vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Gonorré

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • A54- Gonokockinfektion

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • A54.5 Gonokockfaryngit
 • A54.9 Gonokockinfektion, ospecificerad
 • A54.6 Gonokockinfektion i anus och rektum
 • A54.0 Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess i periuretrala eller accessoriska körtlar
 • A54.3 Gonokockinfektion i ögat

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Utredning inom primärvården, STI, ungdomshälsan eller kvinnokliniken beroende på var patienten söker. När positivt svar inom primärvården remiss till STI. Anmälan till Sminet görs av provsvarsansvarig läkare. På Ungdomshälsan tas prov tillsammans med klamydiatestet. För behandling, smittspårning och anmälan i Sminet kontaktas STI-mottagningen.

Specialistsjukvård

Behandling och smittspårning sköts av STI (hud) dit remiss skickas.

Remiss till kvinnokliniken:

 • Vid graviditet och salpingit

Remiss till infektionskliniken:

 • Artriter.

Anmälan till Sminet görs av provsvarsansvarig läkare.

Om hälsotillståndet

Definition

Gonorré är en sexuellt överförbar infektion (STI). Den lyder under smittskyddslagen och är därigenom anmälnings- och smittspårningspliktig.

Förekomst

Gonorré är vanligt och i Sverige är inhemsk smitta vanligast. Incidensen har ökat i flera år, men minskade tillfälligt under covid-pandemin. År 2022 anmäldes 3 355 fall i Sverige.

Orsaker

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae.

Samsjuklighet

En patient kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt. Erbjud provtagning för annan STI utifrån sexualanamnes och symtombild.

Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden varierar från några dagar till någon vecka.

Utredning

Symtom

Infektionen kan vara symtomfri, särskilt hos kvinnor samt vid smitta i svalg och rektum. Symtomen beror på lokalisationen av infektionen:

 • Sveda eller obehag vid miktion.
 • Purulent flytning från vagina, urinrör eller rektum.
 • Hos kvinnor – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta.
 • Konjunktivit hos vuxna och i ovanliga fall hos nyfödda. I sällsynta fall keratit.
 • Faryngitsymtom kan förekomma, men är ovanligt.

Anamnes

 • Aktuella symtom.
 • Sexualanamnes.
 • Sexualpartner.
 • Tidigare sexuellt överförbara infektioner.

Status

Fynd som kan förekomma vid undersökning:

 • flytning från uretra, vagina eller anus
 • kontaktblödning eller ruckömhet över cervix.

Tecken på uppåtstigande infektion:

 • feber, allmänpåverkan
 • buksmärtor uni- eller bilateralt
 • smärta eller svullnad av bitestikel eller testikel.

Handläggning vid utredning

 • Anamnes, inklusive sexualanamnes.
 • Provtagning vid symtom eller tidigast en vecka efter misstänkt smittillfälle. Var frikostig med upprepad provtagning om kort tid gått från smittillfälle.
 • Svar på gonorré och klamydia erhålls från samma prov.
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagning.
 • För vidare utredning med odling och resistensbestämning samt behandling – remittera till mottagning med inriktning på STI.
 • Om symtom kvarstår men klamydia-/gonorré-prov är negativt bör prov tas för Mycoplasma genitalium.

Provtagningar

 • DNA-test kvinnor: vagina, män: urinprov. Provtagning från rektum och svalg görs efter bedömning och sexualanamnes (tas som rutin hos män som har sex med män).
 • Följ laboratoriets provtagningsanvisningar.

Differentialdiagnoser

Möjliga differentialdiagnoser är:

 • klamydia
 • mycoplasma genitalium.

Behandling

Handläggning vid behandling

Ge inte behandling mot gonorré i primärvård. Remittera till specialistvård vid påvisad gonorré för kompletterande odling och resistensbestämning, behandling, uppföljning och smittspårning. Gör klinisk smittkskyddsanmälan (SmiNet) och skriv i anmälan till vilken specialistmottagning patienten remitterats. Specialistmottagningen gör sen en kompletterande smittskyddsanmälan.

Informera patienten om:

 • diagnosen
 • att smittspårning, behandling och uppföljning sker inom specialiserad vård
 • att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri
 • att patienten har informationsplikt gentemot sexualpartner samt är skyldig att använda skydd vid sex
 • ge information och förhållningsregler muntligt och skriftligt, använd gärna smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Komplikationer

Komplikationer

 • Uppåtstigande infektioner kan leda till epididymit och PID (pelvic inflammatory disease), och i förlängningen infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor.
 • Hematogen spridning kan ge disseminerad gonokockinfektion men är väldigt sällsynt.
 • Immunologiska komplikationer kan i enstaka fall förekomma, oftast i form av reaktiv artrit.

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2023-11-10

Regionalt innehåll

Godkänt:

2024-02-27

Godkänt av:

Region Östergötland

Hitta på sidan