vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Reumatoid artrit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • M06-P Reumatoid artrit

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • M05.8 Annan specificerad seropositiv reumatoid artrit
 • M05.3 Reumatoid artrit med engagemang av andra organ och organsystem
 • M05.9 Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

1. Nydebuterad patient: Basal utredning och undersökning enligt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp, reumatoid artrit, se länk nedan.

Vid välgrundad misstanke om RA bör remiss skickas inom en vecka.

Remiss till specialistvård skall innehålla obligatorisk information om:

 • Aktuella symtom, debuttidpunkt / duration
 • Ledstatus, ömma och svullna leder (ange vilka leder)
 • Laboratorieprover: anti-CCP, Hb, Lpk, Tpk, SR, CRP

Remiss för röntgen händer och fötter ska skickas samtidigt som remiss till reumatologen vid misstanke om RA. Reumatologen handlägger röntgensvar.

Övrigt önskvärt innehåll i remiss:

 • Hereditet för reumatisk sjukdom
 • Morgonstelhet
 • NSAID effekt
 • Aktuella läkemedel
 • Tidigare/ Nuvarande sjukdomar
 • Laboratorieprover: RF

2. Patient med känd sjukdom: Vid enskilda fall där man har stabil lågaktiv sjukdom med lågdos kortisonbehandling hos patient (t.ex. boende SÄBO) kan patienten återremitteras till primärvården. Vid behov återremiss till reumatologen.

Specialistsjukvård

Remiss till reumatologen samt röntgenremiss händer och fötter vid misstanke om nydebuterad RA eller artrit där RA ej kan uteslutas. Patienten följs upp och behandlas på Reumatologkliniken, inklusive kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut.

Behandling av RA sköts oftast av reumatologmottagningen.

Remissrutiner

Tillägg Östergötland

Remiss för röntgen händer och fötter ska skickas samtidigt som remiss till reumatologen vid misstanke om RA. Reumatologen handlägger röntgensvar.

Remiss till reumatologen skrivs i remissmall "Misstänkt reumatoid artrit".

Om hälsotillståndet

Definition

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk, inflammatorisk ledsjukdom som vanligen drabbar leder i händer och fötter, förutom DIP-leder. Sjukdomen engagerar ofta även stora leder.

Förekomst

RA förekommer hos 0,5–1 % av befolkningen och är vanligare hos kvinnor än hos män. Sjukdomen förekommer i alla åldrar men vanligaste åldern för insjuknande är mellan 45 och 65 års ålder.

Orsaker

Etiologin är oklar men genetisk predisposition och omgivningsfaktorer påverkar. Rökning ökar risken för uppkomst, är associerat med mer allvarlig sjukdom samt sämre effekt av antireumatiska läkemedel.

Utredning

Tillägg Östergötland

Laboratorieprover SR, CRP, Blodstatus och anti-CCP (Reumatoid faktor behövs ej). Bilddiagnostik - röntgen händer och fötter ska göras i samtidigt som remiss till reumatologen. Reumatologen handlägger röntgensvar.

Symtom

 • Ledsymtom – smärta, stelhet och svullnad. Rodnad och värmeökning förekommer mer sällan.
 • Lokalisation – främst i händer och fötter, men kan uppträda i samtliga leder
 • Utbredning – oftast symmetriskt i flera leder, symtom i enstaka leder förekommer
 • Morgonstelhet – duration längre än en timme
 • Insjuknande – vanligen långsamt med symtomdebut under flera månader, ibland akut eller subakut
 • Allmänsymtom – sjukdomskänsla, trötthet, viktminskning och nedsatt aptit kan föregå ledsymtomen

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Debut och duration
 • Effekt av smärtlindring
 • Hereditet för reumatisk sjukdom
 • Andra sjukdomar, särskilt inflammatoriska tillstånd som irit, psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta, lungor
 • Ledstatus – svullnad, värmeökning, rodnad, ömhet, deformitet, rörlighet
 • Hud – noduli, ses vid avancerad sjukdom

Handläggning vid utredning

 • Kontrollera laboratorieprover.
 • Överväg andra orsaker såsom trauma, infektion, andra ledsjukdomar.
 • Överväg röntgen av händer och fötter.

Fortsatt utredning inom specialiserad vård rekommenderas vid misstanke om RA. Vid minst ett av följande fynd bör patienten remitteras skyndsamt:

 • symmetrisk småledsartrit 
 • minst en svullen led samt positiv anti-CCP 
 • minst en svullen led samt artritförändringar på röntgen 
 • ledvärk i händer eller fötter samt positiv anti-CCP.

En tidigt ställd diagnos är viktigt för behandling och att snabbt nå remission eller låg sjukdomsaktivitet.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Kontrollera anti-CCP, CRP, SR, Hb, leukocyter och trombocyter.  
 • Överväg RF inför remiss till specialiserad vård.

Undersökningar

Bilddiagnostik

Överväg slätröntgen av händer och fötter för att kontrollera förekomst av periartikulär urkalkning, reducerad broskhöjd eller benerosioner. Dessa fynd ses ibland vid debut, men kan även uppkomma senare.

Differentialdiagnoser

 • Artros
 • Gikt, annan kristallartrit 
 • Reaktiv artrit 
 • Psoriasisartrit 
 • Borreliaartrit, infektiös artrit 
 • Ospecifik mono- eller oligoartrit 
 • Spondylartrit

Behandling

Tillägg Östergötland

Kortisonbehandling, viktigt att man avvaktar kontakt med reumatolog innan insättning av kortison.

Handläggning vid behandling

 • Överväg symtomlindring med NSAID i väntan på bedömning inom specialiserad vård.
 • Erbjud stöd för rökavvänjning vid behov.
 • Beakta förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer.
 • Behandling ges inom specialiserad vård.

Komplikationer

Komplikationer

 • Leddestruktion
 • Funktionsnedsättning med risk för aktivitetsnedsättning
 • Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom
 • Extraartikulära manifestationer
 • Osteoporos
 • Biverkningar av behandlingen

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2021-05-02

Godkänt av: Nationellt programområde reumatiska sjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2022-01-28

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan