vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Livmoderhalscancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • C53- Malign tumör i livmoderhalsen

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • Z85.4C Malign tumör i cervix uteri i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C53)
 • C53.0 Malign tumör i endocervix
 • C53.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i cervix uteri
 • C53.8 Malign tumör i cervix uteri med övergripande växt
 • C53.1 Malign tumör i exocervix

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Screeninghistorik, om tillgänglig
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar (särskilt maligniteter)
 • Läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia) samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Uppgift att patienten är informerad
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar till utredning enligt standardiserat vårdförlopp ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Det standardiserade vårdförloppet gäller för livmoderhalscancer. Personer som diagnostiseras med dysplasi utreds inom screeningprogrammet och omfattas inte av standardiserat vårdförlopp.

Om hälsotillståndet

Förekomst

 • Varje år diagnostiseras 450–550 patienter i Sverige med livmoderhalscancer. 
 • Livmoderhalscancer utgör 1,9 % av all cancer hos kvinnor i Sverige.
 • Medelåldern vid insjuknande är cirka 50 år med stor spridning mellan åldrarna.

Prognos

Femårsöverlevnaden är cirka 73 % med stor spridning beroende på stadium vid diagnos.

Riskfaktorer

Persisterande infektion med onkogent humant papillomvirus (HPV).

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

 • Kontaktblödningar (till exempel blödning vid samlag)
 • Postmenopausal blödning  (> 12 månader efter menopaus)
 • Upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • Ihållande, vattniga flytningar
 • Uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 • Bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer
 • Synliga förändringar på livmoderhalsen som föranleder misstanke om cancer

Anamnes

 • Allmän anamnes
 • Gynekologisk anamnes
 • Följsamhet till screeningprogrammet. Tid för det senaste gynekologiska cellprovet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Överväg gynekologisk undersökning

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

Vid symtom som ger misstanke, skicka omgående remiss för fortsatt utredning inom ramen för SVF, om inte anamnes och status ger misstanke om annan diagnos.

Välgrundad misstanke kan endast uppkomma efter fortsatt utredning av gynekolog.

Differentialdiagnoser

 • Annan malignitet som endometriecancer, urinblåsecancer, rektumcancer, lymfom, sarkom eller melanom
 • Infektioner
 • Kondylom

Komplikationer

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2023-09-08

Hitta på sidan