orsaker

Spontana kärlbristningar är mer vanligt förekommande hos patienter med högt blodtryck eller diabetes.

Vid rött öga utan smärta är den vanligaste orsaken en infektion av virus eller bakterier i ögats bindehinna. Allergisk konjunktivit är ofta säsongsbunden. Torra ögon som beror på nedsatt tårproduktion eller försämrad tårkvalitet kan också ge upphov till röda ögon.

Utredning

Symtom

 • Gruskänsla eller främmande kroppskänsla
 • Rinnande ögon, kladd i ögonfransar
 • Sveda
 • Klåda
 • Ljuskänslighet
 • Eventuellt suddig syn

Anamnes

 • Debut – akut eller smygande debut
 • Symtom – ensidiga eller bilaterala, dubbelseende
 • Tidigare besvär
 • Övre luftvägsinfektion – pågående eller föregående
 • Allergisk rinit eller astma
 • Utlösande faktorer – kontaktlinser, nytt smink
 • Annan sjukdom – särskilt autoimmun eller autoinflammatorisk

Status

 • Allmäntillstånd
 • Ögon – i första hand med spaltlampa, i andra hand med luppglasögon eller oftalmo-/otoskop
 • Ögonlock – hudinspektion, överväg evertering
 • Fluoresceinfärgning – gärna vid misstanke om ytlig skada

Fynd att bedöma är:

 • Allmäntillstånd – eventuell feber
 • Ögonsekretion– purulent eller klar
 • Ögoninspektion – konjunktival eller ciliär perikorneal injektion (rodnad), subkonjunktival blödning
 • Ögonundersökning – klar eller rökig kornea, färgupptag av fluorescein
 • Ögonlock – hudutslag, knottrig insida eller vagel vid evertering
 • Syn – nedsatt synskärpa, vid ökad tårfilm eller kladd kan synen bedömas genom stenopeiskt hål
 • Pupill – storlek, reaktion på direkt och indirekt ljus

Handläggning vid utredning

 • Värdera klinisk bild utifrån symtom, anamnes och undersökningsfynd och bedöm trolig orsak.
 • Samråd med specialiserad vård vid behov.

Följande tillstånd handläggs enligt separata rekommendationer:

 • rött öga med smärta – exempelvis keratit, sklerit, irit eller akut glaukom
 • allergisk rinokonjunktivit
 • ögonskador – exempelvis kemiska eller traumatiska
 • akuta synstörningar – exempelvis kärlocklusion, optikusneurit, postoperativ komplikation.

Orsaker till rött öga utan smärta

Bakteriell konjunktivit
 • Allmänt – ofta samtidig övre luftvägsinfektion
 • Ögonsymtom – ensidiga symtom initialt men bilateralt senare i förloppet, ingen smärta, igenklibbade ögon, särskilt på morgonen
 • Ögonfynd – konjunktival injektion, kornea klar
 • Synskärpa – normal
 • Åtgärd – odling från konjunktiva vid samtidig impetigo, täta recidiv, svår infektion eller spädbarn (< 2 månaders ålder)
Viral konjunktivit
 • Allmänt – ofta samtidig övre luftvägsinfektion
 • Ögonsymtom – ensidiga symtom initialt men bilateralt senare i förloppet, klart sekret, sveda och obehag, eventuellt ljuskänslighet
 • Ögonfynd – konjunktival injektion, ibland blandinjektion, bubbligt i nedre ögonlocket, små subkonjunktivala blödningar, eventuellt synligt kornealt engagemang
 • Synskärpa – normal, men kan vara påverkad vid kornealt engagemang
Allergisk konjunktivit
 • Ögonsymtom – ofta bilaterala besvär, klåda, ingen smärta, ibland lindrigt igenklibbade ögon
 • Ögonfynd – lättare konjunktival injektion, ofta knottrigt i nedre ögonlocket, kornea klar
 • Synskärpa – normal
Subkonjuktival blödning
 • Ögonsymtom – spontan debut, ökar ofta i utbredning första dygnet, ensidigt
 • Ögonfynd – kornea klar, ingen eller obetydlig ömhet
 • Synskärpa – normal
Torra ögon
 • Ögonsymtom – gruskänsla, lindrig ljuskänslighet, ökat tårflöde
 • Ögonfynd – lätt konjunktival injektion
 • Synskärpa – normal

Torra ögon kan bero på ökad avdunstning orsakad av:

 • påverkan på Meiboms körtlar – blefarit, rosacea, psoriasis, sebrorroiskt eller atopiskt eksem
 • kontaktlinsanvändning – ger även skav eller smärta i olika grader och ökad risk för keratit
 • nedsatt ögonlocksfunktion – tillstånd som ger exempelvis felaktig blinkning eller slutningsdefekt
 • Parkinsons sjukdom
 • endokrin oftalmopati
 • allergisk konjunktivit
 • vitamin A-brist
 • omgivningsfaktorer – frekvent bildskärmsarbete, torr luft, påverkan av luftkonditionering.

Torra ögon kan bero på nedsatt tårproduktion och/eller försämrad tårkvalitet på grund av:

 • hög ålder
 • Sjögrens syndrom – ger ofta uttalad torrhet, ibland synpåverkan, muntorrhet, ibland ledbesvär
 • läkemedel – antikolinergika, opioider, antihypertensiva, östrogen eller sedativa.
Blefarit och episklerit
 • Blefarit – irriterade ögonlockskanter, ibland lätt klibbighet, eventuell konjunktival injektion
 • Episklerit – ibland milda besvär utan ömhet, lokaliserad konjunktival injektion

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandling ges utifrån misstänkt bakomliggande orsak.
 • Patient med kontaktlinser bör omedelbart ta ut linserna och kontakta ögonläkare eller optiker om symtomen inte minskar inom några timmar.

Bakteriell och viral konjunktivit

Ge råd om:

 • tvättning av ögonlockskanter flera gånger dagligen med kranvatten
 • god handhygien på grund av smittsamhet
 • byte av örngott dagligen
 • användning av engångshanddukar om möjligt.

Överväg topikal antibiotika vid bakteriell konjunktivit med utebliven förbättring efter en vecka.

Subkonjunktival blödning

 • Tillståndet behöver inte behandlas.
 • Ge en lugnande förklaring om att blödningen resorberas spontant inom 1–2 veckor.
 • Informera om att patienten kan prova receptfria smörjande ögondroppar vid obehag.

Torra ögon

 • Ge råd om receptfria tårsubstitut.
 • Recept förbehålles patienter med definierad ögonsjukdom såsom keratokonjunktivitis sicca.

Blefarit och episklerit

 • Blefarit – ge råd om egenvård med ögontvätt. Överväg topikal antibiotika vid kraftiga eller långdragna besvär (över 6 veckor).
 • Episklerit – ge information om att tillståndet ofta spontanläker inom två veckor.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2021-07-06

Godkänt av: Nationellt programområde ögonsjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2022-02-28

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan