vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Pyrofosfatartrit

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • M11- Kristallartropati

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • M11.8G Pyrofosfatartrit i knäled
 • M11.8F Pyrofosfatartrit i höftled
 • M11.8D Pyrofosfatartrit i handled/hand
 • M11.8X Pyrofosfatartrit med annan eller ospecificerad lokalisation
 • M11.8C Pyrofosfatartrit i armbågsled
 • M11.8B Pyrofosfatartrit i axelled
 • M11.8H Pyrofosfatartrit i fotled/fot

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Utredning och behandling sker främst i primärvården.

Specialistsjukvård

Vid tveksam diagnos, remiss till reumatolog. för ställningstagande till kristallanalys för påvisande av stavformade intra- eller extracellulärt belägna kristaller.

Remiss till Reumatolog med laboratorieprover, urat, krea, CRP och röntgen.

Remissrutiner

Tillägg Östergötland

Remiss till Reumatolog med laboratorieprover, urat, krea, CRP och röntgen.

Omfattning av kunskapsstödet

För information om gikt se separat rekommendation.

Om hälsotillståndet

Kristallartriter är ett samlingsnamn för de artriter som orsakas av kristallutfällning i leder. De två vanligaste är gikt och pyrofosfatartrit (pseudogikt), vilka orsakas av kristallerna natriumurat respektive kalciumpyrofosfat.

Definition

Pyrofosfat bildas under kondrocytens metabolism. Tillsammans med kalcium kan det bilda ett svårlösligt salt, kalciumpyrofosfat, som kan fällas ut i ledbrosk, ledkapslar och menisker och ge upphov till en akut eller kronisk ledinflammation.

Förekomst

Pyrofosfatartrit drabbar främst äldre patienter. Tidig debut kan ses vid ärftliga former.

Orsaker

Orsaken är oftast okänd.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för sjukdom och skov är:

 • tidigare ledtrauma
 • nyligen genomgången operation eller infektion
 • artros.

Samsjuklighet

Följande tillstånd är associerade med pyrofosfatartrit:

 • hyperparatyreoidism
 • hemokromatos.

Utredning

Symtom

Akut ledinflammation

 • Förlopp – akut eller subakut artrit är vanligast
 • Ledsymtom – vanligen monoartrit, oftast större led, särskilt knäled
 • Andra symtom – ibland feber, allmänpåverkan, bursit eller svullnad av närliggande leder
 • Förlopp – läker ofta spontant inom 1–2 veckor

Kronisk ledinflammation

 • Förlopp – kronisk artrit utgör 5 % av fallen med en duration på flera månader
 • Ledsymtom – oligo- eller polyartrit, oftast symmetriskt, särskilt knä- och handleder

Anamnes

 • Riskfaktorer
 • Hereditet
 • Samsjuklighet
 • Andra sjukdomar

Status

 • Allmäntillstånd
 • Ledstatus – svullnad, värmeökning, rodnad, ömhet, rörlighet

Handläggning vid utredning

Överväg laboratorieprover, röntgen och ledpunktion. Vid allmänpåverkan överväg skyndsam bedömning inom specialiserad vård.

Förekomst av följande fynd talar för pyrofosfatartrit:

 • mono- eller oligoartrit i stora leder
 • förekomst av pyrofosfatkristaller i ledvätska
 • kondrokalcinos på röntgen
 • normalt urat.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • CRP och urat 
 • Övriga prover utifrån differentialdiagnostiska överväganden och samsjuklighet

Undersökningar

Ledvätskan är ofta grumlig och analys påvisar kalciumpyrofosfatkristaller i polarisationsmikroskop.

Bilddiagnostik

Röntgen kan påvisa intraartikulära förkalkningar (kondrokalcinos). Detta kan även ses hos friska individer, i synnerhet hos äldre.

Differentialdiagnoser

 • Gikt
 • Septisk artrit
 • Reaktiv artrit
 • För kronisk form även reumatoid artrit och artros

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Botande behandling saknas.
 • Ge råd om avlastning av leden.
 • Ge läkemedelsbehandling vid akut ledinflammation. 
 • Överväg bedömning inom specialiserad vård vid långdragna besvär.

Behandlingsval

Läkemedelsbehandling

 • Ge NSAID, COX-2-hämmare, kolkicin eller kortison.

Välj läkemedel utifrån ålder, komorbiditet och annan behandling. Välj förslagsvis i första hand vid:

 • hjärt-kärlsjukdom – kolkicin eller kortison
 • diabetes – kolkicin
 • nedsatt njur- eller leverfunktion – kortison (kolkicin kräver dosreducering)
 • nedsatt kognitiv funktion – NSAID, COX-2-hämmare eller kortison (undvik kolkicin)
 • antikoagulantia – kolkicin eller kortison (undvik NSAID och COX-2-hämmare)
NSAID och COX-2-hämmare
 • Ge högsta rekommenderade dos i 3–5 dagar.
 • Överväg tillägg med protonpumpshämmare vid NSAID.
 • Välj hellre COX-2-hämmare till patient med tidigare ulcus.
Kolkicin
 • Informera patienten om läkemedlet och att inte överdosera.
 • Kontrollera eventuella läkemedelsinteraktioner.
 • Ge kolkicin 500 µg, 2 tabletter inom 12 timmar från debut. Ge sedan 1 tablett efter 1 timme.
 • Om fortsatta symtom efter ytterligare 12 timmar, ge 1 tablett var 8:e vaken timme tills symtomfrihet eller tills maxdos 6 mg.
 • Ny behandling kan ges tidigast 72 timmar efter sista tabletten i föregående kur.
Kortison peroralt
 • Ge tablett prednisolon 30 mg/dag i 5 dagar.
 • Rekommendera patient med diabetes att kontrollera blodglukos.
 • Undvik vid oreglerad diabetes, pågående infektioner eller nyligen genomgången kirurgi.
Kortison intraartikulärt

Intraartikulärt kortison kan övervägas vid monoartrit, för att undvika systembiverkningar eller när prov för analys av kristaller i ledvätska tas samtidigt.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2020-03-04

Regionalt innehåll

Godkänt:

2022-11-04

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan