vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Ögonskador

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • T15- Främmande kropp i ögats yttre delar
 • H16- Hornhinneinflammation
 • S05- Skada på ögat och ögonhålan

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • T26.3 Brännskador på andra delar av ögat och närliggande organ
 • T15.0 Främmande kropp i kornea
 • T15.1 Främmande kropp i konjunktivalsäcken
 • T15.9 Främmande kropp i ögats yttre delar med ospecificerad lokalisation
 • T26.6 Frätskada på kornea och konjunktivalsäck
 • S05.9 Skada på ögat och orbitan, ospecificerad
 • S05.0 Skada på konjunktiva och avskrapning på kornea utan uppgift om främmande kropp

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Primär bedömning, i vissa fall behandling och i andra fall remiss till ögonspecialist, se länk.

Specialistsjukvård

Handläggning och behandling av patienter som kräver specialistsjukvård.

Omfattning av kunskapsstödet

Rekommendationen ger vägledning i det primära omhändertagandet av ögonskador.

Utredning

Symtom

 • Synpåverkan, fläckar i synfältet, dubbelseende.
 • Skavkänsla, sveda, smärta.
 • Ökat tårflöde.
 • Ljuskänslighet.

Anamnes

Be patienten detaljerat beskriva händelseförloppet och om skyddsglasögon har använts vid eventuell exponering för

 • huggande eller mejslande verksamhet – med metall, sten, glas, klinker eller träflisor
 • kemikalier
 • värme
 • laser
 • UV-ljus – svetsning, skidåkning, solarium.

Status

 • Inspektion – med lupp eller mikroskop.
 • Syn – vid ökad tårfilm eller kladd överväg undersökning genom stenopeiskt hål.
 • Pupiller – storlek, form, ljusreaktion.
 • Ögonmotilitet.
 • Synfält.
 • Evertering av ögonlock – vid misstänkt främmande kropp (inte vid penetrerande skada).
 • Fluoresceinfärgning – vid misstanke om ytlig skada (inte vid penetrerande skada).
 • Ytanestesi – vid behov för att undersöka adekvat, (inte vid penetrerande skada).

Fynd som kan förekomma:

 • Ögon – ökat tårflöde, blefarospasm, kärlinjektion, blödning i konjunktiva eller främre kammaren, bleka områden, störd röd reflex, ljusväg, mjölkig kornea (vid kemisk skada).
 • Syn – nedsatt synskärpa.
 • Pupiller – ojämna, olikstora, nedsatt reaktion på direkt eller indirekt ljus.
 • Ögonmotilitet – dubbelseende.
 • Synfält – inskränkning, fläckar.

Främmande kropp

 • Ögon – ökat tårflöde, blefarospasm, kärlinjektion, blödning i konjunktiva eller främre kammaren, bleka områden, störd röd reflex, ljusväg, mjölkig kornea (vid kemisk skada).
 • Syn – nedsatt synskärpa.
 • Pupiller – ojämna, olikstora, reaktioner på direkt och indirekt ljus.
 • Ögonmotilitet – dubbelseende.
 • Synfält – inskränkning, fläckar.

Kemisk skada

 • Symtom – sveda.
 • Ögon – tårflöde, blandinjektion, eventuellt kemos, korneal erosion och/eller grumling av kornea.
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på lokalisation.
 • Svår skada – bleka ischemiska områden i konjunktiva kan tyda på allvarlig skada.

Korneal erosion

 • Symtom – skavkänsla eller smärta korrelerat till blinkning.
 • Ögon – tårflöde, ljuskänslighet, blefarospasm.
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på lokalisation.

UV-ljusskada

 • Symtom – smärta.
 • Ögon – tårflöde, ljuskänslighet bilateralt med debut några timmar efter exposition.
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på grad av påverkan.
 • Svår skada – blefarospasm.

Laserexposition

 • Symtom – bländning i skadeögonblicket.
 • Syn – eventuellt synnedsättning beroende på grad av påverkan, exponeringstid och lokalisation.
 • Synfält – icke rörlig fläck i synfältet.

Bulbkontusion

 • Symtom – smärta.
 • Ögon – subkonjunktival blödning och/eller uttalad kärlinjektion, patologi i främre kammare, blödning, störd röd reflex.
 • Pupill – oregelbunden trögreagerande pupill.
 • Syn – synpåverkan vanligt.

Bulbpenetration

 • Symtom – smärta.
 • Ögon – subkonjunktival blödning, deformerad ögonbulb, utplånad främre kammare, prolaps av iris eller andra intraokulära strukturer.
 • Pupill – deformation.
 • Syn – synpåverkan vanligt.

Handläggning vid utredning

Bedöm symtom, synpåverkan och fynd vid undersökning och handlägg patienten utifrån misstänkt bakomliggande orsak. Samråd gärna med specialiserad vård.

Svår ögonskada, misstänkt bulbpenetration eller bulbkontusion bör bedömas akut inom specialiserad vård.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling ges utifrån bakomliggande orsak.

Främmande kropp

 • Avlägsna främmande kropp i ytanestesi, helst med främmandekroppsinstrument.
 • Ta även bort kvarvarande rost. Liten mängd kvarstående rost kan accepteras.
 • Ombesörj behandling inom specialiserad vård om behandlingen inte lyckas helt.
 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet.
 • Undvik behandling med ytanestetika, då det försämrar läkning.

Vid kvartstående besvär efter tre dagars behandling rekommenderas kontakt med ögonläkare.

Kemisk skada

 • Starta sköljning med natriumklorid omedelbart. Välj i andra hand kranvatten.
 • Spola kontinuerligt i minst 20 minuter och evertera ögonlocket en del av spolningstiden.
 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet vid okomplicerade fall med klar kornea.
 • Informera patienten om att ny undersökning rekommenderas efter ett dygn vid utebliven förbättring.

Korneal erosion

 • Ge topikal antibiotikasalva till besvärsfrihet.
 • Överväg cyklopentolat x 2 i 2–3 dagar som smärtlindring (minskar ciliarmuskelkramp).
 • Undvik behandling med ytanestetika, då det försämrar läkning.

UV-ljusskada

 • Ge neutral ögonsalva till symtomfrihet.
 • Överväg analgetika eller cyklopentolat x 2 i 2–3 dagar i smärtlindrande syfte.
 • Undvik behandling med ytanestetika, då det försämrar läkning.

Laser

 • Laser kan ge en momentan brännskada, det är dock ovanligt.
 • Anamnes och dokumentation av skadan är viktigt.
 • Brännskadan går inte att behandla. 

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2022-01-05

Regionalt innehåll

Godkänt:

2022-02-28

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan