vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Hyperkalcemi, palliativ vård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • E88-P Annan ämnesomsättningssjukdom

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • E83.5 Rubbningar i kalciumomsättningen

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

LAH-ansluten patient sköts av LAH. Övriga patienter som sköts av primärvården och hemsjukvårdska behandlas i samråd med specialistvård.

Specialistsjukvård

Patient som befinner sig i slutenvården och behöver palliativ vård får det via den klinik som handlägger patienten.

Om hälsotillståndet

Hyperkalcemi vid cancersjukdom ses oftast vid lytiska skelettmetastaser hos patienter med bröstcancer, njurcancer, lungcancer eller myelom. Nivå av hyperkalcemi är oberoende av tumörbörda.

Hyperkalcemi kan förekomma av många andra orsaker där följande särskilt bör övervägas inom palliativ vård:

 • maligna tumörer utan kända skelettmetastaser: exempelvis bröstcancer, lymfom eller skivepitelcancer 
 • njursvikt
 • läkemedel
 • immobilisering.

När patienten bedöms vara döende i sin grundsjukdom har provtagning och specifik behandling i allmänhet ingen plats.

Observera att en person med akut hyperkalcemi kan verka döende men återhämta sig förvånansvärt väl efter adekvat behandling.

Förekomst

10 % av patienter med cancersjukdom uppvisar höga kalciumvärden.

Orsaker

Hyperkalcemi vid skelettmetastasering förekommer oftast vid lytiska skelettmetastaser hos patienter med bröstcancer, njurcancer, lungcancer eller myelom. Nivå av hyperkalcemi är oberoende av tumörbörda.

Beakta även andra invärtesmedicinska tillstånd och immobilisering.

Utredning

Symtom

Den initiala symtombilden är ofta diffus:

 • trötthet
 • förstoppning
 • demensliknande symtom med förvirring, minnesstörning eller psykos. 

Vid uttalad hyperkalcemi tillkommer:

 • polyuri
 • dehydrering
 • njursvikt.

Anamnes

 • illamående
 • aptitlöshet

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Kontrollera blodvärde, kalcium, elektrolyter och njurfunktion.
 • Ta övriga prover utifrån misstänkt bakomliggande orsak som är behandlingsbar.

Behandling

I livets absoluta slutskede behöver indikationen för behandling vara tydlig.

Värdera om behandlingsindikation föreligger utifrån situation, symtom och resultat av laboratorieprover. Behandlingsindikation brukar föreligga vid kraftigt förhöjda kalciumnivåer (fritt joniserat kalcium > 1,6 mmol/l eller S-kalcium korrigerat > 3,0 mmol/l). Bekräftande prover bör tas före behandling.

Handläggning vid behandling

 • Sätt ut kalcium och D-vitamin.
 • Påbörja rehydrering förslagsvis med 2–3 liter NaCl 9 mg/ml per dygn. Ta hänsyn till patientens kardiella status. Ibland behövs tillägg av vätskedrivande (som furosemid).
 • Ge bisfosfonater parenteralt efter rehydrering. 

Behandling bör ske i samråd med specialiserad palliativ vård.

Uppföljning

Kontroll av kalcium, albumin och njurfunktion rekommenderas en gång i veckan så länge provtagning ses meningsfull.

Komplikationer

Komplikationer

Hyperkalcemi kan ge multipel organsvikt.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2019-01-14

Regionalt innehåll

Godkänt:

2022-11-03

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan