vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Gallblåse- och gallvägscancer

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • C23-P Malign tumör i gallblåsan

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • Z85.0G Malign tumör i gallblåsan och gallvägarna i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under C23, C24)
 • C24.9 Ospecificerad lokalisation av malign tumör i gallvägarna
 • C23.9 Malign tumör i gallblåsan

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Remissrutiner

Remissinnehåll vid SVF

 • Symtom, fynd och utredning som föranleder remissen
 • Allmäntillstånd och samsjuklighet
 • Tidigare sjukdomar och behandlingar
 • Läkemedel samt överkänslighet
 • Social situation, rökning, eventuella språkhinder och funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Patientinformation vid SVF

Den som remitterar ska informera patienten om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte om inget annat är överenskommet.

Omfattning av kunskapsstödet

Standardiserat vårdförlopp vid cancer

Misstänkt cancer ska utredas enligt en bestämd nationell rutin, standardiserat vårdförlopp (SVF). Misstanke om cancer innebär utredning inom primärvård eller specialiserad vård för att se om misstanken kan avfärdas eller stärkas till välgrundad misstanke. Vid välgrundad misstanke ska standardiserat vårdförlopp startas.

Detta vårdförlopp gäller för gallblåsecancer och perihilär gallgångscancer. Vid misstanke om malignitet hos barn under 18 år, kontakta omgående närmaste barnklinik för skyndsam vidare utredning (utanför SVF).

Om hälsotillståndet

Förekomst

Intrahepatisk och perihilär gallgångscancer står tillsammans med gallblåsecancer för 6 promille av alla nya cancerfall i Sverige. Cancer i gallblåsa är vanligare än i gallgång. 95 % är personer > 50 år.

Orsaker

Gallgångscancer är en heterogen cancer. Gallblåsecancer har en stark association med gallsten.

Prognos

En av fem som insjuknar planeras för potentiellt botande behandling i Sverige. 5-årsöverlevnaden är bättre för gallblåsecancer än för gallgångscancer. Återfall är vanligt.

Riskfaktorer

Gallgångscancer

 • Levercirros
 • Skleroserande kolangit och hepatit C i västländer
 • Leverbandmask och hepatit B i Asien

Gallblåsecancer

 • Gallsten
 • Kronisk inflammation och bakterienärvaro
 • Familjär riskökning (ärftlighet och/eller miljö)

Utredning

Symtom

Symtom som ger misstanke

 • Gulsot eller gallstas
 • Palpabel knöl i övre delen av buken

Andra symtom

Symtomen vid gallblåse- och gallvägscancer är ofta vaga och ospecifika, som:

 • illamående, matleda eller viktnedgång
 • buksmärta.

Anamnes

 • Aktuella symtom
 • Riskfaktorer

Status

 • Allmäntillstånd
 • Inspektion av hud och sklera – gulsot
 • Bukstatus – ibland palperas utspänd gallblåsa 

Handläggning vid utredning

Handläggning vid misstanke

Misstanke ska föranleda:

 • anamnes och status
 • laboratorieprover
 • remiss till diagnostisk undersökning utifrån symtom.

Remissen bör innehålla relevant anamnes samt kontaktuppgifter till patient och inremitterande. Svar ska hanteras skyndsamt.

Handläggning vid välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke föreligger i primärvården vid ett eller flera av följande:

 • bilddiagnostiskt eller endoskopiskt fynd talande för malignitet i gallblåsa eller perihilär gallgång, (oavsett bilddiagnostisk metod)
 • gallstas ej kopplad till gallstens-, pankreas- eller leversjukdom.

Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss.

Provtagningar

Laboratorieprover

Kontrollera njurfunktion inför bilddiagnostik. Överväg provtagning utifrån klinisk bild, särskilt blodstatus, utvidgat leverstatus, blodsocker och alkoholprov.

Undersökningar

Akut undersökning

Vid gulsot eller gallstas bör akut ultraljud lever, gallvägar och pankreas göras inom 24 timmar och akut omhändertagande övervägas.

Bilddiagnostik

Bilddiagnostik (DT eller MR buk) bör göras vid:

 • palpabel knöl i övre delen av buken
 • kvarvarande malignitetsmisstänkta besvär som inte förklarats av ultraljud.

Komplikationer

Komplikationer

Patienter som har eller har haft en cancersjukdom kan drabbas av akuta tillstånd till följd av sjukdomen eller behandlingen.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:

2023-05-29

Hitta på sidan