vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Nokturi och nattlig polyuri

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • R35- Polyuri

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • R35.9C Pollakisuri
 • R35.9A Polyuri
 • R35.9B Nykturi

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Primär utredning, behandling och uppföljning. Uteslut och behandla annan bakomliggande orsak, som hjärtsvikt eller sömnapné. Behandla eventuell prostatahyperplasi eller överaktiv blåsa.

Specialistsjukvård

Remiss till specialistsjuk vård utifrån misstänkt orsak. Vid otillräcklig effekt av behandling/oklarheter i utredning inom primärvård skickas remiss till respektive specialist. Eventuell behandling med Desmopresin via specialistsjukvård.

Om hälsotillståndet

Definition

Nokturi

Nokturi innebär uppvaknande en eller flera gånger nattetid på grund av urinträngningar där varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn.

Polyuri

Polyuri innebär en urinmängd på mer än 3 liter per dygn.

Nattlig polyuri

Nattlig polyuri innebär att den nattliga urinvolymen (inklusive första morgonurinen) motsvarar mer än en tredjedel av dygnets hela urinvolym. Hos yngre patienter är det mer än en femtedel.

Normalvärden för miktion

Yngre personer producerar minst dubbelt så mycket urin under dagen som under natten. Med stigande ålder jämnas produktionen ut över dygnet, däremot påverkas inte dygnsproduktionen av urin.

 • Dygnsurinvolym: 1,5–2,5 liter
 • Antal miktioner/dygn: 8 eller färre
 • Funktionell blåskapacitet, största registrerade miktionsvolym: 3–6 dl
 • Medelmiktionsvolym: 2–3 dl
 • Tid mellan blåstömningar dagtid: 3–4 timmar
 • Tidsmiktion för män: antal sekunder det tar att miktera den första decilitern, normalt om under 12 sekunder

Förekomst

Prevalensen av nokturi ökar med stigande ålder. I åldersgruppen 50–79 år besväras ungefär varannan individ av nokturi.

Orsaker

Orsaker till nokturi

 • Ökad nattlig urinproduktion – exempelvis polyuri, nokturn polyuri
 • Nedsatt funktionell blåskapacitet – exempelvis överaktiv blåsa, neurologisk sjukdom
 • Avflödeshinder – exempelvis prostatahyperplasi med residualurin
 • Sömnbesvär – stress eller annan orsak

Nokturi beror oftast på ökad nattlig diures, nokturn polyuri. Även nedsatt blåskapacitet kan bidra. Ofta samverkar båda faktorerna. Nokturi kan också vara ett delsymtom vid annan sjukdom.

Orsaker till polyuri

 • Polydipsi (stort vätskeintag) – vanligast
 • Diabetes mellitus
 • Diabetes insipidus
 • Läkemedel – exempelvis diuretika, betablockerare, kolinesterashämmare, litium

Orsaker till nokturn polyuri

 • Störning i dygnsrytmens utsöndring av antidiuretiskt hormon (ADH)
 • Hjärtsvikt eller njursvikt
 • Sömnapné

Samsjuklighet

Nokturi orsakar ofta störd sömn med dagtrötthet och kan ge fysisk och psykisk ohälsa med nedsatt livskvalitet som följd.

Utredning

Symtom

 • Förändrade blåstömningsvanor
 • Sömnstörning och dagtrötthet

Anamnes

 • Symtom – debut, typ, förlopp, eventuell påverkan på livskvalitet
 • Urinmängd – urinvolym och antal blåstömningar dag- respektive nattetid
 • Dryck – mängd och fördelning över dygn
 • Tömningssymtom – exempelvis sämre tryck på strålen, längre blåstömningstid, trängningar
 • Bakomliggande orsaker till nokturi, polyuri och nokturn polyuri
 • Andra sjukdomar – exempelvis yrsel som kan ge ökad fallrisk nattetid

Status

 • Allmäntillstånd
 • Riktat status utifrån symtom 

Handläggning vid utredning

Överväg tänkbara orsaker till nokturi och behov av utredning. Bedöm om nokturn polyuri föreligger genom mätning av dryck och urinmängd i två dygn.

 • Vid tömningssymtom – överväg prostataförstoring, urinvägsinfektion eller förstoppning.
 • Vid misstanke om residualurin – överväg kontroll med blåsscanner eller engångstappning.
 • Vid plötsligt uppkomna symtom – konsultera specialiserad vård.

Bedöm graden av störd nattsömn orsakad av nokturi samt påverkan på livskvaliteten.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Kreatinin (eGFR) och glukos
 • Urinsticka
 • Överväg prover utifrån misstänkt orsak

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Behandla eventuell bakomliggande orsak.
 • Ge råd om att normalisera vätskeintag, särskilt kvällstid.
 • Avråd från te, kaffe, alkohol och frukt.
 • Informera om att fysisk aktivitet dagtid kan minska sömnproblem.
 • Ge råd om blås- och bäckenbottenträning, ofta krävs hjälp av fysioterapeut eller uroterapeut.
 • Bedöm behov av inkontinenshjälpmedel och läkemedelsbehandling.

Läkemedelsbehandling

Behandlingen är symtomlindrande med syfte att minska antalet blåstömningar nattetid och förlänga den första sömnperioden.

Nokturi

Vid nokturi utan polyuri kan antikolinergika övervägas mot överaktiv blåsa.

Nattlig polyuri

Tablett desmopressin ges till natten med råd om att undvika vätskeintag efter intagen tablett. På grund av risk för hyponatremi bör natrium kontrolleras på personer över 65 år. Natrium tas före och efter 3 dagars behandling samt efter dosökning.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2021-07-05

Regionalt innehåll

Godkänt:

2022-02-28

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan