vardgivare-ostergotland

Region Östergötland

För vårdgivare

Frusen skuldra

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

KSH97-P, 2015, förslag:

 • M750 Adhesiv kapsulit i skulderled

ICD-10-SE, 2023, förslag:

 • M75.0 Adhesiv kapsulit i skulderled

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Tillägg Östergötland

Primärvård

Första bedömning hos primärvårdsläkare alternativt fysioterapeut, eventuellt analgetika.

Specialistsjukvård

Vid oklar diagnos, avvikande förlopp eller långdragen svår problematik remiss till ortoped.

Om hälsotillståndet

Definition

Frusen skuldra (adhesiv kapsulit) är ett smärtsamt tillstånd i axeln med progressiv aktiv och passiv rörelseinskränkning.

Förekomst

Prevalensen är vanligast i åldern 40-60 år. Tillståndet förekommer oftare hos kvinnor än hos män.

Orsaker

Frusen skuldra innebär en tilltagande fibrotisering och kontraktur av den glenohumorala ledkapseln och kan vara:

 • primär – idiopatisk
 • sekundär – efter trauma eller immobilisering.

Riskfaktorer

 • Diabetes
 • Hypotyreos

Utredning

Symtom

Smärta och stelhet som förändras under 3 faser:

 • fas 1 (0-6 månader) – tilltagande smärta i rörelse och vila samt rörelseinskränkning
 • fas 2 (4-18 månader) – avtagande smärta med kvarstående rörelseinskränkning
 • fas 3 (8-36 månader) – ökande rörlighet och utläkning.

Anamnes

 • Smärta – lokalisation, duration, intensitet, rörelsekorrelation
 • Riskfaktorer
 • Bakomliggande orsaker

Status

Bilateralt axelstatus:

 • inspektion – asymmetri, muskelatrofi
 • rörlighet – aktiv och passiv rörelse, rörelseomfång
 • palpation
 • distalstatus – puls (radialis), sensibilitet i hand och arm.

Fynd vid frusen skuldra

 • Smärta – både vid aktiv och passiv rörelse utifrån symtomduration (särskilt fas 1-2)
 • Kapsulärt mönster – initialt inskränkning vid utåtrotation, därefter även vid abduktion och sist vid inåtrotation

Handläggning vid utredning

 • Frusen skuldra är primärt en klinisk diagnos.
 • I tidigt skede kan diagnosen vara svårbedömd, upprepa bedömningen efter 2-3 veckor vid osäkerhet.
 • Överväg slätröntgen endast vid oklar diagnos eller inför konsultation med specialiserad vård.

Provtagningar

Laboratorieprover

Överväg glukos, CRP och TSH.

Differentialdiagnoser

 • Impingement i axelled
 • Rotatorkuffruptur
 • Luxation i axelled
 • Akromioklavikularledsskada/-artros
 • Artros i axelled
 • Artrit
 • Kalkaxel
 • Bursit
 • Nackrelaterad smärta

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Smärtlindring – COX-hämmare (NSAID) eller paracetamol peroralt kan provas vid behov.
 • Fysioterapi – rekommenderas för att bibehålla rörlighet och minska muskelatrofi.
 • Kortisoninjektion intraartikulärt – kan övervägas för att minska smärta och öka rörlighet.
 • Kirurgisk behandling – kan övervägas i sällsynta fall för mobilisering eller kapsellösning.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt: 2023-12-29

Godkänt av: Nationellt programområde rörelseorganens sjukdomar

Regionalt innehåll

Godkänt: 2021-02-01

Godkänt av: Region Östergötland

Hitta på sidan